Evaluering av “Steg for steg”

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Ved evaluering av elevrettede tiltak eller undervisningsopplegg i skolen legges det ofte liten vekt på å utarbeide tilnærminge

Ved evaluering av elevrettede tiltak eller undervisningsopplegg i skolen legges det ofte liten vekt på å utarbeide tilnærminger for å kartlegge hvordan selve implementeringen av tiltaket skjer. Dermed har det vært vanskelig å vite om eventuell manglende effekt av tiltaket/ undervisningsopplegget skyldes programmet i seg selv eller kan tilskrives implementeringen av programmet. Med implementering menes hvordan det er tilrettelagt for bruk av programmet i skolen og hvordan programmet konkret brukes, dvs. om det brukes i samsvar med formulerte intensjoner og tilnærminger. Denne avhandlingen setter fokus på og undersøker implementeringen av Steg for Steg (Second Step), som er et undervisningsopplegg for trening av sosial kompetanse som er utviklet i USA av en frivillig organisasjon kalt Commitment for Children. Nasjonalforeningen for folkehelsen har hentet programmet til Norge, og det har fått stor utbredelse. Mer enn femti prosent av norske barneskoler er på en eller annen måte involvert i bruk av dette programmet. Prosjektet omfatter studiet av fire norske barneskoler for å skaffe ny kunnskap om hvilke faktorer på individ (lærer)- og organisasjonsnivå (skole) som kan tenkes å påvirke en effektiv implementering sett fra lærere og rektorers ståsted. Et sentralt fokus har vært å se på faktorer på lærer- og skolenivå som fasiliterer lærernes arbeid på en slik måte at de blir motiverte og gjennomfører tiltaket i samsvar med de skisserte intensjonene.

 

Når det gjelder organisatoriske faktorer, viser resultatene at rektor spiller en nøkkelrolle i forhold til om programmet ble implementert på hele skolen og om det ble videreført etter innføringsperioden. Formalisering av programmet som del av skolens virksomhet ble funnet å være viktig i denne sammenheng, men ikke tilstrekkelig for å sikre videreføring. Rektors rolle som leder og administrator viste seg å ha større innvirkning på graden av videreføring blant lærerne enn bare formalisering. Rektors rolle som motivator og inspirator ble funnet å være like viktige. Fra lærernes ståsted fant en at det var stor variasjon med hensyn til hvordan de brukte programmet og i hvilken grad de gjorde endringer. Samlet sett delte de seg i to hovedgrupper hvor den ene gruppen brukte programmet for å forebyggende sosiale problemer, mens den andre brukte det mer som et problemløsningsverktøy når konkrete situasjoner oppstod. Det tredje hovedfunnet viser at lærerne opplevde at bruken av Steg for Steg påvirket dem og gjorde at de ble mer bevisst og flinkere til å lese sosiale situasjoner. De opplevde og at de endret sin praksis ved at de ble mer demokratiske i form av at de i større grad inviterte elevene til å komme med egne tanker og meninger.

 

 

Doktorgradsavhandling:

Larsen T (2005) Evaluating principal’s and teacher’s implementation of Second Step. A case study of four Norwegian primary schools. Universitetet i Bergen, Det psykologiske fakultet, ISBN 82-308-0078-2.

 

Artikler:

Larsen T & Samdal O “Implementing Second Step: Implementation and sustainability” Scandinavian Journal of Educational Research. Innsendt 2006.

 

Larsen T & Samdal O “Implementing Second Step: balancing fidelity and adaptation in teachers’ use of the program.” Journal of Educational and Psychological Consultation. Innsendt 2006.

 

Larsen T & Samdal O “How implementing Second Step affects teachers.” School Psychology Quaterly. Innsendt 2006.

 

Andre publikasjoner:

Larsen T (2005) ”Inspirasjonsledelse – fraværende i skolen.” Skolelederen 15.06. 2005.

Prosjektleder/forsker

Torill Marie Bogsnes Larsen

Hovedveileder

Oddrun Samdal

Detaljer
Program
Forskning (2001)
Prosjektnavn
Evaluering av “Steg for steg”
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2002: kr 440 000, 2003: kr 460 000, 2004: kr 460 000
Startdato
01.08.2002
Sluttdato
31.07.2005
Status
Avsluttet