Erfaringskollektivet

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

I følge likestillings- og diskrimineringsloven § 17 har alle offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten plikt til universell utforming, og dermed er rammene på plass for å sikre lik tilgjengelighet for alle. Likevel ser vi at en stor andel av befolkningen hindres fra å delta i friluftsliv, kulturliv og andre sosiale aktiviteter på lik linje med andre. Norge fikk også kritikk fra FN våren 2019 for at vi på flere områder ikke har gode nok tiltak til å sikre like muligheter for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Målsetting for prosjektet

Prosjektets hovedmål er å øke tilgjengeligheten i kultur- og fritidstilbud, og bidra til bevisstgjøring, holdningsendring og kunnskapsløft, som kan redusere sosial ulikhet mellom funksjonshemmede og ikke- funksjonshemmede.

Målgruppe

Alle med funksjonsnedsettelser, som drar nytte av økt tilgjengelighet i offentlige arrangementer rettet mot allmenheten.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

1000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Prosjektet kan deles inn i fem arbeidsfaser, som videre består av milepæler gjennom hele prosjektforløpet. Disse er nærmere beskrevet i prosjektbeskrivelsen. Prosjektgruppen skal utvikle og tilby informasjons- og undervisningspakker, som er basert på innsamlet brukererfaring. Dette innebærer at vi skal samle inn og systematisere en stor mengde informasjon om hvordan et bredt spekter av mennesker med ulike typer funksjonsnedsettelser opplever å benytte seg av forskjellige kultur- og fritidstilbud, og hva slags tiltak som kan gjøres for å bedre tilgjengeligheten.

Fremdriftsplan for prosjektet

Fase 1: Oppstartsfase (januar 2021-mars 2021) Fase 2: Datainnsamling (April 2021-juni/juli 2021) Fase 3: Utvikling av undervisningstilbud (August 2021-desember 2021) Fase 4: Undervisning (Januar 2022-november 2022) Fase 5: Evaluering (Desember 2022)

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Prosjektets hovedmål har vært å øke tilgjengeligheten i kultur- og fritidstilbud, og bidra til bevisstgjøring, holdningsendring og kunnskapsløft, som kan bidra til å redusere sosial ulikhet mellom funksjonshemmede og ikke- funksjonshemmede. Målgruppen har vært tredelt: 1. Alle med funksjonsnedsettelser, som drar nytte av økt tilgjengelighet i offentlige arrangementer rettet mot allmenheten, 2. Kultur- og fritidsarrangører i regionen. 3. Personer med ulike funksjonsnedsettelser som ønsker å bidra med sin kunnskap og erfaringskompetanse, samt delta i et undervisnings- og formidlingsnettverk rettet mot kultur- og fritidstilbud i regionen.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi har hovedsakelig bidratt til bevisstgjøring og kunnskap gjennom veilederen og seminarene har vi tilbydd i regionen. I løpet av prosjektforløpet har vi også hatt dialog med eksterne aktører i andre sammenhenger enn den selve gjennomføringen av seminarer. Informasjon om prosjektet har blitt delt på vår hjemmeside og på sosiale medier gjennom hele prosjektforløpet. Vi har også fått presseoppslag ved to anledninger. Vi har nådd fram til mange med budskapet vårt, og vi har fått signaler fra arrangører som ønsker å gjøre forbedringer på det de tilbyr. Det er mange som har gjort – og som gjør en stor innsats for tilgjengelighet og for at alle skal kunne delta, uavhengig om man har en funksjonsnedsettelse eller ikke. Dette prosjektet må derfor sees som ett av mange tiltak for å øke tilgjengeligheten og for å spre bevissthet og kunnskap om dette. Det er denne felles innsatsen som på sikt vil bidra til å øke tilgjengeligheten i kultur- og fritidstilbud, og i samfunnet for øvrig.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

1000

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet hadde oppstart i januar 2021, og har hatt en varighet på to år, til desember 2022. Hele prosjektforløpet kan deles inn i fem arbeidsfaser, hvor hver enkelt arbeidsfase har bestått av milepæler. Prosjektet har i det store og det hele blitt gjennomført etter opprinnelig prosjektplan, men noen av arbeidsfasene har overlappet, vært mer omfattende og tatt mer tid enn estimert. Vi har også vært nøye med å forholde oss til budsjettet som det er forelagt, og det har derfor blitt tatt fortløpende vurderinger og justeringer for å sørge for progresjon og bærekraftig gjennomføring av prosjektet. Se sluttrapport for en detaljert beskrivelse av prosjektgjennomføringen og metoder som har blitt brukt.

Resultater og resultatvurdering

Gjennom prosjektet har det blitt lagt ned en betydelig innsats i å innhente og etablere kunnskap, utvikle et undervisningstilbud, samt informere og videreformidle dette til aktører i lokalsamfunnet. I tillegg til dette har det blitt gjort en rekke verdifulle erfaringer underveis, som gir et naturlig grunnlag for utbedring og videreføring av arbeidet som har blitt gjort i prosjektet. Dette ble også trukket fram under evalueringsmøtet med prosjektgruppen i desember. Prosjektgruppedeltakerne trakk også fram at de syntes det har vært givende, gøy og lærerikt å være med i prosjektet. Gjennom undervisningsopplegget, veilederen og seminaret – ønsker vi å bidra til å bryte ned fysiske og sosiale barrierer, som på sikt vil ha stor verdi for både målgruppe og samfunn. Prosjektet har også engasjert våre frivillige og tillitsvalgte, og økt dialog og samarbeid med eksterne aktører.

Oppsummering og videre planer

Innholdet i prosjektet deles og gjøres tilgjengelig for alle ansatte i Norges Handikapforbund. Både manus og opplegg i seminar og veilederen, kan enkelt brukes av både ansatte og frivillige i organisasjonen, og tilbys kultur – og fritidsarrangører over hele landet. Opplegget kan brukes som det er, videreutvikles eller det kan justeres og tilpasses. Resultatet av prosjektet, undervisningsopplegget – med veileder og seminarer, kan derfor være noe som tilbys mer eller mindre som det er. Samtidig som elementer fra prosjektet kan tas med videre i et mer spesialisert og tilpasset opplegg.

Prosjektleder

Håkon Rossvoll

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Erfaringskollektivet
Organisasjon
Norges Handikapforbund
Beløp Bevilget
2021: kr 359 000, 2022: kr 359 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
01.12.2022
Status
Avsluttet