Ferieaktiviteter for ungdom 2023

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Oslo har fire Fellesverk (FV) som er drevet av Oslo Røde Kors, lokasjonen til disse Fellesverkene er; Mortensrud, Grorud, Majorstuen og Sentrum. Fellesverkene er et lavterskeltilbud, som er åpent for ungdom i alderen 13 -25 år. Hvert FV har fire kjerneaktivitetene som er; møteplass, leksehjelp, gatemegling og arbeidstrening. I tillegg til disse aktivitetene har Fellesverkene noen mindre underaktiviteter, slik som ekspertgruppe, jentegrupper, turer, ferieaktiviteter og sommerjobb. I tall fra Røde Kors sin rapport “Psykt ensom” fra 2021 ser vi at syv av ti ungdommer i alderen 16-19 år føler seg ensomme. Høye ensomhetstall kan gi utslag på både individ og samfunnsnivå i form av økt utenforskap og psykisk uhelse. Røde Kors mener dette gir stor grunn til bekymring og er et samfunnsproblem som må tas på alvor. Med bakgrunn i dette ønsker vi å tilby ungdom gode ferieopplevelser sommeren 2023, og med dette hindre utenforskap grunnet økonomi og/eller sosialt nettverk. Det er viktig å tilby ferieaktiviteter for ungdom som ikke har mulighet til å reise bort i ferier og som kjenner på ensomhet når byen er stille, og på denne måten jobbe mot sosiale forskjeller. Vi ønsker at ungdommene skal bli kjent med andre jevnaldrende i trygge omgivelser støttet av voksne og engasjerte frivillige.

Aktivitet/tiltak/metode

Vi vil skape varierte, spennende og utfordrende opplevelser for ungdommene, som vil bidra til samhold og trivsel. Det innebærer fysisk aktivitet, mestring og læring under trygge rammer. Vi ønsker å sette sammen et program som skal dekke behovet for flest mulig av ungdommene i målgruppen vår, hvor alle finner en aktivitet de har lyst til å delta på uavhengig av alder, kjønn og interessefelt. Vi har planlagt tur til: – Bø Sommerland med overnatting – To turer til Tusenfryd – Badetur til Oslofjorden – Ridetur på en gård i nærområdet – Klatrepark – Paintballpark – Trampolinepark – Danseworkshop med instruktør i våre lokaler – Museumsbesøk På turene ønsker vi å gi deltagere sunn mat og drikke på turene, dette er spesielt viktig siden vi opplever at mange ungdommer i varierende grad har et sunt og variert kosthold i hverdagen. Målgruppen for våre sommeraktiviteter vil være spesielt for ungdommer i alderen 13 til 19. Mange av våre ungdommer som bruker vårt tilbud i hverdagen kommer fra hjem med lav inntekt i husstanden, trangboddhet og foreldre og foresatte som i varierende grad har tid og mulighet til å engasjere seg i barnas fritid- og fritidsaktiviteter. Vi ivaretar ungdommenes sikkerhet ved å risikovurdere hver aktivitet før avreise. På turene sikrer vi påmeldingslister regelmessig. Deltagerne er også forsikret med en kollektiv ulykkesforsikring for alle aktive frivillige og deltakere som er registrert i en aktivitet i Røde Kors. En utfordring vi kan møte er mangel på frivillighet. Dette løses ved at ansatte settes inn. Andre utfjordinger kan være konflikter mellom ungdommene. Erfaringsmessig har våre frivillige mange erfaringer og dermed gode løsninger med å løse vanskelige situasjoner mellom ungdommene fra miljøet på møteplassen. Turene vil bli evaluert løpende ved at de frivillige skriver logg etter hver tur. Her noteres tilbakemeldinger både fra ungdommene som har deltatt på tur og de frivillige.

Antall deltakere

500

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Et av de langsiktige målene er at turene skal begrense negative opplevelser knyttet til utenforskap og marginalisering for ungdom fra lavinntektsfamilier, gjennom disse turene. Vi ønsker også bidra til å styrke ungdommenes identitet, og gi deltagerne en følelse av tilhørighet og å være del av et inkluderende miljø som fremmer positive holdninger. Noe som bidra i å beskytte dem mot den stigmatiserende effekten av å vokse opp i en lavinntektsfamilie. Et spesielt fokus som vi alltid jobber med på Fellesverkene er å sørge for god sosial integrering. Hovedoppdraget til våre frivillige på møteplassen er å være tilgjengelige og støttende i møte med ungdommene. Nesten alle ungdommene som oppsøker Fellesverkene har migrasjonsbakgrunn. Våre aktiviteter har en integrerende effekt gjennom at alle som kommer til oss møter en mangfoldig gruppe ungdommer og voksne. Mangfoldet i frivilligheten gjenspeiler også majoritetssamfunnet, noe som gir ungdommene nødvendig sosial trening, utvikling og kontakt med andre mennesker enn i sine egne miljøer. Tiltaket skal også gi deltagerne en følelse av tilhørighet og å være del av et inkluderende miljø som fremmer positive holdninger.

Plan for gjennomføring

Selve planleggingen og organiseringen av aktivitetene gjøres stort sett av ansatt koordinator. De ansatte har ansvar for at det er nok frivillige som deltar på hver tur, samt at alt det praktiske er på plass. Det kan være alt fra bookinger, sikkerhet, deltakerlister, gjennomføring av evalueringsmøter med de frivillige og andre oppgaver. De ansatte har også ansvar for oppfølging av frivillige etter turer, det kan for eksempel være ettersamtaler, dersom det har oppstått utfordrende hendelser på turene. Koordinatorene i samarbeid med de frivillige på hvert Fellesverket er ansvarlig for planleggingen av turene. For at ungdommene skal få det beste tilbudet som de ønsker har frivillige allerede startet å spørre ungdommene hvilke aktiviteter de kan tenke seg i sommer. Før hver tur har ansatt koordinator ansvar for at det er nok frivillige på hver tur. Ansatte setter opp nettbasert turnus slik at de frivillige kan melde seg på de turene de har mulighet til å være med på. Gjennomføringen av selve turene er det ønskelig at det er de frivillige som står for. På hver åpningsdag på hvert Fellesverk har vi en gruppeleder som kommer til å ta ekstra ansvar på hver tur. Men vi erfarer at ansatte koordinatorer må stille opp når ikke vi får tilstrekkelig antall frivillige på hver tur. Noen av turene kommer til å arrangeres på tvers av Fellesverkene, for eksempel tur til Tusenfryd. Da får ungdommene mulighet til å bli kjent med ungdommer fra andre bydeler i Oslo. Prosjektet vil evalueres av prosjektgruppen etter siste ferie. Da i tett dialog med ansatte koordinatorer, frivillige og deltagere.

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

Vår ambisjon er å gi ungdom mulighet til å oppleve aktiviteter som ellers kan være vanskelig å gjennomføre på grunn av økonomi, reisevei, tid eller andre utfordringer. Tilbudet kan også avlaste lavinntektsfamilier som ikke har mulighet til å dra på ferie med barna sine.

Gjennomføring

Vi opplevde stor pågang på sommeraktivitetene våre. Til sammen hadde vi med omkring 520 ungdommer på tur, fordelt på de 4 ulike Fellesverkene i Oslo. Det var enda flere påmeldt og ventelister på flere av aktivitetene våre. Vi har hatt mange ungdom som har dratt alene og blitt kjent med andre, og vi har hatt større vennegjenger som har fått vært på aktivitet sammen. En viktig del av sommeraktivitet har også vært å ha matservering. Vi ser det er et stort behov for tilbud for ungdommer i sommerferien spesielt når Fellesverkene har vært stengt. Vi har hatt aktivitet fra slutten av juni til midten av august. Vi har vært på alt fra Megazone og go-kart, til Tusenfryd og Bø-Sommarland. Av de som deltok har det vært ungdom som bruker oss aktivt, men også de som ikke har brukt oss før.

Resultater og virkninger

Det er av stor verdi at deltagerne på turene møter andre jevnaldrende ungdommer fra andre bydeler i Oslo. Mange ungdommer i byen har nær tilknytning til egen bydel og mange møter sjeldent ungdommer fra andre bydeler. Dette kan bryte ned barrierer og gjøre det lettere å få venner i andre områder i byen i fremtiden.

Prosjektleder

Geir Tønnessen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Ferieaktiviteter for ungdom 2023
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
2023: kr 400 000
Startdato
31.05.2023
Sluttdato
30.09.2023
Status
Avsluttet