– Vil redusere konflikter i hjemmet

Siden foreldre og barn er mye sammen i denne perioden, vil Rådet for psykisk helse tilby foreldreveiledning på ulike språk. Dette vil kunne styrke foreldrenes emosjonelle kompetanse til å håndtere vanskene de og barna nå står i.

Rådet for psykisk helse skal gi foreldreveiledning via video eller telefon til familier som strever litt ekstra under koronapandemien. Dette er tid hvor alle har vært tett på hverandre lenge og mange andre hjelpetilbud har vært utilgjengelige.

Tilbyr veiledning på ulike språk

– Det er i utgangspunktet en veiledningstime per familie, men vi har åpnet opp for en oppfølgingstime hvis det er behov for det. Tilbudet gis av psykologer og til foreldre på norsk, engelsk, urdu, hindi, punjabi, russisk, italiensk og spansk, forteller prosjektleder Anne Hilde Hagen.

Veiledningen gis med utgangspunkt i emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre.

– Initiativet kom fra oss basert på at vi så at det var et overveldende behov for hjelp når vi arrangerte et gratis foreldrekurs hvor 650 foreldre meldte seg på, sier Hagen.

Prosjektet fikk støtte i forbindelse med Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Lettere å prate ut

En av psykologene i prosjektet forteller at deres brukere opplever at det er lettere å snakke om vanskelige opplevelser og å være i kontakt med følelser når de snakker sitt eget morsmål med en terapeut.

– I tillegg, og kanskje enda viktigere, er at de trives med å snakke med noen som forstår deres egen kultur. De som har vært i kontakt med meg sliter med de vanlige utfordringer som foreldrene har med å oppdra barn, men også med å tilpasse seg til en helt forskjellig kultur og å finne balanse mellom måtene å håndterte ting på i barnehagen, på skolen og med venner og hvordan det er i hjemlandene til foreldrene selv.

At en terapeut kan både validere foreldrenes perspektiver og lære dem om nye verktøy mener brukerne er gull.

– Vi håper at foreldrene får nok hjelp til at de kan hjelpe barna sine på en bedre måte når barna har det vanskelig, og redusere og dempe konflikter i hjemmet, forteller Hagen.


Sluttrapportsammendrag

I mai og juni mottok 85 foreldre 137 emosjonell førstehjelps-konsultasjoner. Vi vurderte at særlig multikulturelle foreldre hadde behov for mer enn en konsultasjon, og også noen norske foreldre som stod i spesielt vanskelige situasjoner. Vi foretok justering av tilbudet om å tilby mer enn en time til de familiene som trengte det, i samråd med Rådet for Psykisk helse.

Vår opplevelse er at de multikulturelle foreldrene satte stor pris på å kunne snakke morsmål, få hjelp på morsmål, og ikke minst av en psykolog med god kulturell forståelse. Vi nådde foreldre som ikke hadde turt å kontakte BUP eller andre instanser for hjelp. Flere foreldre måtte også få hjelp av psykologen med samme morsmål, for å komme over en terskel for å søke om denne hjelpen. Språk og kulturelle forskjeller var åpenbart et hinder for å i det hele tatt be om hjelp.

Foreldrene i prosjektet har uttrykt stor tilfredshet med tilbudet, og stor nytteverdi opp mot barnas vansker, og har vært veldig takknemlige for hjelpen. Vi har ikke mottatt noen klager eller negative tilbakemeldinger. De fleste samtalene fant sted over videoveiledning, men noen ble også gjennomført ved oppmøte eller over telefon.

I prosjektet deltok:

  • 73 norske familier
  • 6 russiske familier
  • 3 spanske familier
  • 3 engelsktalende familier
  • 2 italienske familier
  • 1 pakistansk familie

De norske foreldrene mottok til sammen 102 timer og de multikulturelle foreldrene mottok 35 timer. Vi endret plan for hvordan foreldrene kunne ta kontakt. I stedet for at de skulle ringe inn på bestemte tidspunkt for en time der og da, ba vi aktuelle foreldre sende en e-post med kontaktinfo på eget morsmål, og så kontaktet vi dem og satte opp en avtale på et tidspunkt som passet for foreldrene.


Søknadssammendrag

Mange tusen familier i Norge er nå hjemme hele dagen. Mange barn har psykiske utfordringer, om det er kroniske symptomer, atferdsvansker, uro, angst eller nedstemthet. Vi antar at den spente situasjonen kan føre til ekstra mye konflikt i hjemmet, noe som kan få alvorlige psykologiske konsekvenser for enkelte barn. Siden foreldre og barn er mye sammen i denne perioden, vil det være av svært stor betydning for disse barna at foreldrene får faglig input av høy kvalitet. Dette kan styrke foreldrenes emosjonelle kompetanse til å håndtere vanskene de og barna nå står i.

I løpet av mai måned tilbyr 12 psykologer 137 foreldre av ulik kulturell bakgrunn én veiledningstime på ca. 60 minutter. Veiledningen tilbys på norsk, engelsk, russisk, spansk, italiensk, hindi og urdu. Vi ønsker særlig å nå foreldre som har barn med psykiske vansker og atferdsvansker. Vi forventer stor pågang med markedsføring i IPR og Rådets SOME-kanaler.

Målet er å hjelpe familier som er særlig sårbare og belastet av korona-krisen. Målet er å styrke foreldrenes mestringsfølelse og styrke relasjonen mellom foreldre og barn ved å gi foreldrene nye ferdigheter for å håndtere egne og barnets følelser, og for å redusere konfliktsituasjoner i familien.

Psykologene benytter seg av metoden emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre, som er et evidensbasert og effektivt foreldreveiledningsprogram. IPR har en stor pågående effektstudie i samarbeid med UiO. Foreløpige resultater viser stor effekt på reduksjon av barns symptomer på psykiske lidelser og økt opplevelse av foreldremestring. Vi vil tilby en gratis tjeneste basert på metoden, men i et online veiledningsformat eller via telefon, hvor foreldrene kan få akutt spesialisert hjelp hjemmefra. Foreldrene får i løpet av veiledningstimen kunnskap om en til to ulike ferdigheter, som de kan ta i bruk umiddelbart. I samarbeid med foreldre resulterer veiledningen i en tydelig plan for endringer foreldrene skal gjennomføre.

Prosjektleder

Anne Hilde Hagen

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Emosjonell førstehjelp til foreldre – digitale samtaler
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
08.04.2020