Fra pappa til pappa. Informasjonsfilm

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Sykehusets tilbud på barselavdelingen skal være familievennlig, og det skal inkludere far/partner. En finner imidlertid få tiltak ved norske sykehus som retter seg mot far. Inkludering av far i omsorgen for mor og barn kan være et ledd i å forebygge tilknytningsvansker, samlivsproblemer og psykisk uhelse for far. At far føler seg inkludert, og får støtte til å ta vare på barnet og mor, er også viktig for å sikre fars sosiale tilhørighet til sin kjernefamilie. Reform ser derfor et behov for å styrke tilbudet til far, gjennom fremvisning av filmen "pappa til pappa" på barselavdelingen.

Målsetting

Hovedmålet er at nybakte fedre skal få kunnskap og oppleve trygghet i sin nye rolle, og hva de kan bidra med i den sårbare tiden rett etter fødsel. Delmål er å produsere en informasjonsfilm, få denne vist ved barselavdelinger og på andre arenaer der nybakte fedre møter tjenesteapparatet.

Målgruppe

Primær målgruppe er nybakte fedre, først og fremst i forbindelse med nedkomst og opphold på barselavdelinger og barselhoteller på sykehusene.

Antall personer i målgruppen

1000

Beskrivelse av gjennomføring

Følgende aktiviteter skal gjennomføres: 1) 1 fokusgruppe med 10 fedre. Diskutere hva de selv skulle ønske de visste når de ble far for første gang. Hva manglet av informasjon? Hva bør inkluderes i filmen for at den skal være relevant for nybakte fedre? 2) Dybdeintervjuer med 5-7 menn som også vil medvirke i filmen. Intervjudataene og materialet fra fokusgruppene brukes som råmateriale for utarbeidelse av manus. Fokus er på fedrenes personlige erfaringer. 3) Produksjon av en informasjonsfilm på 10-15 minutter. Filmen skal ha en løs form, med fedre som forteller om sine erfaringer med det nyfødte barnet. 4) Visning av filmen på Drammen sykehus i 3 måneder. Filmen vil vises daglig på filmrommet på barselavdelingen, til en fast tid, på lik linje med Gro Nylanders film (Bryst er best). Vil vil oppfordre helsepersonell om å informere fedre (og mødre) om å se filmen, også sammen med den andre forelderen. 5) 3 observasjoner av filmvisningen på sykehuset, og kort kartlegging av 5-10 brukeres opplevelse. Dette vil sikre at Reform får et innblikk i hvordan filmen blir mottatt ute i feltet, slik at vi kan danne oss et bilde av hvordan en slik type film oppleves, og i hvilken grad den forstås som relevant.

Fremdriftsplan

Jan: Oppstart prosjektgruppen. Rekruttering fokusgrupper. Feb: Gjennomføre fokusgruppe og beramme intervjuer. Analyse av fokusgrupper, utarbeidelse intervjuguider. Mar: Gjennomføre intervjuer. Analyse av temaer. Møte med filmselskap, fastsetting av filmuttrykk og dreiebok. Apr-jun: Manusskriving og filmproduksjon. Aug-okt : Filmvisning på Drammen sykehus. 3 observasjoner. Nov–des: Evaluering Jan-feb 2022: Sluttrapport og regnskap

Prosjektleder/forsker

Danel Hammer

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Fra pappa til pappa. Informasjonsfilm
Organisasjon
Reform – ressurssenter for menn
Beløp Bevilget
2021: kr 575 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.08.2022
Status
Under gjennomføring