Eldre, KOLS og kliniske prioriteringer

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Non invasive ventilasjonsstøtte (NIV) og respiratorbehandling har gjort det mulig for pasienter med alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom å overleve sykdomskriser. I kjølvannet av teknologiutviklingen, kan en spørre sedg om en slik behandling alltid vil være til pasientens beste.

Målsetting

Å få mer kunnskap om beslutingsprosesser omkring NIV og respiratorbehandling for pasienter med alvorlig KOLS ut fra: Intensiv- og lungeleges vurderinger og verdier Sykepleiernes opplevelse av å være delaktige og involvert i beslutningsprosessene Pasientene med alvorlig KOLS og deres opplevelser av sin sykdom og egne erfaringer knyttet til involvering i beslutninger omkring behandling med NIV eller respirator.

Design, metode, materiale

Det r valgt kvalitativ forskningsdesign med hermeneutisk-fenomenologisk tilnærming. I alt 40 deltakere. Det empiriske materialet er basert på fokusgruppeintervjuer gjennomført med intensiv- og lungeleger (fire grupper) og 26 lunge- og intensiv sykepleiere (seks grupper), og individuelle intervjuer med 12 pasienter med alvorlig KOLS grad III-IV. Deltakerne ble rekruttert fra 2 universitetssykehus og 3 lokal sykehus. Temaet i fokus gruppeintervjuene var helsepersonells opplevelse av rasjonale, verdier og vurderinger i beslutningsprosessene omkring NIV og respirator behandling. Temaene i pasientintervjuene var deres opplevelse av å være alvorlig syke og deres erfaringer om involvering i beslutningsprosesser. Analysen ble foretatt i tråd med Kvale og Brinkmann sine tre fortolkningsnivåer; selvforståelse, kritisk forståelse basert på sunn fornuft og teoretisk forståelse.

Gjennomføring

Studien ble gjennomført etter hensikt og målsetning. Rekrutteringen og gjennomføring av intervjuene gikk som planlagt. Arbeidet med analyse og formidling av resultater har resultert i tre artikler i vitenskapelige annerkjente tidsskrifter. To er publiserte og en er akseptert. Vi arbeider nå, på bakgrunn av funn fra denne studien, med en studie hvor hensikten er å teste ut en modell for en samtale med alvorlig syke pasienter med KOLS. Dette er basert på pasientene og deres pårørendes erfaringer.

Resultater

Pasientene opplevde tung pust, smerte, angst og ensomhet. Pasientene ønsket å delta i beslutningsprosessen om behandling med mekanisk ventilasjon (MV), men ble ikke involvert. Legene opplevde at avgjørelse om MV var vanskelig. De involverte sjelden pasientene eller sykepleierne i beslutningsprosessen. Sykepleierne opplevde at det ofte var nytteløst og uverdig behandling av pasienter med MV.

Samarbeidspartnere

Førsteamanuensis, hovedveielder og prosjektleder Kristin Halvorsen Professor og biveilder Per Nortvedt Professoer og biveileder Vegard Dahl Alle tre har bidratt inn i rekruttering, gjennomføring og analyse av det empirsike materialet, samt skriving av alle tre artiklene.

Videre planer

Vi har en overveiende antakelse om at samtaler knyttet til behandling og omsorg til pasienter med alvorlig KOLS og deres pårørende er mangelfull. Vi planleggere en ny studie hvor formålet er å få kunnskap som kan bidra til økt pasient- involvering og forutsigbarhet omkring behandlingsalternativer. Vi vil gjennomføre en intervjubasert spørreundersøkelse basert på en tilpasset versjon av spørreskjemaene; Quality of Communication og Barrieres and Facilitators to EOL Care Communcation for Patients with COPD.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Samarbeidet har fungert veldig bra i prosessen med gjennomføringen av doktorgradstudien. Hvis det er mulig ønsker jeg å presentere studien enten på nasjonale LHL kongresser eller på lokallagssamlinger.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Jerpseth H (2017) Older patients with late-stage COPD: Care and clinical decision-making. A qualitative study with perspectives of patients, nurses and physicians. Universitetet i Oslo. Det medisinske fakultet.

Artikler:
Jerpseth H, Dahl V, Nortvedt P & Halvorsen K (2016) «Considerations and values in decision making regarding mechanical ventilation for older patients with severe to very sevre COPD.» Clinical Ethics, årg.11, nr. 4. s. 140-148. First Published July 5, 2016.
doi: 10.1177/1477750916657657 

Jerpseth H, Dahl V, Nortvedt P & Halvorsen K (2016) «Nurses’ role and care practices in decision-making regarding artifical ventilation in late stage pulmonary disease Nurs. Ethics, 2016 Jan.27. pii:0969733015626600
doi: 10.1177/0969733015626600 

Jerpseth H, Dahl V, Nortvedt P & Halvorsen K (2017) «Older patients with late-stage COPD: their illness experiences and involvement in decision-making regarding mechanical ventilation and noninvasive ventilation.» Journal of Clinical Nursing, 2017 Jun 15.
doi: 10.1111/jocn.13925.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Kappe.pdf
Paper I.pdf
Jerpseth_et_al-2017-Journal_of_Clinical_Nursing (1).pdf
Paper II.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Jerpseth H (2017) Older patients with late-stage COPD: Care and clinical decision-making. A qualitative study with perspectives of patients, nurses and physicians. Universitetet i Oslo. Det medisinske fakultet.

Artikler:
Jerpseth H, Dahl V, Nortvedt P & Halvorsen K (2016) «Considerations and values in decision making regarding mechanical ventilation for older patients with severe to very sevre COPD.» Clinical Ethics, årg.11, nr. 4. s. 140-148. First Published July 5, 2016.
doi: 10.1177/1477750916657657 

Jerpseth H, Dahl V, Nortvedt P & Halvorsen K (2016) «Nurses’ role and care practices in decision-making regarding artifical ventilation in late stage pulmonary disease Nurs. Ethics, 2016 Jan.27. pii:0969733015626600
doi: 10.1177/0969733015626600 

Jerpseth H, Dahl V, Nortvedt P & Halvorsen K (2017) «Older patients with late-stage COPD: their illness experiences and involvement in decision-making regarding mechanical ventilation and noninvasive ventilation.» Journal of Clinical Nursing, 2017 Jun 15.
doi: 10.1111/jocn.13925.

Prosjektleder/forsker

Heidi Jerpseth

Hovedveileder

Kristin Halvorsen

Detaljer
Program
Forskning (2011)
Prosjektnavn
Eldre, KOLS og kliniske prioriteringer
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Høgskolen i Akershus, Fakultet for helsefag
Beløp Bevilget
2012: kr 625 000, 2013: kr 650 000, 2014: kr 665 000
Startdato
01.03.2012
Sluttdato
01.07.2016
Status
Avsluttet