– Vi er utålmodige på at far skal bli inkludert og involvert

Nå har Reform lagt grunnlaget for «Den likestilte helsestasjonen».

Sammen med helsestasjonen i Nord-Fron har Reform utviklet en veileder for helsesamtale med nybakte fedre og andre ikke-fødende foreldre. Målet er bedre barselsomsorg. Illustrasjonsfoto: Adobe stock

Prosjektet startet i 2022, da Reform – ressurssenter form enn gikk sammen med helsestasjonen på Nord-Fron og Ellen Solstad i RBUP.

På helsestasjonen i Nord-Fron ble alle nybakte fedre i kommunen invitert til en egen helsesamtale. Samtalen kom i tillegg til samtalen som allerede tilbys mødrene.

– Erfaringene fra disse samtalene har vi oppsummert på ulike måter, blant annet ved å snakke med fedrene selv om deres egen opplevelse av samtalene og med helsesykepleierne på helsestasjonen. I prosjektet er det utviklet en egen veileder til å gjennomføre helsesamtalene, forteller prosjektleder Ole Nordfjell.

Fredag 16. juni arrangeres et åpent seminar der prosjektet presenteres, på Litteraturhuset i Oslo. Les mer om seminaret her.

Utålmodige

Bakgrunnen for prosjektet er helt enkelt at Reform er utålmodige!

Prosjektleder Ole Nordfjell

– Utålmodige på at far skal bli inkludert og involvert i like stor grad som mødrene. Fedre trenger å vite og oppleve at de er like viktige i familiehelheten, sier Nordfjell, og legger til:

– I dag har vi fått nye generasjoner med fedre som er mer likestilt, involverte, engasjerte og delaktige i stell og omsorg. Fedre har også fått en annen rolle enn den som var tidligere der forsørgerrollen var det som sto mest i fokus. Fedres betydning i dag for barnas utvikling er derfor også blitt større.

Vil gi fedre og ikke-fødende foreldre bedre barselhjelp

Forskning viser at den nye farsrollen ikke reflekteres i like stor grad i tilbudet fra helsestasjonene. Det er også en større andel mødre som rapporterer om at fedre ikke møtes på en god nok måte, og at de opplever at mødre blir møtt som den eneste viktige omsorgspersonen. 

Det ønsker Reform å gjøre noe med.

– Målet med prosjektet har vært å finne ut hvordan man best mulig kan gi nybakte fedre og ikke-fødende foreldre barselrelatert helsehjelp som de selv opplever de både har behov for, og som de kan dra nytte av, sier Nordfjell, og legger til:

– Et av delmålene har vært å foreslå tiltak som helsestasjonene kan i større grad ta i bruk for å ivareta fedre og ikke-fødende foreldre. 

Mange er uforberedte

Prosjektet har vært viktig av flere grunner. For barna er det viktig at de opplever en far som er aktiv og tilstedeværende, barn vil også ha det bedre i en mer likestilt familie. For fedre er det viktig at helsestasjonen har tiltak rettet mot dem slik at de får et bedre grunnlag til å mestre pappapermen i større grad. 

– Nå er det mange som er ganske uforberedte. Vi vet at det er fedre som har psykiske helseutfordringer ved og etter fødsel. Når dette ikke tas tak i risikerer fedre å bli koplet fra foreldreskapet før det i det hele tatt begynner med de negative konsekvensene det kan ha for hele familien, sier Nordfjell.

Gode resultater

Både fedrene og helsestasjonen var svært fornøyde med å ha egne helsesamtaler, forteller Nordfjell. Nord-Fron helsestasjon har bestemt seg for å fortsette å gjennomføre egne samtaler med fedre og aktuelle andre ikke-fødende foreldre. Fedrene sier at terskelen for å søke hjelp på helsestasjonen er blitt lavere, og at helsesamtalene bidro til at flere viktige helseutfordringer i familiene ble adressert. 

Nå håper de flere helsestasjoner blir inspirert.

– Vi håper at flere helsestasjoner i Norge vil la seg inspirere av arbeidet som er blitt gjort i prosjektet, og at vi alle arbeider for at fedre skal bli inkludert i helheten og bli rustet til å kunne håndtere den nye farsrollen på best mulig måte. Dette er viktig for fedrene, mødrene og ikke minst barna selv, sier Nordfjell.


Søknadssammendrag

Bakgrunn

Mange fedre rammes av depresjon og psykiske problemer under graviditet, ved fødsel og i spedbarnstiden. En integrering av fedre i arbeidsfellesskapet under svangerskap og barneomsorg er en del av helsestasjonenes oppdrag og rolle, også med tanke på likestilling og styrking av kjernefamilien. Forskning viser imidlertid at tilbudet på helsestasjon til fedre generelt er mangelfullt. Helsepersonellet spør sjelden hvordan far har det, og i praksis eksisterer det heller ikke lavterskeltilbud på helsestasjonene for fedre som sliter i denne livsfasen, slik det gjør for mødre.

Målsetting

Prosjektets hovedmålsetning er å gi nybakte fedre tilbud om barselrelatert helsehjelp på helsestasjonen, og på denne måten prøve ut om dette kan være en form for helsehjelp nybakte fedre mener de behøver og har nytte av.

Målgruppe

Primær målgruppe er nybakte fedre i en begynnende foreldrefase.

Antall personer i målgruppen

50

Beskrivelse av gjennomføring

Reform og Nord-Fron kommune ønsker å starte et pilotprosjekt. I prosjektet innkalles alle nybakte fedre i en periode på tre måneder, til en egen lavterskel helsesamtale på lik linje med samtaler som allerede tilbys mor. Vi vil kartlegge helsestasjonen i Nord-Frons tilbud til fedre før og etter pilotprosjektet, og også gjennomføre en workshop i forkant av helsesamtalene. I prosjektets sluttfase vil det bli avholdt en oppsummerende workshop. Aktiviteter: 1) Kartlegging av tilbud rettet mot menn ved helsestasjonen i Nord-Fron 2) En workshop om fedre, farskap, mannshelse og maskulinitet på helsestasjonen 3) Innkalling av alle nybakte fedre til helsesamtale (i en periode på 3 måneder) 4) Telefonintervjuer med fedre i etterkant av mottatt helsesamtale 5) Fagseminar for ansatte og ledere ved helsestasjonen 6) Utarbeidelse av fagrapport med anbefalinger, som gjøres fritt tilgjengelig for alle landets helsestasjoner 7) Seminar med erfaringsdeling for frivillige i Reform

Fremdriftsplan

Jan Faglig forankringsgruppe. Møte med Nord-Fron kommune Feb-mar Befaring på helsestasjon. Workshop April Planlegging av helsesamtaler Mai-jul Gjennomføring av helsesamtaler. Temaguide til intervju Aug-sep Rekruttering til og telefonintervju med fedre Okt Oppsummering fra pilotering og intervju i rapport Nov Fagseminar ved helsestasjonen Des Ferdigstillelse rapport. Offentliggjøring Jan Seminar med erfaringsdeling for frivillige i Reform

Prosjektleder/forsker

Ole Bredesen Nordfjell

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
En likestilt helsestasjon
Organisasjon
Reform – ressurssenter for menn
Beløp Bevilget
2022: kr 382 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
30.06.2023
Status
Under gjennomføring