Et første skritt

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1: Bakgrunn for prosjektet:
CP- foreningen har få aktive medlemmer med minoritetsbakgrunn og vi har følgelig lite kontakt med denne gruppen. CP- foreningen er en brukerorganisasjon som ønsker å nå fram til alle som er berørt av cerebral parese, uavhengig av etnisitet. CP-foreningen ønsker gjennom dette prosjektet å legge til rette for at også minoritetsspråklige med CP og deres nærmeste skal oppleve at CP-foreningen er relevant for dem.


2: Prosjektets målsetting
Prosjektets målsetting er å komme i kontakt med familier med

minoritetsbakgrunn som har barn med CP, og utvikle kompetanse i forhold til å møte behovene til denne for oss nye medlemsgruppen.

Komme i direkte dialog med innvandrerbefolkningen
Spre informasjon om CP-foreningen
Utvikle tiltak i regi av CP-foreningen for å møte etniske minoriteters behov
Gi rom for å delta i CP-foreningens aktiviteter og beslutningsorgan
Gjøre CP-foreningen bedre rustet i møte med etniske minoriteter

3: Prosjektets målgruppe:
Minoritetsspråklige familier bosatt i Oslo.

4: Prosjektets betydning:
For den enkelte familie:
En bedre hverdag
Et nettverk av andre familier i samme situasjon
Bedre og mer informasjon om hjelpetilbud og aktivitetstilbud

For samfunnet:
At større deler av befolkningen får et bredere tilbud
Undersøke behov for skreddersøm i betydningen språklig ( info på ulike språk som urdu eksempelvis)

og kulturelt/sosialt.

For CP-foreningen:
Høste erfaring
Tilpasse organisasjonskulturen til et samfunn i endring
Ivareta målsettingen for CP-foreningen på en bedre måte

5: Framdriftsplan:


Vi tenker oss et 1-årig prosjekt.
Framdriften i arbeidsprosessen blir å forberede og etablere samarbeid med Habiliteringstjenestene i Oslo og helsestasjoner med sikte på å komme i direkte kotnakt med innvandrerfamilier som har barn med CP. Videre finne fram til mulige møteplasser for direkte dialog og samtale, som gjør CP-foreningen i stand til å etablere bedre tiltak overfor denne medlemsgruppen. Parallellt med dette søkes å rekruttere likemenn med iminoritetsbakgrunn som kan være gode brobyggere mellom CP-foreningen og etniske minoriteter. Evaluering av tiltaket vil skje løpende, og i forbindelse med utarbeiding av prosjektrapport. Videreføring av prosjektet vil skje ved vurdering av hvordan tiltak og kontakt kan nyttes i andre fylkesavdelinger, særlig knyttet til de større byene.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0424.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn
Cerebral Parese-foreningen ønsket å inkludere også familier med minoritetsspråklig bakgrunn i organisasjonens arbeid og tilbud.

Målsetting
Prosjektet “Et første skritt” hadde som siktemål å utforske hvordan foreningen i større grad kan komme i direkte dialog med minoritetsspråklige. CP-foreningen ønsket å utvikle kompetanse i forhold til å møte behovene til denne for oss nye medlemsgruppen.

Gjennomføring
I gjennomføringen av dette 1 årige rehabiliteringsprosjektet har vi lagt vekt på å etablere et godt nettverk, sette oss mer inn i tilbud som allerede eksisterer og gjøre bruk av andres erfaringer. For å teste ut vårt tilbud overfor målgruppen gjennomførte vi en informasjonssamling tilrettelagt for minoritetsspråklige i en bydel i Oslo.

Oppnådde resultater
Resultatet av prosjektet er at vi har bygget opp et godt nettverk. Det gjør det lettere å fortsette arbeidet for å komme i kontakt med familier med minoritetsspråklig bakgrunn. Vårt informasjonsmateriell er oversatt til flere språk. Det vil bli publisert på vår nettside. Vi har i løpet av prosjektperioden satt oss inn i spørsmål knyttet til minoritetshelse, hjelpeapparatets kontakt med og strategi i forhold til minoritetsspråklige. Vi har tilegnet oss kunnskap om hvilke praktiske grep som må gjøres for å lykkes med å komme i kontakt med minoritetsspråklige familier med barn med CP.

Videre planer
CP-foreningen har allerede invitert til et nytt møte, som er tilrettelagt for språklige minoriteter. Vi vil i framtiden legge mer vekt på å tilby vår kompetanse og støtte på de arenaene der disse familiene allerede er.

Prosjektleder/forsker

Eva Buschmann

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
Et første skritt
Organisasjon
Cerebral Parese-foreningen
Beløp Bevilget
2010: kr 332 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet