Erfaringskonsulenter som navigatører og brobyggere i overganger

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Overganger mellom helsetjenestens nivåer for personer med psykiske helseutfordringer er sårbare. Eksempelvis representerer ukene etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten innen psykisk helse en kritisk periode for selvmordsrisiko. Nesten halvparten av alle selvmord i Norge skjer blant personer som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rus siste året før de døde (Isachsen, 2021). Samarbeid knyttet til utskriving fra spesialisthelsetjenesten til kommunale helse- og omsorgstjenester krever derfor god samhandling og koordinering. I tillegg vil bemanningsutfordringer i helsetjenesten (NOU 2023:4) gjøre det essensielt å trekke på ressurser i sivilsamfunnet. I NOU 2023:4 Tid for handling vektlegges blant annet økt bruk av erfaringskonsulenter (EK) i helsetjenesten. Det går imidlertid ikke frem hvordan dette skal gjennomføres. Opptrappingsplan for psykisk helse (2023–2033) (Meld.St.23) fremhever samtidig at riktig bruk av digitale løsninger er sentralt for å sikre bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. Forprosjektets målsetning er å utforme konkrete anbefalinger for EK sin funksjon og oppgaver som kan bidra til tryggere overganger mellom tjenestenivåer innen psykisk helse. Anbefalingene vil testes ut i praksis i et fremtidig hovedprosjekt.

Aktivitet/tiltak/metode

Forprosjektet er et samskapingsprosjekt, hvor målgruppen deltar aktivt i arbeidet med utforming av konkrete anbefalinger til EK som navigatør og brobygger. DPS Østre Agder har ansvar for gjennomføring av planlagte aktiviteter i prosjektet. Forskere fra UiA bistår med forskningsaktiviteter. Målgruppen Personer som har mottatt/mottar helsehjelp, erfaringskonsulenter og fagpersoner fra spesialisthelsetjenesten og kommune. Aktiviteter: 1. En ekspertgruppe hvor personer med erfarings- og fagkompetanse lager utkast over oppgaver for EK-funksjonen med bakgrunn i forskning og “Nasjonal veileder for samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak”. 2.To workshoper, en med 4-6 tjenestemottakere og en med 4-6 fagpersoner, hvor de kommer med innspill og justeringer til ekspertgruppens utkast. 3.Samskapingsworkshop. Tjenestemottakere og fagpersoner presenterer resultater fra workshopene, prioriterer og operasjonalisere EK sin funksjon ved utforming av en rapport med konkrete anbefalinger for EK som navigatør/brobygger. Rekruttering av deltakerne skjer ved enhetsleder ved DPS Østre Agder poliklinikk i Grimstad i samarbeid med enhetsleder ved Psykisk helse og rus Grimstad kommune og ROM Agder, ut fra gitte inklusjonskriterier. Evaluering DPS Østre Agder har ansvar for evaluering av selve prosjektet. Dokumentasjon og evaluering blir også ivaretatt gjennom resultater fra kvalitativ forskning (observasjon, spørreskjema og/eller intervjuer) relatert til opplevelsen av å delta i samskapings-prosessen. Etiske hensyn/utfordringer DPS Østre Agder sikrer at tjenestemottakerne som deltar i prosjektet blir ivaretatt mtp konfidensialitet og uforutsette reaksjoner under workshopene. Det er frivillig å delta i prosjektet. Informert samtykke innhentes fra deltakerne og de kan når som helst trekke samtykket tilbake. Deltakerne vil bli informert om at det ikke har noen negative konsekvenser hvis de ikke vil delta/ velger å trekke seg. Ang forskning, se pkt 3.4.5.

Antall deltakere

23

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

På kort sikt: Konkrete anbefalinger til arbeidsoppgaver for EK-funksjonen direkte relatert til overganger mellom spesialisthelsetjeneste og kommune i form av en rapport med anbefalinger. Per i dag har ikke de ansatte EK fokus på overføring mellom tjenestenivå, og vil derfor justere sin rolle og praksis med bakgrunn i resultatene. DPS Østre Agder vil ha en erfaring med samskaping som metodikk. Det vil videre søkes om forskningsmidler for et større hovedprosjekt, hvor implementering av den nye rollen med EK som brobygger vil igangsettes. I hovedprosjektet vil EK som brobygger testes i flere kommuner for å kunne justere EK-funksjonen til ulike kontekster. Resultatene vil brukes i Rådet for Psykisk helse (RPH) sitt selvmordsforebyggende arbeid. På lang sikt: Implementere de foreslåtte anbefalinger og funksjoner for EK i praksis, og dermed bidra aktivt med å skape tryggere overganger mellom tjenestenivåer. Økt medvirkning for tjenestebrukere i egen oppfølging vil styrke deres posisjon og handlekraft ved at de får bedre oversikt over og tilgang til tilgjengelige tjenester. Økt mestringstro og opplevelser av tryggere overganger for tjenestebrukere. Kontinuerlig evaluering og justering gjennom samskaping for å kunne tilpasses de ulike kommuners diversitet. Reduserte symptomer og mindre bruk av akutte tjenester hos tjenestebrukere. EK som brobyggere vil bistå tjenestebrukere til å kommunisere med øvrig tjenester i forbindelse med overganger mellom systemer og til samfunnet for øvrig. Å etablere en kulturendring for brukerinvolvering i evaluering og utvikling av tjenestetilbudet.

Plan for gjennomføring

Praktisk gjennomføring: 2023- 2025: Prosjektleder er hovedansvarlig for de ulike elementer og milepæler. 2023- 1.kvartal 2024: Prosjektgruppe og ekspertgruppe, inkl RPH, vil utvikle workshopmetodikk og planlegge rekrutteringsprosesser, for videre å ferdigstille relevante dokumenter og søknader til Sikt og FEK. 2023- 1.kvartal 2024: Ekspertgruppen skal, basert på egne erfaringer som brukerrepresentanter og EK, bidra til utarbeidelsen av første utkast til innhold og konkrete anbefalinger for EK-funksjonen som skal presenteres på workshopene med tjenestemottakere og personer med fagkompetanse. 1.kvartal 2024- 2.kvartal 2024: Samarbeidspartnerne vil bistå til å rekruttere deltakere til workshoper. 2.- 4.kvartal 2024: Gjennomføring av 2 workshoper og et samskapingsverksted. Her vil tjenestemottakere og personer med fagkompetanse bli presentert ekspertgruppens forslag til konkrete tiltak, og komme med tilbakemeldinger på disse. Under samskapingsverkstedet vil prosjektgruppen samle tjenestemottakere og personer med fagkompetanse fra workshop 1 og 2 til en felles gjennomgang av resultater fra egne workshop, for videre i fellesskap prioritere anbefalinger til konkrete tiltak for EK som brobyggere i tjenesten. Prosjektdeltakerne vil være delaktige i workshopene, men det vil variere hvem som vil bistå i de ulike aktivitetene. 1.-2.kvartal 2025: Prosjektleder vil, i samarbeid med prosjektgruppen og ekspertgruppen, ferdigstille rapport med forslag til konkrete anbefalinger for EK-funksjonen for videre implementering i et hovedprosjekt. 2.-3.kvartal 2025: Prosjektleder er ansvarlig for rapportskriving og Anita Øgård-Repål ansvarlig for vitenskapelig artikkel i samarbeid med alle involverte.

Prosjektleder

Joyce Pigao

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Erfaringskonsulenter som navigatører og brobyggere i overganger
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Beløp Bevilget
2023: kr 39 000, 2024: kr 196 000, 2025: kr 164 000
Startdato
15.11.2023
Sluttdato
13.11.2025
Status
Under gjennomføring