Ernæring til kreftpasienter i kommunen

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Hensikten med prosjektet er å utvikle et lokalt tilbud til kreftpasienter og deres pårørende som bidrar til å dekke deres behov for informasjon om kosthold og ernæring. Kreftsykdom og kreftbehandling kan gi ernæringsrelaterte utfordringer. Svært mange kreftpasienter har gått ufrivillig ned i vekt ved diagnosetidspunktet. Rundt 80 % opplever dårlig matlyst i løpet av behandlingen, og en stor andel av disse går ytterligere ned i vekt. Følgene av vekttap og underernæring i forbindelse med kreftsykdom er blant annet dårligere prognose i form av eksempelvis økt risiko for infeksjoner og komplikasjoner, tap av muskelmasse, nedsatt grad av sårtilheling og økt rekonvalesenstid etter sykdom. Mange pasienter opplever forringet livskvalitet relatert til redusert fysisk og mental styrke. Vekttap fører også til at færre klarer å gjennomføre den planlagte behandlingen. Samtidig overlever stadig flere kreftsykdom og behandling, og behovet for et bredt rehabiliteringstilbud øker. Kreftforeningen registrerer økende etterspørsel etter informasjon om og tilbud innen ernæring og kosthold tilpasset kreftpasienter, både under og etter behandling. Den viktigste rehabiliteringen foregår der pasientene bor, men et ernæringstilbud rettet mot kreftpasienter finnes ikke lokalt.

I prosjektperioden, mai 2014 til mai 2016, skal vi utvikle, prøve ut, evaluere og etablere et ernæringstilbud til kreftpasienter i kommunene via frisklivssentralene. Det skal arrangeres relevante temadager og matlagingskurs i samarbeid med Kreftforeningens frivillighetsarbeid og lokale frisklivssentraler. Kreftforeningen har erfaring fra samarbeid med frivillige gjennom liknende prosjekter. Frivillige er en god ressurs i arbeidet for hjelp-til-selvhjelp av kreftpasienter. Ved å hjelpe kreftpasienter til å forebygge og/eller stanse vekttap, kan de opprettholde en bedre helse og livskvalitet som kreftoverlevere. Målgruppene for prosjektet er kreftpasienter og pårørende, kommunene via frisklivssentralene samt Kreftforeningens frivillige. Målene med prosjektet er å
– Utvikle en «verktøypakke» av materiell for bruk i kurslederkurs for frivillige samt til temadager/matlagingskurs for kreftpasienter og pårørende, med presentasjoner, informasjonsmateriell og oppskriftshefter
– Sette i gang, gjennomføre og evaluere tilbudet ved fem frisklivssentraler i tre distrikter, totalt ti frisklivssentraler
– Utvikle et rammeverk for organisering av ernæringstilbudet i kommunenes frisklivssentraler med frivillige hjelpere
– Utarbeide forslag til videreføring av tilbudet på landsbasis i samarbeid med ressursgruppe bestående av blant andre representanter fra pasientorganisasjoner, Helsedirektoratet og frisklivssentraler

Utarbeiding av materiell, etablering og gjennomføring av tilbudet i fem lokasjoner i Distrikt Østlandet vil skje første år. År to gjennomføres en midtveis evaluering av prosjektet, etablering og gjennomføring av tilbudet i fem lokasjoner i Distrikt Nord-Norge/Innlandet, samt nye runder med gjennomføring i Distrikt Østlandet. Evaluering av tilbudet og rapportering av prosjektet skjer i år tre.

Pasienter og pårørende vil gjennom dette tilbudet få behovsrettede kostråd samt tips, inspirasjon og praktisk erfaring i å lage mat tilpasset sine behov. Dersom prosjektet får god evaluering vil Kreftforeningen arbeide for at tilbudet etter endt prosjektperiode etableres ved frisklivssentraler i flere, og på sikt de fleste, kommuner. Prosjektet vil dermed bidra til å gi tilpasset og bedre rehabiliteringstilbud til kreftpasienter på deres hjemsted. Intensjonen er at kommunenes frisklivssentraler kan overta driften av tilbudet etter prosjektets slutt, gjerne under administrasjon fra Helsedirektoratet. Det vil tilrettelegges for overføring til kommunene ved at ansatte på frisklivssentralene bidrar med fagkompetanse og som kursledere i tilbudet.

Resultatene fra prosjektet vil være nyttige i Kreftforeningens videre arbeid med å bidra til etablering av flere tilpassede rehabiliteringstilbud til kreftpasienter, og styrke grunnlaget for Kreftforeningens frivillighetsarbeid. Prosjektets materiell og tilbudets oppbygning kan enkelt tilpasses andre relevante pasient- og brukergrupper.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Ernæring til kreftpasienter i kommunen_ Gode matopplevelser.pdf

Prosjektleder/forsker

Hanne Borgen Ottersen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Ernæring til kreftpasienter i kommunen
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2014: kr 372 000, 2015: kr 495 000, 2016: kr 143 000
Startdato
02.05.2014
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet