Eating disorders and type 1 Diabetes

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Jenter med type 1 diabetes (T1D) er en spesifikk risikogruppe for å utvikle spiseforstyrrelser (SF), med en 2-3 doblet forekomst av SF sammenlignet med jenter uten T1D. Komorbid T1D og SF er forbundet med økt grad av alvorlige diabeteskomplikasjoner og høyere dødelighet. Til tross for høy hyppighet og alvorlig utfall ved komorbid T1D og SF vet vi lite om hvordan vi kan forebygge og behandle SF hos denne pasientgruppen. Det finnes få behandlingsstudier og ingen studier om forebygging.

«Body Project» er et forebyggingsprogram som gjennom en rekke studier har vist seg å være det mest effektive programmet for å forebygge SF hos unge jenter, men programmet er ikke testet ut blant jenter med T1D.

Målet med prosjektet er å utvikle og evaluere en T1D-tilpasset versjon av Body Project blant unge jenter med T1D. Studien benytter Medical Research Council sitt rammeverk, som understreker viktigheten av pilotering før igangsettelse av intervensjonsstudier.

Et grovt førsteutkast av den T1D-tilpassede Body Project manualen sitt rammeverk er forberedt, men det gjenstår fortsatt en god del arbeid med tilpasninger og utprøvinger før manualen er ferdig utviklet. Denne prosessen vil kreve feedback fra både samarbeidspartnere og brukere. Når manualen er ferdig utviklet vil vi undersøke gjennomførbarheten av Body Project-T1D i en pilotstudie.

Unge jenter, 16-25 år, vil inviteres til å delta i programmet bestående av gruppesamlinger 1 time i uken i 6 uker. Spørreskjemaer vil fylles ut før og etter gjennomført program, samt ved 6 måneders oppfølging. Utfallsmål inkluderer spisepatologi, internalisering av tynt kroppsideal, diabetesregulering, BMI, mestringsstrategier og sykdomsoppfatninger/holdninger.

Prosjektet vil starte opp mars 2020 og ferdigstilles mars 2022. Resultatene vil vise om Body Project-T1D er gjennomførbart og kan redusere SF symptomer og risikofaktorer, om tilfredsheten er høy blant brukere og gruppeledere, og dermed om det er verdt å planlegge en randomisert kontrollert forskningsstudie.

Sluttrapport

Bakgrunn

Det er gjennom en rekke tidligere studier vist at forekomsten av spiseforstyrrelser (SF) blant unge kvinner med type 1 diabetes (T1D) er 2-3 doblet sammenlignet med personer uten T1D. Denne samsykeligheten er dessuten forbundet med økt risiko for alvorlige senkomplikasjoner og økt dødelighet. Til tross for dette så var det få (6) studier på behandling av samtidig SF og T1D, og ingen enighet om hvordan man best kan behandle denne pasientgruppen. Dette underbygger behovet for effektiv forebygging. Det var imidlertid ingen studier som tidligere hadde sett på hvordan man kunne forebygge SF blant unge kvinner med T1D. Body Project, et 4-timers gruppebasert forebyggingsprogram, har vist seg å være det mest effektive forebyggingsprogrammet innen SF blant den generelle befolkningen, men dette programmet hadde aldri tidligere vært testet ut blant personer med T1D. Vi ønsket derfor å utvikle en T1D-spesifikk versjon av Body Project (Diabetes Body Project), og undersøke gjennomførbarhet og potensielle endringer fra før til etter deltakelse i Diabetes Body Project. I tillegg ønsket vi å undersøke deltakernes egne erfaringer med å delta i Diabetes Body Project gjennom kvalitative fokusgruppeintervjuer. Samlet sett var målet at disse resultatene og erfaringene kunne gi oss informasjon om det var verdt å igangsette en større forskningsstudie med et randomisert kontrollert design for å undersøke effekten av Diabetes Body Project sammenlignet med en kontrollgruppe.

Prosjektleder/forsker

Line Wisting

Detaljer
Program
Pilot Utvikling (2020)
Prosjektnavn
Eating disorders and type 1 Diabetes
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2020: kr 1 000 000, 2021: kr 1 000 000
Startdato
01.03.2020
Sluttdato
01.06.2022
Status
Avsluttet