En foredragsserie om sorg

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet

I mars 2011 gjennomførte Sorgsenteret en serie på tre gratisforedrag om sorg i Bergen. Hvert foredrag var av to timers varighet og var lagt til kveldstid. Foredragene var rettet inn mot befolkningen generelt, og var metodisk lagt opp som folkeopplysning. Oppmøtet og responsen var svært god, og hvert foredrag trakk over 100 tilhørere. I et forebyggende perspektiv ønsker vi nå å formidle kunnskap om temaet sorg til flere, og søker derfor om økonomisk støtte til en serie foredrag om sorg i byene Tromsø, Trondheim, Stavanger og Oslo.

2. Prosjektets målsetting

Å formidle kunnskap om sorgfeltet i et forebyggende perspektiv, samt gi konkrete råd og veiledning til sosiale nettverk som støtter etterlatte i sorg og krise. Dette for å øke vanlige menneskers kompetanse for å yte best mulig hjelp i en sorgsituasjon.

3. Prosjektets målgruppe

Befolkningen generelt, etterlatte, og det sosiale nettverket til etterlatte, herunder familie, venner, naboer og kolleger.

4. Beskrivelse av gjennomføring

Foredragene vil bli holdt av dr. philos, psykolog Atle Dyregrov, cand. psychol. Ruth Jorunn Elvegård Glittenberg

og sosiolog, dr. philos Kari Dyregrov. Temaene for foredragene er sorg og dens konsekvenser, sorg hos barn og hvordan familie og venner best kan støtte ved sorg.

Foredragene skal markedsføres gjennom annonser i avisene Nordlys, Adressavisa, Stavanger Aftenblad og Aftenposten. Det vil bli annonsert før hvert enkelt av de tre foredragene. I tillegg håper vi å få til et godt samarbeid rundt foredragene med de respektive kommuner, slik at kommunenes egne informasjonskanaler til befolkningen også kan benyttes.

Informasjon om foredragene vil også publiseres på SfKs egne nettsider og Facebooksider. Nettsider og Facebooksider til LUB og andre pårørendeorganisasjoner vil også bli benyttet. Vi regner også med at lokalpresse vil kunne omtale seminarrekken og vi vil invitere ressurspersoner fra relevante organisasjoner til å være tilstede på foredragene og slik også bidra i markedsføringen i forkant

Hvert foredrag har en lengde på to timer, og vi har valgt å legge dem til kl. 19-21. Dette tidspunktet gjør at det ikke blir unødvendig stressende for tilhørerne å rekke foredragene etter endt arbeidsdag, og vil øke mulighetene til å kunne nå ut til flest mulig.

Ansatte i SfKs administrasjon vil stå for markedsføringen, den praktiske tilretteleggingen av gjennomføringen, samt koordineringen opp mot kommunene. Vi tar sikte på at kommunene vil kunne stille lokaler til rådighet for foredragene vederlagsfritt.

5. Prosjektets betydning

Det er i dag en mye større åpenhet enn tidligere rundt sorg og en generell forståelse for at dette tema må tas på alvor og at dette på sikt gir en samfunnsgevinst. Med de alvorlige følger som er påvist som konsekvens av sorg, er det svært viktig at etterlatte kan bli møtt på en god måte.

Det er behov for å formidle eksisterende kunnskap om sorgfeltet til befolkningen generelt for å sikre god ivaretakelse av barn, familier, lokalsamfunn og storsamfunn etter smertefulle tap. Økt fokus og kunnskap omkring sorg, vil kunne gi bedre psykososial helse hos etterlatte. Det er blant annet sentralt å formidle kunnskap om hvordan venner, familie, naboer og arbeidsplass kan støtte sorgrammede, slik at barn og voksnes helsemessige problemer i etterkant av slike hendelser kunne forebygges, og deres mestringsevne stimuleres.

Hvordan pårørende opplever tap ved dødsfall er grundig beskrevet i faglitteraturen. Det

er dokumentert at sorgen varer ved og influerer hele familien over tid. Etterreaksjonene etter et tap av nære personer er varierende, og påvirker en rekke forskjellige livsområder og medfører emosjonelle reaksjoner, kroppslige plager, sosiale vansker og eksistensielle utfordringer. Selv om sorg i utgangspunktet er “normalt”, vet vi at noen etterlatte utvikler komplisert sorg, ved at sorgen griper negativt inn i en persons eller families evne til å fungere i hverdagen. Det er sammenheng mellom komplisert sorg og en rekke alvorlige helseproblemer.

6. Framdriftsplan

Foredragene vil gjennomføres i løpet av tre påfølgende uker i hver by. To byer besøkes om våren og to byer om høsten 2012.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0471.pdf

Sluttrapportsammendrag

Senter for Krisepsykologi fikk høsten 2011 gjennom Landsforeningen uventet barnedød støtte fra Extrastiftelsen til å gjennomføre en gratis foredragsserie om sorg i 4 norske byer. Prosjektleder var dr. philos, psykolog Atle Dyregrov som jobbet sammen med dr. philos, sosiolog Kari Dyregrov og psykolog Ruth Jorunn Elvegård Glittenberg. Målsettingen med foredragene var formidling av kunnskap og erfaring innen sorgfeltet i et forebyggende perspektiv, gi konkrete råd og veiledning til det sosiale nettverket til etterlatte, samt øke privatpersoners kompetanse for å hjelpe i en sorgsituasjon. Målgruppen var befolkningen generelt, etterlatte, og det sosiale nettverket til etterlatte. Prosjektet siktet mot en heving av generell kunnskap om sorg.

Det første foredraget med temaet «Sorg og dens konsekvenser» ble holdt av psykolog, dr. philos. Atle Dyregrov. Foredraget tok opp hva sorg er, hvordan sorg varierer fra person til person, at ulike tap har ulike konsekvenser, hvilken oppfølging mennesker trenger etter å ha opplevd et dødsfall, skillet mellom normal sorg og komplisert sorg, og mulige helsemessige konsekvenser av komplisert sorg. Det neste foredraget hadde temaet «Sorg hos barn», og foredragsholder var cand.psychol. Ruth Jorunn Elvegård Glittenberg. I dette foredraget ble det formidlet kunnskap om sorg hos barn og ungdom etter ulike former for tap gjennomgått, i tillegg til barns forståelse av døden på ulike alderstrinn (med særlig fokus på tap av foreldre), barns og ungdoms sorgreaksjoner, og hvordan barn og unge i sorg kan hjelpes på best mulig måte. I det siste foredraget tok sosiolog, dr.philos. Kari Dyregrov opp teamet «Hvordan kan familie og venner best støtte ved sorg?». Foredraget tok for seg hvordan venner og familie kan være viktige ressurser for etterlatte, hvordan sosial nettverksstøtte virker, erfaringer og utfordringer i møtet mellom etterlatte og nettverket, situasjoner og dilemmaer, samt konkrete råd både til etterlatte og til det sosiale nettverket.

Foredragene ble markedsført gjennom lokalaviser i de aktuelle byene, samt gjennom kommunenes informasjonskanaler. I tillegg ble det annonsert på ulike nettsider og Facebooksider. Foredragsserien foregikk som planlagt tre påfølgende kvelder i Oslo og Stavanger våren 2012 og i Trondheim og Tromsø høsten 2012. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra tilhørerne i de forskjellige byene, og dette er også noe vi tror er viktig å gjennomføre i flere norske byer/tettsteder/kommuner.

Prosjektleder/forsker

Atle Dyregrov

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
En foredragsserie om sorg
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Org.ledd
Senter for Krisepsykologi
Beløp Bevilget
2012: kr 214 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet