Vi tror deg – digitale samtaler i grupper

Sluttrapportsammendrag

FORORD OG SAMMENDRAG Vi tror deg-stiftelsen er svært takknemlige for muligheten til å gjennomføre digitale samtaler dette året, dette takket være Stiftelsen Dam og Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO). Det har kommet rekordmange henvendelser siden mars 2020 og frem til årets slutt. Årsaken til dette er utelukkende Covid-19 og lanseringen av første sesong av podcasten Vi tror deg.

Siden stiftelsens oppstart i januar 2017 har vi aldri vært i nærheten av å få så mange henvendelser, og derfor betyr det spesielt mye at vi har hatt mulighet til å følge opp henvendelsene gjennom støtte og veiledning fra både fagperson og erfaringskonsulent (person som selv har opplevd seksuelle overgrep og fått psykiske helseutfordringer, men som har vært i behandling for dette og nå bruker egen erfaring til å hjelpe andre i Vi tror deg-stiftelsen).

De digitale samtalene har hatt stor verdi for enkeltmennesker og deres pårørende. Noen har uttrykt at det har vært livsavgjørende. Flere ganger i uken har vi fått positive tilbakemeldinger og takkemeldinger for hjelpen de har fått og arbeidet vi utretter.

Her er to som vi har fått tillatelse til å dele:

Vil takke dere for støtte. Dere har hjulpet meg masse i min prosess. Veldig viktig arbeid dere gjør.

Jeg må fortelle noe som er fryktelig vondt, men sant. Hadde det ikke vært for Vi tror deg-stiftelsen, og støtten jeg har fått av dere, hadde jeg ikke vært her i dag. Nå som jeg har klart å finne tilbake til meg selv og stått igjennom det vanskeligste, kan jeg se på barna mine med takknemlighet. De mistet meg ikke, og jeg mistet ikke dem.

Dette er noen av mange tilbakemeldinger som har kommet. 727 henvendelser er fulgt opp i prosjektperioden, og de aller fleste har ønsket oppfølging over tid. De fleste trenger å vite at de ikke er alene, snakke med noen som kan forstå og motta råd i egen prosess.

Prosjektetleder ønsker å rette en helt spesiell takk til fagperson og erfaringskonsulenter. Vi vil også si tusen takk til alle som har vist sin tillit til Vi tror deg-stiftelsen gjennom å dele sine historier, etterspørre råd og spre gode ord om hjelpen de har fått. Både personlig og faglig innhold har vært verdifullt for å følge opp med kunnskap, informasjon og forståelse. Prosjektet hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten at LMSO hadde troen på dette helseprosjektet, og at Stiftelsen Dam valgte å støtte det. Dette er vi umåtelig takknemlig, glade og stolte over. Vi kan ikke få takket nok for denne støtten.

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Allerede i god tid før Covid-19 og podcastlanseringen, fikk Vi tror deg-stiftelsen mange tilbakemeldinger fra jenter, kvinner, gutter og menn, som ønsket støtte og veiledning til å håndtere egen situasjon etter å ha opplevd seksuelle overgrep. Dette i tillegg til at støttetilbudene i samfunnet ble begrenset på grunn av den akutte krisen, og at psykisk helsehjelp ble redusert. Vi kjente heller ikke til andre lavterskeltilbud med digitale samtaler for utsatte og pårørende av seksuelle overgrep på daværende tidspunkt. Vi ønsket å opprette et tilbud som ville gi deltakerne støtte, råd og veiledning utifra deres behov og ønsker. På den måten kan man også føle seg mindre ensom, selv om man kanskje er mye alene. Vi så behovet for å opprette et digitalt støttetilbud, og søkte derfor støtte til å realisere prosjektet gjennom Stiftelsen Dam og LMSO. Vi er takknemlige for støtten, spesielt med tanke på at det viste seg å være et stort behov for det.

MÅLSETTING OG MÅLGRUPPE Målsettingen var å gjennomføre digitale samtaler for utsatte og pårørende. Vi ønsket minst 24 deltakere som benyttet seg av tilbudet og ville følges opp gjennom prosjektperioden. En målsetting var også at det skulle bidra til økt kunnskap, opplysning, informasjon, hjelp og forståelse for deltakerne. Vi håpet det ville normalisere følelser og reaksjoner, samt at hverdagen skulle bli lettere gjennom de digitale samtalene med fagperson og erfaringskonsulent. Tilbudet har vært for alle kjønn. Primærmålgruppen er de som selv er utsatt for seksuelle overgrep. Sekundærmålgruppen er andre berørte, da spesielt de nærmeste pårørende til utsatte.

PROSJEKTGJENNOMFØRING OG METODE
I utgangspunktet var planen å gjennomføre digitale samtalegrupper for til sammen 24 personer. Dette viste seg å bli utfordrende på flere områder. Hovedårsaken var at det var ekstremt stor pågang. Enkelte dager hadde stiftelsen opp til 30-40 henvendelser fra ulike mennesker som ønsket råd og veiledning i deres prosess. I tillegg var det flere som uttrykte skeptisk til å delta i samtalegrupper når de var såpass utrygge og sårbare fra før, og denne innvendingen hadde også fagperson i flere situasjoner.

For mange er det å dele gjerne skummelt i seg selv, og ofte enda skumlere jo flere man deler det med, og til mindre kjennskap man har til personene. I tillegg var det utfordrende å få deltakerne til å delta på samme tidspunkt og opprettholde det over tid. Vi kunne ikke risikere å gjøre noen mer sårbare i en allerede sårbar situasjon, og tenkte også etisk i dette. Med tanke på den store strømmen med henvendelser, ønsket vi ikke å utelukke noen eller gjøre det vanskeligere for noen å få den hjelpen de trengte. Prosjektleder og erfaringskonsulent tok i tidlig fase av prosjektet en god samtale rundt dette, og ønsket heller å følge opp flere enn få, og følge deres behov for oppfølging. Vi ønsket å besvare alle henvendelser og ikke utelukke å gi hjelp til noen.

Ved noen tilfeller skjønte også fagperson og erfaringskonsulent at deltakerne trengte mer oppfølging enn det Vi tror deg-stiftelsen hadde mulighet til å gi alene, og da rådet vi til å også ta kontakt med fastlege. Vi har også snakket varmt om andre hjelpetilbud, som blant annet Dixi Ressurssenter, Nok-sentrene og VO-linjen. De digitale samtalene har selvsagt krevd enormt med tid, men det har føltes utrolig godt å bidra til å gjøre en forskjell for så mange. Det er fint å vite at det har gitt resultater og god hjelp for de som har hatt behov for støtte, veiledning og hjelp. Hjelpen var basert på hjelp til selvhjelp, og erfaringskonsulent og fagperson har bidratt med egne erfaringer, råd og veiledning, som planlagt.

RESULTATER, VURDERING AV EFFEKTMÅL OG RESULTATVURDERING
Vi vet med sikkerhet at det har kommet 727 henvendelser, gjennom vår hjemmeside (www.vitrordeg.com), Instagram (www.instagram.com/vitrordeg/), Facebook (www.facebook.com/vitrordeg), e-post (kontakt@vitrordeg.com), og at alle er fulgt opp. De aller fleste er fulgt opp over tid med ukentlig dialog enten med erfaringskonsulent eller fagperson. Enda flere er nådd gjennom innholdet og budskapene vi har delt på sosiale medier og hjemmesiden, da hjemmesiden har hatt 129 865 sidevisninger i prosjektperioden.

Utover de 727 som har tatt direktekontakt og har blitt fulgt opp, er det vanskelig å vite og måle nøyaktig hvor mange enkeltindivider som har fått trøst, støtte og hjelp i Vi tror deg-stiftelsen og prosjektet som nå er fullført. Vi vet at stiftelsen har hatt 52 337 unike brukere på sin hjemmeside i prosjektperioden, at det per dags dato er 2492 stk. som følger Vi tror deg-stiftelsen på Instagram, og at det på Facebook er 5685 personer som liker siden og 5825 personer som følger siden.

Vi har utelukkende fått gode og takknemlige tilbakemeldinger fra de som har henvendt seg og fått oppfølging, og det tar vi også med oss som en positiv resultatvurdering og effekt. Med tanke på hvor mange som har henvendt seg og får med seg våre oppdateringer, er det også naturlig å tenke at Vi tror deg-stiftelsen gir god støtte, hjelp, kunnskap og informasjon, både gjennom faglig og personlig innhold. At vi har skapt tillit og trygghet til å dele det mest sårbare og vonde er en stor bekreftelse på at stiftelsen er høyst nødvendig og viktig for mange.

OPPSUMMERING, KONKLUSJON OG VIDERE PLANER
Det aller viktigste med prosjektet er at det har bidratt til å gi hjelp og støtte til mange som har hatt behov for det, og at det har vært med på å normalisere følelser og reaksjoner etter overgrep og senket terskelen til å oppsøke hjelp. Det har også bidratt til at flere har åpnet opp om sine overgrepshistorier, kontaktet overgrepsmottaket og anmeldt til politiet.

Dette vet vi med sikkerhet basert på tilbakemeldinger. På den måten er målet nådd, og vi har hjulpet langt flere enn 24 personer, som først forespeilet. Arbeidet føles likevel som en start på noe større. Det er et stort behov for digitale samtaler og det er absolutt noe vi håper å gjøre igjen med flere fagpersoner og erfaringskonsulenter.

Vi har fått flere ideer til hvordan det kan gjennomføres, og ser også behovet for å gjøre digitale foredrag og bokbad med aktuelle temaer for hver gang. Vi håper arbeidet vårt kan fortsette på sikt. Prosjektet har vært svært tidkrevende å gjennomføre, siden det har tatt mye tid å følge opp hver samtale.

Gleden over å bidra, hjelpe og gjøre det enklere i hverdagen for mange, vinner utvilsomt over at det har krevd mye tid og energi. Vi vil si at gjennomføringen gikk over all forventning med tanke på respons og rekkevidde. Vi er utrolig fornøyde med resultatet og hvordan vi har løst det. Det er kommet mange personlige og flotte tilbakemeldinger vi gjerne skulle ha delt, men stiftelsen har taushetsplikt, med mindre annet er avtalt.

Tusen takk til Stiftelsen Dam og LMSO som har støttet prosjektet, og tusen takk til alle som har klart å si fra om at de ønsker råd og veiledning, for bare på den måten har vi hatt mulighet til å bidra og se verdien av dette helseprosjektet.


Søknadssammendrag

Digitale samtalegrupper som gir deltagerne støtte og veiledning til å håndtere egen situasjon basert på hjelp til selvhjelp-prinsippet. Deltagerne får støtte, råd og veiledning fra andre som vet hvordan det er å oppleve seksuelle overgrep. På denne måten kan man føle seg mindre ensom, tross avstand. Dette er et lavterskel samtaletilbud, som vil foregå over videosamtaler. Målgruppen er alle kjønn over 18 år, som er utsatt for seksuelle overgrep.

Støttetilbudene i samfunnet har blitt begrenset på grunn av Covid-19, og vi ser behovet for å opprette et digitalt støttetilbud, basert på henvendelser angående dette.

Gruppene består av åtte deltagere, inkludert gruppelederne. Hver gruppe vil ha et digitalt møte i uka på to timer i åtte uker, og hver deltager får også mulighet til en time samtale med en av gruppelederne hver uke. 

Hvert møte blir lagt opp etter tema. Hovedfokuset er å håndtere hverdagen på en positiv og meningsfull måte.

Tema:
Uke 1: Introduksjon og motivasjon
.
Uke 2: Dagens situasjon. Hva oppleves som vanskelig her og nå? Hvordan kan man endre på dette? 
Innføring i toleransevinduet.
Uke 3: Hvordan lære seg å leve med triggere.
Uke 4: Støttenettverk. 
Hvilke støttenettverk har vi? Både personlige og profesjonelle.
Uke 5: Selvbilde, selvtillit og vennlighet til seg selv.
Uke 6: Seksuell helse og intimitet etter overgrep.
Uke 7: Ønsketema fra deltagerne.
Uke 8: Avslutning.

Om deltagerne ønsker samtaler og hjelp i etterkant av de digitale gruppene vil vi sette av tid for å kartlegge deres behov og veien videre etter at de digitale samtalegruppene er avsluttet.

De digitale gruppene vil ledes av prosjektleder June Holm og sosionom Julie Pedersen. De vil bidra med egne erfaringer, råd og veiledning.

Prosjektleder

June Holm

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Vi tror deg – digitale samtaler i grupper
Organisasjon
Landsforeningen mot seksuelle overgrep
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
30.04.2020