En metode for å vise effekt og bivirkning av kreftbehandling

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Tross optimal behandling får opptil 64% av eggstokkreftpasienter tilbakefall. Vevsprøver kan ofte ikke tas og behandling baseres på sykehistorie og funn i tidligere fjernede kreftsvulster, uavhengig av svulstendringer. Solide svulster metastaserer via sjeldne kreftceller som sirkulerer i blod. I eggstokkreft er slike celler, svulstrelaterte endringer i vanlige celler i blod, og mulig sammenheng med kreftutvikling indikert, men studiene er få. Utfordringen er å utvikle sensitive og reproduserbare metoder for å oppdage og kartlegge svulstassosiert celler og sammenhenger med behandlingseffekt.

Målsetting

Prosjektets mål er å utvikle og tilpasse en metode til bruk i flytende biopsier fra kvinner med tilbakefall av eggstokkreft for å unngå unødige behandlinger og bivirkninger ved å finne hvilke sirkulerende svulstceller og behandlingsrelaterte cellemønstre i blodet som forutsier behandlingseffekt.

Målgruppe

Kvinner med tilbakefall av eggstokkreft som skal starte ny svulstrettet behandling der svulstvev er utilgjengelig for ny prøve som kan veileide behandlingen.

Antall personer i målgruppen

200

Beskrivelse av gjennomføring

Massecytometrimetoden vil bli utviklet for bruk til å finne beste individtilpassede behandling ved tilbakefall av eggstokkreft. Blod fra 48 kvinner med nydiagnostisert eggstokkreft (IMPACT, REK 2017/1168) vil analyseres på enkeltcellenivå og resultatene sammenlignes med funn i 96 friske personer. Antistoffuttrykk på sirkulerende svulstceller (CTC) og svulstassosierte celler i blod vil undersøkes med dataanalysealgoritmen som utvikles for panelet og andre eksplorative analysemetoder som software i Cytobank og FlowJo. Sammenhenger skal utforskes mellom CTC og svulstassosierte celler og matchende svulstvev. Tilsvarende vil endringer i cellene analyseres mot gjennomgått behandling og effekt. Funn med metoden ved diagnose sammenlignes med funn ved tilbakefall i to replikasjonskohorter (INFLUENCE, REK 2017/941; LETSGO, REK 2019/314), og valideres med proteomikkanalyser. Videre metodevalidering blir via en utprøvingsstudie startet i siste del av prosjektet, der kvinner med tilbakefall inkluderes og stratifiseres til behandlingsarmer basert på flytende biopsier (blodprøver) og den nye metodens resultater. Flowcytometrianalyser av samsvarende blodprøver utføres for mulig forenkling av innføring av metoden i klinisk virksomhet.

Fremdriftsplan

Blodprøver fra IMPACT-deltakere og friske personer er tilgjengelige ved start. Analyser av sirkulerende tumor celler og tumor-assosierte celler utføres samtidig med ett antistoffpanel. Resultater forventes i 4.kvartal 2022. Så vil planene for den kliniske studien ferdigstilles (4.kvartal 2023). Etter resultatbaserte tilpasninger av metoden vil analyser av replikasjonskohortene starte i 3.kvartal 2023 og pågå ut prosjektperioden.

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
En metode for å vise effekt og bivirkning av kreftbehandling
Organisasjon
Gynkreftforeningen
Org.ledd
Centre for Cancer Biomarkers CCBIO, Universitetet i Bergen/Kvinneklinikken, HUS
Beløp Bevilget
2021: kr 158 000, 2022: kr 158 000, 2023: kr 1 013 000
Startdato
01.12.2021
Sluttdato
01.12.2024
Status
Under gjennomføring