Ekstrem prematuritet 5 år

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Prosjektet er en videreføring av tidligere prosjekter, som i hovedsak har vært finansiert av Helse og Rehabilitering

Bakgrunn: Prosjektet er en videreføring av tidligere prosjekter, som i hovedsak har vært finansiert av Helse og Rehabilitering. Prosjektet omfatter alle barn født i Norge med en fødselsvekt under 1000 gram eller en svangerskapsalder under 28 uker i 1999 og 2000. Alle norske føde- og barneavdelinger, samt Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avdeling for Medisinsk fødselsregister, har deltatt. Av 638 fødte barn har vi opplysninger om 636. 174 var dødfødte eller ble ikke gitt livreddende behandling. Av de 462 som ble behandlet, ble 376 utskrevet hjem i live. Ingen som var født før 23 ukers svangerskap overlevde, men overlevelsen for dem som ble behandlet økte fra 39% for 23 uker til 93% for 27 uker. Av de 376 som ble utskrevet i live, døde 3 senere.

 

I en tidligere fase av prosjektet ble barna undersøkt ved landets barneavdelinger ved ca 2 års alder. Vi har opplysninger om alle 373 overlevende. 17% av de med svangerskapsalder 23-25 uker og 4% av de med høyere svangerskapsalder hadde alvorlige funksjonshemninger. Av disse 28 hadde 26 cerebral parese (CP), mens 2 var blinde. Av de 26 med CP var 2 samtidig blinde og 2 døve. I tillegg hadde 15% av barna synsdefekter i form av nærsynthet, svekket syn eller skjeling, eller svekket hørsel, og 34% hadde fortsatt symptomer fra lungene. Forekomst av både sansedefekter og lungesymptomer økte betydelig med avtagende svangerskapsalder. Vel halvparten av dem som fikk alvorlige funksjonshemninger, hadde med ultralyd i nyfødtperioden fått påvist store hjerneblødninger eller ødelagt hjernevev, men knapt halvparten med slike funn fikk ikke slike funksjonshemninger.

 

Målsetning: Målet med det aktuelle prosjektet var å undersøke vekst og helse, og mental, motorisk, atferds- og evnemessig utvikling ved 5-6 års alder, samt undersøke hvilke forhold fra svangerskap, nyfødtperiode og oppvekst som var av betydning for utviklingen.

 

Metode: Barna ble undersøkt ved den lokale barneavdelingen. Foreldrene fylte ut et omfattende spørreskjema om barnets fysiske helse, og standardiserte skjema om atferd og emosjonelle forhold (SDQ) og om oppmerksomhet, impulsivitet og hyperaktivitet (Yale Children’s Inventory), barnelege foretok en generell og nevrologisk undersøkelse, fysioterapeut vurderte motorisk funksjon (ABC-test og eventuelt bestemmelse av funksjonsnivå med GMFCS-test for barn med funksjonshemninger). Psykolog foretok standardisert evnetest (WPPSI-R).

 

Resultater: Datainnsamlingen er nå avsluttet, og opplysningene er kvalitetssikret og koblet til tidligere data fra svangerskap, fødsel, nyfødtperiode og 2 års oppfølging. 300 barn, d.v.s. 80%, er undersøkt ved 5-6 års alder. Dataanalyser vil nå skje fortløpende. Det er publisert 3 omfattende artikler om resultatene fra nyfødtperioden. Resultater fra nyfødtperioden og 2 år er videre presentert ved nasjonale og internasjonale vitenskapelige kongresser.

 

Vitenskapelig betydning:

Behandlingsform og overlevelse for de minste prematurt fødte barna har økt betydelig de siste ti-årene, og nye metoder for å påvise komplikasjoner er etablert. Det er derfor viktig å undersøke prognosen for så små barn og sammenhenger mellom hva som skjer i svangerskapet, nyfødtperioden og de første årene med hensyn til senere helse og utvikling. Dette er grunnlaget for å bedre behandlingen og legge til rette for best mulig oppfølging og tiltak i barneårene.

 

Videre planer: En doktorgradsstipendiat og flere andre forskere arbeider for tiden med dataanalyser og manuskripter med tanke på publikasjoner i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. Det planlegges ny oppfølging av barna ved 10-12 års alder med tanke på helse, atferd, sosial og skolemessig funksjon.

 

Publikasjoner:

Markestad T, Kaaresen PI, Ronnestad A, Reigstad H, Lossius K, Medbo S, Zanussi G, Engelund IE, Skjaerven R, Irgens LM (2005) “Early death, morbidity, and need of treatment among extremely premature infants.” Pediatrics, årg. 115, nr. 5, s. 1289-1298.

 

Ronnestad A, Abrahamsen TG, Medbo S, Reigstad H, Lossius K, Kaaresen PI, Engelund IE, Irgens LM, Markestad T (2005) “Septicemia in the first week of life in a Norwegian national cohort of extremely premature infants.” Pediatrics, årg. 115, nr. 3, Epub 1.februar 2005, e262-268.

 

Ronnestad A, Abrahamsen TG, Medbo S, Reigstad H, Lossius K, Kaaresen PI, Egeland T, Engelund IE, Irgens LM, Markestad T (2005) “Late-onset septicemia in a Norwegian national cohort of extremely premature infants receiving very early full human milk feeding.” Pediatrics, årg. 115, nr. 3, Epub 1. februar 2005, e269-276.

 

Valborgland ÅB (2006) Motoriske problemer ved 5 års alder hos to grupper barn med ekstremt lav fødselsvekt – en sammenligningsstudie. Mastergradsoppgave, Universitetet i Bergen, Medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, seksjon for fysioterapivitenskap.

Prosjektleder/forsker

Trond Markestad

Hovedveileder

Lorentz M. Irgens

Detaljer
Program
Forskning (2003)
Prosjektnavn
Ekstrem prematuritet 5 år
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Beløp Bevilget
2004: kr 248 000, 2005: kr 259 000, 2006: kr 264 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet