Ekstrem selvskading

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn Selvskading er hyppigst hos ungdom og unge voksne og forekommer ved flere alvorlige psykiske lidelser. Selvskading er imidlertid mest beskrevet ved emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (EU). Behandlingsstudier omfatter ofte pasienter med EU. Selvskading kan utvikle seg til å bli et betydelig problem. I ekstreme situasjoner medfører selvskading omfattende sykehusinnleggelse og alvorlige senfølger. Til tross for høy risiko og betydelige helseproblemer, er pasienter med ekstrem selvskading lite undersøkt innen forskning – verken psykisk helse eller behandling. En nylig gjennomført nasjonal screeningundersøkelse (2017) indikerte at disse pasientene ikke utgjorde særegne enkelttilfeller . Et antall på mer enn 400 pasienter ble anslått i løpet av 2016. Pasientene var identifiserbare på tvers av helseregioner. De medisinske følgetilstandene inkluderte fem dødsfall. Innen helsetjenestene ble det beskrevet store utfordringer, uklarhet knyttet til diagnose, behandling, ansvar og samarbeid. «Ekstrem selvskading» er en mer inngående, landsdekkende tverrsnittstudie av pasienter og helsetjenester der omfattende psykiatrisk døgnbehandling utvikles som følge av svært alvorlig selvskading. Målsetning Prosjektets målsetning er å undersøke psykopatologi, sosial og personlighetsmessig fungering og behandlingserfaringer blant pasienter med ekstrem selvskading og omfattende innleggelser ved psykiatriske døgnavdelinger. Studien vil sammenligne målgruppen med et utvalg pasienter med personlighetsforstyrrelse i poliklinisk behandling med henblikk på diagnostikk, personlighetsfungering, og behandling, helse og velferdstjenester. Prosjektets relevans Prosjektet vil bidra med mer kunnskap om en pasientpopulasjon med alvorlige helseproblemer som er lite undersøkt. Studien vil dermed skape grunnlag for mer effektive, forebyggende strategier og bedre samarbeid langs hele linjen av helsetjenester. Sammenligningsgruppen Sammenligningsgruppen rekrutteres i et samarbeid med Nettverk for personlighetsfokusert behandling. Prosjektets tidsplan PhD prosjektet er planlagt over totalt fire år. Forberedelser med regionale seminar og etablering av lokale kontakter fullføres våren 2019. Datainnsamlingen foregår over ett år fra høst 2019. Klinikere vil i denne perioden kunne få tilbakemeldinger på diagnostikk/spørreskjema. Prosjektet sluttføres i 2022. Formidling av resultater Prosjektet gir grunnlag for i alt 3 vitenskaplige publikasjoner. Resultater vil også bli formidlet på fagkonferanser. Etikk Prosjektet forutsetter etiske godkjenninger. Disse søkes i 2018. Prosjektgruppe Prosjektet er utviklet og gjennomføres i samarbeid med en nasjonalt sammensatt prosjektgruppe etter initiativ fra Nasjonal kompetansetjeneste for Personlighetspsykiatri. Prosjektgruppen inkluderer en representant med relevant brukerkompetanse. Prosjekttilknytning Seksjon for Personlighetspsykiatri, OUS/Forskergruppe,UiO Prosjektleder og hovedveileder for PhD kandidat: E.H.Kvarstein

Prosjektleder/forsker

Tuva Langjord

Hovedveileder

Elfrida Hartveit Kvarstein

Detaljer
Program
Forskning (2018)
Prosjektnavn
Ekstrem selvskading
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Oslo universitetssykehus, Klinikk for psykisk helse og avhengighet
Beløp Bevilget
2019, 2020, 2021
Startdato
01.04.2019
Sluttdato
01.10.2023
Status
Under gjennomføring