Etablering av Gatemegling i Haugesund Røde Kors

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Vi ser at det er både ressurs- og tidkrevende å etablere Gatemegling og vi ønsker derfor å søke midler for å sikre videre drift av prosjektet. For å kvalitetssikre etableringen og driften søker vi en økning fra nåværende 50% stilling til en 100 % stilling i etableringsfasen. Erfaring fra andre byer som har startet opp Gatemegling er at en etablering og kvalitets- og ressursmessig oppbygging av aktiviteten tar 3 år, og at flere ungdommer får tilbudet dess høyere stillingsprosent som følger opp aktiviteten.

Målsetting for prosjektet

Målet for prosjektet å bidra til økt trygghet, mestring, deltakelse og positive nettverk blant unge i Haugesund og Tysvær. Vi vil bygge opp en pool med 10 Gatemeglingsinstruktører, gjennomføre Gatemeglingsopplæring for 200 ungdommer samt etablere et godt samarbeid med lokale samarbeidspartnere.

Målgruppe

Primærmålgruppen er ungdom mellom 13 og 25 år som er i sårbare livssituasjoner samt unge som er i risikosonen for å begå fysisk og psykisk vold og kriminalitet.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

200

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Røde Kors Gatemegling er en aktivitet som skal gi ungdom opplæring i kommunikasjon, bygging av positive fellesskap, ikkevoldskommunikasjon og konflikthåndtering. Primærmålgruppen er ungdom i sårbare livssituasjoner, inkludert unge som er i risikosonen for å utøve vold og kriminalitet og ungdom utenfor organiserte fritidsaktiviteter. Samtidig er det en aktivitet som er åpen for alle og som legger til rette for at unge mennesker med forskjellig bakgrunn møtes og blir kjent på en trygg arena. Gatemegling er basert på såkalt ung-til-ungmetodikk, der grunntanken er at ungdom selv er best egnet til å løse konflikter på lavt nivå før de eskalerer til mer omfattende polarisering og voldsbruk, både fysisk og psykisk. For å gjennomføre prosjektet må ansatt koordinator rekrutere voksne frivillige til Gatemegling. Videre blir fokuset på å rekruttere ungdom inn til konfliktverksted, da det er på dette nivået ungdom utvikler ferdigheter for å bli mer bevisst, forstå og håndtere følelser, reaksjoner, handlingsmønster knyttet til vold og konflikt i eget liv. For å sikre gjennomføring og rekrutering vil en også etablere et samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere.

Fremdriftsplan for prosjektet

Rekruttere og kurse frivillige Gatemeglere,10 stk. Rekruttere ungdommer i målgruppen. Etablere samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere. Gjennomføre konfliktverksteder for ungdom, 4-6 stk i året. Sertifisere frivillige Gatemeglere. Gjennomføre meglingsverksteder for ungdom. Etablere et formelt samarbeid mellom en utvalgt videregående skole og Røde Kors. Sikre videre nettverksbygging. Sikre videre resurser og drift.

Prosjektleder

Ann Kristin Rørtveit

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Etablering av Gatemegling i Haugesund Røde Kors
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
2022: kr 465 000, 2023: kr 465 000, 2024: kr 465 000
Startdato
01.07.2022
Sluttdato
30.06.2025
Status
Under gjennomføring