Virtuelle løp

Sluttrapportsammendrag

Arbeidsgruppen har siden våren 2020, bestått av 4-9 personer, avhengig av hvilke fase av prosjektet en har vært i. I tillegg til møtene i arbeidsgruppen, har det vært gjennomført 5 møter med alle ansatte som koordinerer løpsaktivitet i sine kretser. De aller fleste av våre 12 kretser har vært involvert med egne arrangementer. Det har vært gjennomført om lag 20 ulike løp eller «challenges», med ulik oppbygging og tematikk (løp i faste ruter ved bruk av gpx-filer, utfordringer hvor en samler x antall kilometer eller høydemeter, 5 kilometer løp i «valgfrie løyper» som har mer enn x antall høydemeters stigning , osv.). I tillegg har virtuelle løp og kampanjer vært benyttet både i aktivitetskampanjen Kollegamosjon og i Aktiv Bedrift.

Etter hver av de ulike arrangementene har det vært gjort en evaluering, basert på deltakernes opplevelser, arrangørens opplevelser, arbeidsgruppens opplevelser (har ofte deltatt for å teste produktet selv), samt tilbakemelding fra utvikler. Dette har gjort at vi hele tiden har kunnet gjort endringer og justeringer – samt testet ut nye typer kampanjer hvor en benytte den tekniske funksjonaliteten på nye måter.

Følgende tiltak har vi lyktes med:

  • Vi har (sammen med leverandør) utviklet en løsning som er stabil teknisk. Muligheten for brukerfeil er minimalisert og det oppstår svært få tekniske problemer.
  • Den tekniske løsningen er lett å administrere for arrangør, og krever ikke særlig teknisk kompetanse. Det er også svært tidseffektivt å sette opp nye løp og kampanjer, samt å invitere våre 150.000 medlemmer til å delta.
  • Den tekniske løsningen er dynamisk og det er enkelt å gjøre valgt ved oppsette av kampanje/løp. Eksempler på muligheter her er løp i en satt løype (implementert gpx-fil), gjennomføring av ulike utfordringer med x antall kilometer/høyde meter på x antall dager/uker, eller muligheten til å arrangere eksempelvis et 5-kilometers løp samtidig i hele landet (med relativt like konkurranseforhold).
  • Funksjonaliteten fungerer godt når det er implementert i alle våre digitale plattformer (Sykle til jobben, virtuelt løpeunivers, Aktiv Bedrift eller opp mot Bedriftsidretts-applikasjonen som vi er i ferd med å utvikle.
  • Det ser ut til å bli godt mottatt at vi nå kjører virtuelle løp i våre karuseller frem mot sommeren, for så å åpne for løp med fysisk deltakelse etter sommeren.

Vi har møtt følgende utfordringer:

  • Kretsenes løpskonsepter er svært ulike, noe som skapte utfordringer når vi skulle sette opp virtuelle løp som erstatning for fysiske løp. Både kretsene og deltakerne forventet at tematikken skulle ligge nært de opprinnelige fysiske løpene. Dette medførte mye ekstra arbeid – både knyttet til markedsføringsmateriell og funksjonalitet.
  • Mangelen på samkjøring av løp og kampanjer resulterte i at en ikke maktet å gjennomføre en tilstrekkelig tung nok markedsføring av løpene. Resultatet var færre deltakere enn forventet. Også der hvor aktiviteten var gratis.
  • Bedriftsidretten opplevde enda større konkurranse fra andre aktører enn de vi hadde forventet. Svært mange arrangører valgte å tilby virtuelle løp som et alternativ til fysiske løp, og siden disse ofte var sammenfallende i tid var det stor konkurranse om løperne. Dette resulterte til økte utgifter knyttet til markedsføring og til «lokkepremier».

På kort sikt har ikke Bedriftsidretten i tilstrekkelig grad maktet å utnytte den virtuelle funksjonaliteten. Til det har det vært for få deltakere på hvert enkelt løp. Dette er derimot teknologi som vi kommer til å ha svært stor nytte av i årene som kommer, både som et supplement i andre aktivitetskampanjer, i nasjonale løpekampanjer og i det digitale løpeuniverset vi er i ferd med å utvikle. Første store test vil høyst sannsynlig bli på høstens markering, Bedriftsidrettens Aktivitetsdag, der vi planlegge et løp/turmarsj som skal arrangeres samtidig i hele landet


Søknadssammendrag

Erfaringer ervervet underveis i koronasituasjonen er at interessen for løping er stor, og at en faktisk kan se en økt interesse. Økt etterspørselen etter løpekurs for nybegynnere viser at nye grupper i befolkningen har fattet interesse for løping som aktivitetsform. Det er også en økt nysgjerrighet knyttet til nye løpetilbud, eksempelvis virtuelle løp.

Noe av denne nysgjerrigheten på nye aktiveiter er nok situasjonsbetinget, men vi ser et marked for et helhetlig tilbud til løpere gjennom hele året. Bedriftsidretten har gjennom året rundt 15.000 deltakere på våre ulike løpsaktiviteter. I dette prosjektet ønsker vi å utvikle et digitalt løpesamfunn hvor målet er å ha kontakt med deltakere og medlemmer gjennom hele året.

Det digitale løpesamfunnet skal brukes til å motivere våre løpere gjennom å tilby kurs, fysiske løp, virtuelle løp, løpekampanjer og faglig inspirasjon/påfyll. Målgruppen for prosjektet er løpere/joggere/mosjonister, uansett erfaring, ferdighet, kapasitet og aktivitetsnivå. Tilbudet som medlemmene i løpesamfunnet presenteres vil være tilpasset hver enkelts behov og etterspørsel.

Den digitale løsningen som tilbys vil være en videreutvikling av de eksisterende digitale kampanjeløsningene som Bedriftsidretten allerede benytter. Det er ventet at 1. steg av utviklingen, funksjonalitet knyttet til virtuelle løp og løpekampanjer skal stå klar til juli/august.
Deretter vil løsningen utvikles gradvis slik at stadig ny funksjonalitet kan tilbys utover høsten.

Bedriftsidretten har en klar forventning om at vi med denne løsningen kan tilby attraktive løpeaktiviteter.

Prosjektleder

Jarle Blindheim

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Virtuelle løp
Organisasjon
Norges Bedriftsidrettsforbund
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
30.04.2020