Er du pårørende til en eldre med diabetes?

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Diabetes er en kompleks sykdom og krever mye av den som lever med diagnosen. Dette vet vi også kan gi utfordringer for de som lever sammen med dem som har diabetes. Det er derfor viktig at også pårørende får tilstrekkelig kunnskap for å ha trygghet i sin hverdag sammen med en med diabetes. Man skulle tro at pårørende som har levd sammen med en person med diabetes i mange år allerede har den kunnskapen som kreves. Vi vet at dette ikke alltid er tilfelle. Diabetes er en sykdom som oppleves personlig og mange ønsker å klare alt selv uten å involvere pårørende eller andre nære.

Målsetting for prosjektet

Gi økt kunnskap for pårørende til eldre med diabetes for å sikre en god hverdag med diabetes i alderdommen – og dermed sikre at det økende antall eldre med diabetes skal kunne opprettholde god psykisk og fysisk helse når deres omsorgs- og pleiebehov øker.

Målgruppe

Pårørende til eldre med diabetes. Eks ektefelle og øvrig familie. Med eldre menes primært de over fylte 67 år, spesielt de med økt omsorgs- og pleiebehov.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

30000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Initiativet til kurset «Er du pårørende til en eldre med diabetes» er tatt av Omsorgsutvalget i Diabetesforbundet. Brukergruppen, representert med Omsorgsutvalget, vil bli involvert gjennom hele utviklingsprosessen for å sikre relevant innhold. Vi ønsker også, som en del av prosjektet, å innhente ytterligere innspill blant våre tillitsvalgte og medlemmer ved å gjennomføre en brukerundersøkelse. Nettkurset vil bygges over samme lest som tidligere DAM-finansierte prosjekt «Diabetestrygghet». Teknisk plattform ved oppretting av kurset vil være den samme. Innholdsmessig vil dog kurset tilpasses målgruppens særegne behov og ta høyde for det som skiller eldre med diabetes, spesielt de med økt pleie og omsorgsbehov, fra personer med diabetes generelt. Kurset består av to deler; Nettkurs og Webinar. Nettkurs vil inneholde både informative tekster, filmer og illustrasjoner knyttet til ulike temaområder som blir tatt opp. Temaene belyses i Webinar for målgruppen. Vi vil involvere produksjonsbyrå for utvikling av visuelt materiell. Der det er mulig vil vi trekke inn materiell utviklet i tidligere prosjekter. Fagpersoner og brukerrepresentanter vil inkluderes i prosjektets gjennomføring for å sikre riktig faglig tilnærming, samt relevans.

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektet starter opp 1. aug. 2021 og ferdigstilles 31. aug. 2022. Høsten 2021 vil man gjøre en detaljplanlegging, brukerundersøkelse, fastsette innhold og få på plass ressurspersoner og brukermedvirkning. Plan for og produksjon/kvalitetssikring av innhold vil skje ultimo 2021/primo 2022. Ferdigstilling av nettkurs vil gjøres våren 2022. Kurset promoteres og lanseres juli/aug. 2022 med planlagt oppstart medio aug. 2022, etterfulgt av evaluering.

Prosjektleder

Gry Anita Lillejordet

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Er du pårørende til en eldre med diabetes?
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2021: kr 550 000
Startdato
31.12.2022
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring