Fagdag: Veien frem til egen bolig

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Den fremtidige boligsituasjonen for unge utviklingshemmede er i dag en stor bekymring for mange familier. I dag er det svært store forskjeller fra kommune til kommune i hvilke boliger utviklingshemmede har tilgang til, og om kommunen har ledige boliger i det hele tatt. Kommunen “bør” men er ikke lovpålagt å skaffe gode boliger. De færreste kommuner tilbyr valget mellom å leie eller å eie. Mange kommuner har også boliger for utviklingshemmede sammen med andre kommunale boliger, som skaper svært uheldige situasjoner. Det finnes eksempler på grupper av pårørende som har organisert utbygging eller samarbeidet med utbygger om å lage mindre bofellesskaper til sine voksne barn. Det krever imidlertid en svært ressurssterk foreldregruppe for å kunne komme gjennom en slik prosess. Vi ser at mange av de som har fått det til har pårørende med spesialkompetanse som arkitekter, prosjektledere eller har erfaring med boligutvikling. Vi ønsker å lage en fagdag som er spesielt rettet mot målgruppen pårørende til unge utviklingshemmede. Også kommuneansatte eller andre prosjektledere kan ha nytte av denne fagdagen. Fagdagen kan tas alene eller kombineres med et fire dagers prosjektloskurs for prosjektledere som kan veilede en gruppe fremtidige beboere gjennom en planleggings- og byggeprosess.

Aktivitet/tiltak/metode

Målgruppen for fagdagen er primært pårørende til unge utviklingshemmede, men også de som skal jobbe med målgruppen som kommuner, arkitekter og utviklere kan ha nytte av dette. Fagdagen blir streamet slik at man kan delta fra alle kanter av landet. I ettertid skal videoene bli lagt ut på NFU sine sider, slik at grupper kan se på disse i moduler. Vi legger også opp til noen oppgaver til grunnlag for diskjusjon, etter hver video som gruppene kan jobbe med etter de har sett dem. Deltakere på fagdagen regner vi med at blir 20-30 fysisk, og 50 digitalt. Opptak vil bli tilgjengelig for alle, så lenge innholdet er relevant. Fagdagen kan tas enkeltstående eller kombineres med et fire dagers kurs for å bli prosjektlos. Dette er hovedsakelig rettet mot folk som vil jobbe profesjonelt med å hjelpe grupper av beboere med egen bolig, men kan også være nyttig for pårørende som vil bygge i fellesskap og drive prosessen selv. (Fire dagers kurset er finansiert gjennom kursavgift og er ikke en del av denne søknaden) Måloppnåelse er økt kunnskap og kompetanse både blant profesjonelle og pårørende, både i valg av boform, vanlige måter å samarbeide med kommune eller bydel. Vi ønsker også å belyse mulighetene, det er mange slike grupper som har fått til svært gode, trygge og stabile boliger, både med og uten hjelp av utbygger eller kommunen. På sikt er måloppnåelsen at det igangsettes flere selvinitierte boligprosjekter for målgruppen innen de neste par år. Dette vil blant annet registreres i Husbankens oversikt over hvem som får tilskudd til slike boliger. NFU sine lokallag vil også være en informasjon til om kurset har hatt spredning og effekt.

Antall deltakere

80

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Kurset skal bidra til at flere utviklingshemmede kan få et trygt og godt hjem, styrke selvbestemmelsen gjennom eierskap til egen bolig og å lage flere boliger som møter behov som er tilpasset behovet til den enkelte. I dag er det slik at utviklingshemmede er prisgitt den enkelte kommune sitt tilbud, eller kommunens velvillighet, dersom pårørendegruppen ønsker å ta initiativ selv. Erfaringsmessig er det kun pårørendegrupper som er svært ressurssterke (ikke nødvendigvis økonomisk) som har en gjennomføringsevne som sikrer et godt tilbud til sine barn, på de stedene hvor kommunen kommer til kort. Kommunene kan enten ha lange ventelister og for få boliger, eller de kan ha et utilstrekkelig tilbud som ikke er tilpasset det enkelte menneske. Det er også svært få kommuner som tilbyr muligheten til at funksjonshemmede kan eie sin egen bolig. Fagdagen kan gjøre det enklere for grupper av utviklingshemmede med pårørende å se på ulike alternativer og sammen ta avgjørelser som møter deres individuelle behov og ønsker til et fremtidig hjem. Her er det en stor mulighet til større selvbestemmelse og tilpasning til den enkeltes interesser, ønske om sosialt fellesskap og hjelpebehov. Det kan inspirere ved å vise prosjekter som har fått dette til med ulike metoder. Det er også bra å få samlet kunnskap og informasjon på ett sted. Vi ønsker at fagdagen skal være et tilbud til folk i hele landet, og ønsker derfor å streame fagdagen og gjøre innholdet tilgjengelig på lang sikt.

Plan for gjennomføring

Kurset og fagdagen er utviklet ved hjelp av støtte fra Husbanken. Støtten fra Dam vil gå til selve gjennomføringen og kostnadene til fagdagen. Foreningen for byggfellesskap gjennom Oda og Arild er ansvarlig for alt det praktiske rundt gjennomføringen, og vil leie inn fagkompetanse til streaming. NFU har vært involvert i kursutviklingen og videreformidlet kontakt til grupper som har bygget boliger for sine unge voksne barn, og videreformidlet kontakt til lokale grupper i andre kommuner. Vi ønsker også å bruke sosiale medier, for eksempel diskusjonsgrupper om dette temaet på Facebook til å promotere fagdagen. Behandling av filmet materiale og publiseringen av denne vil IT ansvarlige på NFU gjøre. NFU ønsker også å invitere prosjektlederne til å presentere fagdagen og det tilgjengelige materiellet på det årlige samlingen for fylkeslederne. Dermed kan man få god spredning på materialet ut i hele landet. Etter det fire dager prosjektloskurset også er avholdt kan man videreformidle denne kompetansen og kontaktlister til prosjektloser gjennom NFU sitt nettverk.

Prosjektleder

Oda Ellensdatter Solberg

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Fagdag: Veien frem til egen bolig
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Beløp Bevilget
2024: kr 100 000
Startdato
01.01.2024
Sluttdato
01.05.2024
Status
Under gjennomføring