Filmproduksjon: Uskyld

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Filmen tar sikte på visuelt å tydeliggjøre dissosiasjon som traumerelatert fenomen. Formålet er primært å belyse denne forsvarsreaksjonen, som foreløpig er lite kjent. Det kan ha en klar forebyggende effekt at mennesker som dissosierer uten å vite om det, blir informert om at slike reaksjoner er naturlige, og at det er hjelp å få. Det er også en fordel at mennesker som opplever at andre dissosierer, får en forståelse av hva som skjer.

Målsetting for prosjektet

Hensikten med filmen er visuelt å illustrere traumerelaterte fenomener som dissosiasjon – sammen med flashbacks og kroppsreaksjoner – slik at mennesker kan få en bedre forståelse av og innsikt i ettervirkninger av traumer, krenkelser og overgrep.

Målgruppe

Samfunn/allmennheten

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

400000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Filmen skal produseres av Atom film A.S og kvalitetssikres av LMSO og SMISO Oslo. Det har hele veien vært – og vil være – en løpende dialog mellom filmskaperne og medlemmer av søkerorganisasjonen, som består av både fagfolk og mennesker med erfaringsbakgrunn. En ressursgruppe skal etableres for å følge opp prosjektet. Informanter og eksperter er allerede involvert, og flere skal bli spurt om å bidra til prosjektets gjennomførelse og kvalitetssikring. Atomfilm ønsker å engasjere Trine Anstorp som faglig konsulent, og flere fagpersoner er nevnt i prosjektbeskrivelsen. Filmen tar sikte på å være sterkt engasjerende, ha høy kunstnerisk verdi, cinematografiske uttrykksfulle bilder, og troverdig spill. Filmen vil ha et bredt nedslagsfelt, både som frittstående kunstnerisk verk, og som visuelt medium til bruk i opplysningsvirksomhet. Denne kortfilmen om dissosiasjon skal tilbys som opplysningsfilm til ulike instanser og organisasjoner, evt. med foredrag. (Dette utdypes også i prosjektbeskrivelsen)

Fremdriftsplan for prosjektet

Forberedelser – søknader 2018 Produksjonsforberedelser 01/19 – 03/19 Innspilling 04/19 Etterarbeid 05/19 – 07/19 Festivaler 07/19 – 2020 Distribusjon Videreg skoler 08/19 – 2020 Infoarbeid LMSO 08/19 – 2020 Kulturelle skolesekk turné 03/20

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målet med prosjektet var å lage en film som gir en nær og troverdig framstilling av emosjonelle/psykiske mekanismer i etterkant av seksuelle overgrep i barndommen, og hvordan dette i voksen alder framtrer som reaksjoner som i første omgang kan virke uforståelige. En slik innsikt kan gjøre det lettere å forholde seg til slike erfaringer, både for andre og for den utsatte selv. Gjennom distribusjon av filmen og formidling av kunnskapen rundt, ønsker vi å bidra til mer åpenhet og øke kompetansen om seksuelle overgrep mot gutter/menn, både hos hjelpere/fagfolk og folk flest. En av de sentrale tilpasningsmekanismene som filmen tar for opp er dissosiasjon, som innebærer en frakopling av å føle og kjenne på kroppen det som skjer i øyeblikket. Vi har en del kunnskap om hvordan det er å leve med overgrep gjort av nære voksenpersoner i tidlig barndom, men relativt lite er om hvordan det oppleves for menn å være utsatt for seksuelle overgrep av kvinner. Det ønsker dette prosjektet å rette på.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Så langt er det vanskelig å tallfeste om oppsatte effektmål er nådd. Her må Covid-19 epidemien ta litt av skylda, da den har forsinket arbeidet med lanseringen av Akt. Men filmen er blitt presentert på 7 filmfestivaler og fått to priser. Videre har den gitt oss i LMSO er nytt og viktig “verktøy” i vårt arbeide med å spre kunnskap og åpenhet om seksuelle overgrep. De gangene vi har brukt filmen i forbindelse med fagmøter, undervisning og foredrag for publikum eller fagfolk, har den blitt svært godt mottatt. Den har et helhetlig, sterkt og tydelig budskap som berører publikum. Så langt har filmen bare vært tilgjengelig på internett med passord. Når filmen blir åpent tilgjengelig med egen lenke på nettet, vil også et større publikum kunne se og bruke filmen i ulike sammenhenger. Da vil vi f. eks. kunne måle antall treff på nettet. Antallet personer i målgruppa som prosjektet har nådd så langt, blir derfor et svært løst anslag (feltet nedenfor), men som nevnt vil dette kunne endre seg mye.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

10000

Prosjektgjennomføring/Metode

Regissør Eirik Tveiten tok initiativet til prosjektet i 2017 og har hatt hovedrollen i produksjonen av filmen. Han har skrevet utkastet til manus, bearbeidet det og fullført produktet i nært samarbeid med en rekke frivillige erfaringskonsulenter fra LMSO og SMISO (Nok. Oslo). Medtenkerne fra disse organisasjonene har kompetanse på området seksuelle overgrep, både faglig og gjennom personlige erfaringer. Eirik har vært lydhør for innspill, samtidig som han hele tida har bevart sin integritet som filmskaper og latt seg lede av den. Under innspillingen er det tatt etiske hensyn, blant ble det lagt vekt på ivaretakelse av skuespillere som medvirker, især barnet. Gutten som spiller denne rollen er ikke involvert i seksualiserte scener, slik de framstår i filmen. På trinn to, distribusjon, promotering og bruk av filmen, har prosjektansvarlig, Ingrid Vaalund, organisert ei gruppe som arbeide med dette, kalt «Akt-gruppa». Den består fem LMSO-medlemmer som har hatt jevnlige møter på videolink gjennom siste året, gjort informasjonsarbeid og laget undervisningsopplegg, powerpointer og filmtrailer. Gjennom det siste året har Akt-gruppa stått bak og arrangert fagmøte, foredrag og undervisning.

Resultater og resultatvurdering

Vi er svært godt fornøyde med filmen, både innholdsmessig og kvalitetsmessig. Virkningen av et seksuelle overgrep over tid, og behovet for å gi det et følelsesuttrykk, blir glimrende belyst. Skuespillerne gir et tvers igjennom ekte, virkelighetsnært og helstøpt inntrykk der publikum ikke kan unngå å bli tatt med inn i historien. Å være aktive deltakere som er med å påvirker skapningen av det ferdige produktet, har vært givende for alle oss som er engasjert i å spre kunnskap og åpenhet om dette temaet. Filmen har et helhetlig, sterkt og tydelig budskap som berører publikum. Det er også gjerne slik at det er først nå noe berører, at det vil skje endring og utvikling. Samtidig er det knyttet mye ubehag til temaet seksuelle overgrep, og særlig av barn, og kanskje enda mer av gutter. Derfor vil det alltid være en utfordring og kreve litt ekstra når en jobber med å spre kunnskap og åpenhet om slike tema. Dette er forhold som hele tida må tas hensyn til i lanserings- og promoteringsarbeidet.

Oppsummering og videre planer

Akt er blitt et flott og viktig produkt, en kortfilm med stort potensial som virkelighetsnær støtte i kunnskapsformidlingen om seksuelle overgrep. Arbeidet med påmelding til filmfestivaler og undervisning, presentasjoner og fagmøter der filmen er hovedelementet fortsetter, selv om det ikke er avklart om Akt-promoteringsgruppa i LMSO fortsetter. En av oppgaven framover blir også å systematisk få evaluert filmen av publikum. Vi jobber videre med å lage undervisningsopplegg for videregående skoler, høyskoler, universiteter, helseinstitusjoner og andre instanser som møter mennesker i krise.

Prosjektleder

Eirik Tveiten

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Filmproduksjon: Uskyld
Organisasjon
Landsforeningen mot seksuelle overgrep
Org.ledd
Atom film AS
Beløp Bevilget
2019: kr 400 000
Startdato
02.01.2019
Sluttdato
30.06.2022
Status
Avsluttet