Eldre og antipsykotiske legemidler

I samarbeid med


Søknadssammendrag

Det er betydelig forskrivning av antipsykotika til eldre i Norge. I 2020 fikk 31015 eldre forskrevet antipsykotika, mens antall eldre med psykoselidelse er anslått å være om lag 2600. Det er sannsynlig at disse legemidlene brukes "off-label" for å dempe psykiske plager, en bruk som det er god grunn til å stille spørsmål ved. Det er viktig å sette søkelyset på antipsykotikabruk hos eldre, da eldre er særlig utsatt for bivirkninger av disse legemidlene. Eldre personer får høyere nivåer i blod av antipsykotika enn yngre på samme dose. Mer kunnskap om alderens betydning for det faktiske nivået av legemidler i blod er nødvendig for å skreddersy legemiddelbehandling og gi persontilpasset medisin. Siden eldre i stor grad er utelatt fra legemiddelforskning, er det mindre kunnskap å basere anbefalinger på. Det er behov for økt kunnskap om behandling med antipsykotika til eldre, slik at leger vet mer nøyaktig hvilken dose som skal forskrives til eldre, og slik at flere eldre får optimal effekt av sine legemidler kombinert med så lite bivirkninger som mulig. Det er også viktig at forskrivere får mer kunnskap om bivirkninger ved bruk av antipsykotika, slik at man kan vurdere nytte mot effekt dersom indikasjonen ikke er sterk, og vurderer annen behandling. Bivirkningene av antipsykotika kan være alvorlige, slik som økt risiko for fall, brudd og dødelighet. Behandling med antipsykotiske legemidler er indisert ved alvorlige psykiske lidelser. Mer kunnskap om betydningen av hvordan alder, kjønn og genetikk påvirker nivået av antipsykotika i blod, vil legge til rette for persontilpasset medisin i en sårbar pasientgruppe. Bedre behandling av alvorlige psykiske lidelser er et viktig satsningsområde for Rådet for psykisk helse (RPH). Dette prosjektet er i tråd med denne målsetningen. RPH er også opptatt av likeverdig tilbud på tvers av aldersgrupper, og eldre med psykiske lidelser gis mindre tilbud i spesialisthelsetjenesten enn yngre. Eldre med psykiske lidelser er også underrepresentert i kliniske studier både når det gjelder legemiddelbruk og annen behandling. Ved å analysere blodprøvesvar fra den største databasen for psykofarmaka med over 250 000 prøvesvar bare for antipsykotiske legemidler, har vi unike muligheter til å gi nødvendig og ny kunnskap om antipsykotikabruk til eldre, som forskrivere av disse legemidlene har behov for. I vår studie bruker vi blodprøvesvar fra eldre personer, men brukergruppen består ikke bare av eldre, men en viktig gruppe er også leger som forskriver disse legemidlene. Det foreligger dessuten ingen alderstilpassede referanseområdet for psykofarmaka og det er lite informasjon i kliniske behandlingsretningslinjer når det gjelder eldre. Vår studie vil bidra med viktig informasjon som kan legge grunnlag for bedre retningslinjer både innen behandling med psykofarmaka generelt og behandling av psykose hos eldre spesielt.

Prosjektleder/forsker

Vigdis Solhaug

Detaljer
Program
Forskning (2022)
Prosjektnavn
Eldre og antipsykotiske legemidler
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Org.ledd
Diakonhjemmet Sykehus
Beløp Bevilget
2023: kr 793 000, 2024: kr 793 000, 2025: kr 793 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
31.10.2026
Status
Under gjennomføring