Finn ditt spor – dokumentasjon og formidling av erfaringer til ungdom

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Overgangsfaser gjennom livsløpet kan være utfordrende, ikke minst overgangen fra ungdom til selvstendig voksenliv. Dette gjelder alle ungdommer, men spesielt ungdommer som lever med en funksjonsnedsettelse. Forskning på Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) har vist at å samle ungdom med funksjonshemming i overgangsfasen til voksenlivet til målrettede intensive rehabiliteringsopphold i grupper, kan ha betydning for opplevelse av mestring og fellesskap med overføringsverdi til hverdagslivet på ulike livsarenaer i hjemmemiljøet (Miklos et al 2021 a, b). Den genererte kunnskapen fra dette prosjektet, søkes nå implementert i klinisk praksis. Resultater fra forskningsprosjektet til Miklos er videreført i utviklingsprosjektet «Finn ditt spor», finansiert av BUFdir (2019-2022). I dette utviklingsprosjektet har BHSS arbeidet med oppfølgingsforløp tilpasset unges livssituasjon og utfordringer i overgangen til voksenlivet. Datainnsamlingen har gitt oss erfaringer og innsikter om målgruppen unge voksne når det gjelder hemmende og fremmende faktorer for aktivitet og deltakelse i overgangsfasen til voksenlivet. Vi ønsker å presentere viktige funn i en rapport til kommunale samarbeidspartnere, frivillighetssektoren, idretten, NAV, spesialisthelsetjenesten og de regionale helseforetakene.

Aktivitet/tiltak/metode

BHSS jobber etter strategien, FoU – tur – retur. Det vil si at spørsmålene oppstår i praksis, de blir satt under lupen, og så skal den nye kunnskapen tilbake til praksis. Formålet med denne søknaden er dokumentasjon, tilgjengeliggjøring og formidling av erfaringer, innsikter og tiltak som er gjennomført i utviklingsprosjektet «Finn ditt spor», og hvordan disse er blitt implementert på BHSS i form av digital oppfølging etter opphold på BHSS og i samhandling med kommunale samarbeidspartnere. En del deltakere var på to opphold. Vi ønsker å dokumentere dette gjennom å utarbeide en detaljert prosjektrapport. Denne rapporten vil bli brukt i videre implementeringsarbeid, samt i kompetanseformidling til nye samarbeidspartnere og andre tjenesteytere på tvers av faglige og administrative grenser. Målet er å bidra til en mer helhetlig og koordinert oppfølging i overgangsfasen fra ungdom til voksen. I prosjektrapporten vil vi presentere resultater fra kvalitative og kvantitative data, og de viktigste funnene ved hjelp av deskriptiv statistikk og utvalgte sitater fra intervjuene som ble gjennomført. Vi vil også oppsummere prosjektets viktigste funn og angi noen forslag til tiltak som BHSS og samarbeidspartnere bør implementere eller arbeide videre med. Prosjektmidlene vil gå til: 1) En gjennomgang og enkle analyser av resultatene fra spørreskjema, besvart av 82 deltakere 2) Utvalg av intervjudata fra 15 deltakere, intervjuet to ganger, ett gruppeintervju med 8 deltakere, for å utdype resultatene fra spørreskjemaundersøkelsen, samt individuelle intervjuer med 4 deltakere over 30 år om deres erfaringer med livsfaseovergangen fra barn til voksen. 3) Skrive en detaljert prosjektrapport om erfaringer og innsikter fra prosjektet 3) Tilgjengeliggjøre og formidle til aktuelle tjenesteytere i spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester, NAV, BUFdir, frivillige aktører, kompetansetjenester som RKE og sentrale styringslinjer for spesialisthelsetjenesten (Helse Sør-Øst)

Antall deltakere

0

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

«Finn ditt spor-prosjektet» har resultert i et rikt tilfang av både kvantitative og kvalitative data som utfyller hverandre. Deskriptiv dokumentasjon av viktige erfaringer og innsikter gjennom prosjektperioden i en detaljert prosjektrapport vil kunne ha stor nytte for andre rehabiliteringsinstitusjoner og for samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og kommunale tjenesteytere om lignende brukergrupper. Prosjektet har samlet verdifulle erfaringer og innsikter om målgruppen unge voksne 17-30 år når det gjelder opplevde hemmende og fremmende faktorer for aktivitet og deltakelse i livsfaseovergangen fra barn til voksen, samt prøvd ut ulike modeller for styrking av de fremmende faktorene. Grundig dokumentasjon, tilgjengeliggjøring og formidling av våre erfaringer og innsikter vil kunne ha stor betydning for målgruppen, gjennom at deres erfaringer vil kunne gi inspirasjon og kunnskap til andre ut over gjennomføringen av dette prosjektet. Erfaringene med implementering av velfungerende arbeidsmodeller, ikke minst for samhandling mellom tjenestenivåer og administrative skillelinjer vil kunne gi nytteverdi både for tjenesteytere innen spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester, samt for samarbeid med frivillige organisasjoner som brukerorganisasjoner og idretten.

Plan for gjennomføring

Tidsplan og aktiviteter 2023 /2024 Dokumentasjon, formidling og tilgjengeliggjøring av erfaringer, innsikter og tiltak med prosjektrapport som omfatter: – Analyse og resultater av intervjuer med unge voksne og besvarte spørreskjemaer – Bruk av kontoopphold/oppfølgingsopphold og hovedkontakt – Bruk av teknologisk oppfølgingsløsning – Flowzone, implementering i vanlig drift – Bruk av gruppeopphold for unge voksne fra samme lokale område – Samhandling med kommunale tjenesteytere og aktører – Samhandling med frivillige organisasjoner, Norges Idrettsforbund – Rapport publisert innen 01.10.24

Prosjektleder

Ellen Hæhre

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Finn ditt spor – dokumentasjon og formidling av erfaringer til ungdom
Organisasjon
Norges Handikapforbund
Beløp Bevilget
2023: kr 270 000, 2024: kr 130 000
Startdato
01.08.2023
Sluttdato
01.10.2024
Status
Under gjennomføring