Ferie fra annerledesheten

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1: Bakgrunn for prosjektet:
Det fødes årlig ca 120 barn med cerebral parese. I mange av de mindre kommunene vokser disse ungene opp uten at de møter andre i samme situasjon. De opplever at de er alene, og de strever med å finne venner. De slites mellom ønsket om å bli inkludert i et vanlig ungdomsmiljø, samtidig som de kjenner behovet for felleskap med andre med CP.

Behovet for å møtes fysisk er sterkt – lysten og viljen er tilstede, men mulighetene begrenses også av økonomi. Utgifter til transport, hjelpere og en ofte dårlig egenøkonomi gjør sitt.2: Prosjektets målsetting:
Synliggjøre behovet til ungdommene for møteplasser slik de selv opplever det
Analysere behovet og vise samarbeidsmulighetene for ungdomstiltak mellom fylkesavdelingene
Realisere frivillige krefter som kan bidra i gjennomføringen
Skape rom for at ungdommene selv kan ta ansvar for innhold og egne behov

3. Målgruppe: Ungdom med CP i alderen 17-28 år

4. Prosjektets betydning:
Prosjektet har en todelt målsetting, for det ene å etablere organiserte møteplasser for unge som ofte lever en

isolert tilværelse. For det andre å utvikle organisasjonen slik at våre fylkesavdelinger går sammen om å innarbeide tiltak for unge på tvers av etablerte organisasjonsgrenser.

5. Framdriftsplan
Prosjektet er 1-årig, og omhandler arbeidsprosessen med å forankre organisatorisk, planlegge innhold i de to samlingene, rekruttere deltakere, sørge for gjennomføring og evaluere tiltakene. Prosjektet tenkes videreført gjennom motivasjon og drøfting i fylkesledersamlingen som gjennomføres årlig.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0425.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn/målsetting: Mange med CP vokser opp i små kommuner med liten mulighet til å treffe andre unge de lett kan identifisere seg med. Ungdomstida er sårbar. CP-foreningen ville derfor samle unge med CP fra hele landet for å få mer – og ny – innsikt i hvordan det er å være ung med CP i dag. Med denne kunnskapen ønsker vi å utvikle organisasjonen for å ivareta de unges ønsker og behov på en bedre måte. Prosjektets mål var å gjennomføre to landsdekkende ungdomssamlinger. Disse skulle dokumentere/synliggjøre de unges behov for møteplasser slik de selv opplever det, og vise potensialet/mulighetene for samarbeid omkring ungdomstiltak på tvers av etablerte organisasjonsgrenser.
Gjennomføring: Gjennomføringen besto av organisatorisk forankring av prosjektet, planlegging av innhold i samlingene, rekruttering av deltakere, gjennomføring og evaluering av tiltakene. Prosjektet er gjennomført etter planen(e) og tilbakemeldingene fra deltakere, tillitsvalgte og innledere er meget positive. Totalt 39 deltakere i alderen 17-28 år deltok på samlingene som ble gjennomført som planlagt i 2010. 23 assistenter bidro og 13 fylker var representert.
Samlingene rettet seg mot unge med CP som hadde lyst å bidra selv, og som ønsket å få til noe sammen med andre. Prosjektet gjennomførte også en samling for tillitsvalgte i fylkene i 2010 med fokus på hvordan fylkesavdelingene kan bruke erfaringene og kunnskapen om unge med CP. Prosjektet fikk innvilget sluttår og kunne derfor gjennomføre en tredje samling for 15 nye deltakere i 2011. Arrangementet ble lagt til en stor landsomfattende likemannssamling for medlemmer.
Oppnådde resultater: Mange unge med CP har delt viktige erfaringer, fått nye venner og gode opplevelser. De har blitt hørt av hverandre, av organisasjonen og mange har deltatt aktivt i arbeidet med å videreutvikle organisasjonen i etterkant av prosjektet. Det er valgt en egen arbeidsgruppe for unge med CP i CP-foreningen.
Videre planer: Arbeidsgruppa for unge med CP er i gang med en videreføring av erfaringer og konklusjoner fra ungdomssamlingene. Unge med CP ønsker flere landsdekkende samlinger, de ønsker å ta større ansvar for innhold og planlegging av samlingene, og ikke minst: de er opptatt av interessepolitikk og ønsker å være aktivt med i det.

Prosjektleder/forsker

Margaretha Nicolaysen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
Ferie fra annerledesheten
Organisasjon
Cerebral Parese-foreningen
Beløp Bevilget
2010: kr 640 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet