Elena – infodrama om bipolar lidelse

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet

Filmprosjektet “Elena” er basert på en bok skrevet av Gerd Ragna Block Thorsen. Historien gir et innblikk i hverdagen til en ung jente, hvis omsorgsperson har Bipolar Lidelse.

Ved å filmatisere boka vil jeg på en faglig og folkelig måte gir

ungdom (og

voksne) et innblikk i hvordan det kan oppleves å leve med en mor som har en psykisk lidelse.

2. Prosjektets målsetting

Denne 15-17 minutter lange filmen vil jeg forhåpentligvis gi ungdom en mulighet til å få et innblikk i en utbredt psykisk lidelse. Historien vil gi en hel del informasjon til dem om en livsituasjon som for mange kan oppleves som svært vanskelig. Målet er å gi faglig informasjon om Bipolar Lidelse på en innsiktsfull og forståelig måte. Film er et unikt medium i denne måten å bringe fram faglig informasjon om vanskelige tema.

3. Prosjektets målgruppe

“Elena” blir laget primært for ungdomstrinnet, 14-18 år. I denne aldersperioden er en del selv sårbare for psykiske lidelser og vare for svingninger i mentale tilstander. Ungdom vil normalt skjerme familie og familiemedlemmers psykiske problemer, noe som kan by på store utfordringer i ikke minst i en sosial setting. Dette vies spesiell oppmerksomhet i filmen. Ungdom i den aktuelle aldersgruppe er også mottakelig for informasjon omkring tema psykisk helse. Det er planer om å vise filmen i fagfelt/timer som psykologi, samfunnsfag og helse. Rådgivningstjenesten i ungdomsskolen og den videregående skolen i Norge er også viktige brukere av denne filmen.

4. Beskrivelse av gjennomføring

I løpet av våren 2010 er det skrevet et filmmanus

på grunnlag av boka “Elena”. Det er også utarbeidet en detaljert plan for produksjonen med rollebesetninger, opptaksteder og tidplan. En fullstendig kalkyle foreligger også for dette filmprosjektet, den er laget etter Norsk Filminstitutts maler. Når bevilgning til filmproduksjonen foreligger, skal det skrives kontrakter med involverte og opptakene gjennomføres i løpet av sommeren 2011. Etterarbeid med redigering og tilrettelegging av distribusjon er siste avsluttende aktivitet i prosjektet. Dette forventes ferdig i desember 2011.

5. Prosjektets betydning

Historien om Elena, hennes mor, far og venner vil forhåpentligvis kunne bryte med noen vrangforestillinger om psyisk sykdom og gi ungdom (og voksne) muligheter til å snakke om et tema som alt for lenge har vært tabu. Filmen vil gi innsikt og informasjon i en dramaform, noe som gir et ekstra incitament til å forstå og engasjere seg i problemstillinger som tidligere har vært både vanskelig og ukjent for svært mange. Produsent og faglig ansvarlig vil arbeide for å få filmen vist på landsdekkende TV, gjerne som en del av et helseprogram på fjernsyn. Filmens faglig innhold skal kvalitetsikres av personer tilknyttet Psykiatrisk Opplysning.

6. Framdriftsplan

Høst 2009

Omskriving av bok til filmformat.
Søknad om støtte til manus.
Vår 2010

Gjennomarbeiding av filmmanus Elena.

Forarbeid og kalkyle for produksjon.
Juni 2010

Søknad produksjon, Helse- og rehabilitering
Psykopp og Rogaland Fylkeskommune
Januar

2011

Svar på søknader.
April

2011

Casting, Breakdown, Produksjonsplanlegging.
Mai

2011

Kontrakter.
Juni

2011

Opptak.
August

2011

Redigering.
Sept 2011

Ferdigstilling, presentasjon.
Vinter 2011 Distribusjon

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0701.pdf

Sluttrapportsammendrag

Filmprosjektet Elena er gjennomførd basera på ei bok skrive av Gerd Ragna Bloch Thorsen. Historia gjer eit innblikk i kvardagen til ei ung jente, som har ei mor med bipolar liding. Ved å filmatisere har me på ein faglig og folkelig måte gitt ungdom (og vaksne) eit innsyn i korleis det
kan opplevast å leve med ei mor som har ei psykisk liding.

Målsetting med prosjektet “Elena” var å lage ein film som ville gje målgruppa, born og ungdom i alder 13-18 år, informasjon om problemstillinga “born som omsorgs-personar”.
Prosjektet er gjennomførd i samarbeid med Psykiatrisk Opplysning som tek seg av distribusjon av filmen.

Resultatet av dette prosjektet er blitt vellukka og produktet fungerer tilfredsstillande overfor målgruppa. Prosjekt og produkt er gjennomførd etter målsetting og det ligg godt til rette for ein god og brei bruk av denne i framtidig verksemd. Det er gjort avtale om å distribuere filmen gjennom
Psykiatrisk Opplysning og filmen skal og vere tilgjengeleg elektronisk.

Prosjektleder/forsker

Skjalg Omdal

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Elena – infodrama om bipolar lidelse
Organisasjon
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Org.ledd
Skjalg Omdal
Beløp Bevilget
2011: kr 395 000
Startdato
02.01.2011
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet