ForBedre Artrosebehandling

Ved å øke kjennskap til og kvaliteten på artrosebehandling, håper prosjektgruppen å redusere sykefravær.

Forsker Nina Østerås ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatisk rehabilitering (NKRR) er ansvarlig for prosjektet ForBedre Artrosebehandling. Foto: Norsk Revmatikerforbund

Prosjektet ForBedre Artrosebehandling tar utgangspunkt i at man vet hva som er god behandling, men mange mottar ikke denne behandlingen og blir i stedet raskt henvist til kirurgi. Dermed må kunnskapen om hva som er rett behandling formidles både til pasienter og faggrupper som skal gi denne behandlingen.

Artrose rammer en stor del av den voksne befolkningen. Per i dag er det anslagsvis 480.000 nordmenn som lever med artrose i ett eller flere ledd. Artrose er en kronisk leddsykdom som kan gi smerter, stivhet og funksjonsnedsettelse.

Denne saken er skrevet av Norsk Revmatikerforbund

Koster samfunnet mye penger

Flere får artrose fordi vi lever lengre, beveger oss mindre og flere blir overvektige. Behandling og sykefravær knyttet til artrose koster samfunnet mye penger.

Vi vet hva som er den beste behandlingen for hofte- og kneartrose. Grunnbehandlingen består av pasientinformasjon (om sykdommen, behandlingsalternativer og egenmestring), vektreduksjon (ved overvekt) og trening. Denne grunnbehandlingen skal gis før ytterligere behandling og i siste fase kirurgi. Likevel viser forskning altså at mange ikke mottar grunnbehandling i tråd med eksisterende retningslinjer.

Utvikler behandlingsanbefalinger

ForBedre Artrosebehandling er et utviklingsprosjekt hvor målgruppen er Norsk Revmatikerforbunds (NRF) medlemmer med artrose, fysioterapeuter og fastleger i kommunehelsetjenesten.

NRFs medlemmer og nettverk vil bli benyttet til å spre kunnskap om anbefalt artrosebehandling til personer med artrose og fastleger.

Det vil bli utviklet to korte oppsummeringer av behandlingsanbefalinger for artrose rettet mot personer med artrose og fastleger. Foruten formidling gjennom Nasjonal Kompetansetjeneste for Revmatologisk Rehabilitering (NKRR) og Norsk Revmatikerforbund (NRF), skal oppsummeringene sendes personer med artrose slik at de kan ta det med neste gang de er hos fastlegen.

Vil redusere barrierer

Videre vil prosjektgruppen utvikle og innføre en såkalt strategipakke. Målet med pakken er å redusere barrierene for å sette i gang artrosekurs og gruppetrening blant fysioterapeuter som har deltatt på AktivA-kurs.

Strategipakken vil bli innført i 10-15 utvalgte kommuner der gapet mellom anbefalinger og grunnbehandlingen er størst. Ideen er altså å øke antall fysioterapeuter som tilbyr artrosekurs og trening i sin praksis.

Forebygge sykefravær

Prosjektet er et samarbeid mellom NKRR og NRF. Håpet er at denne kompetansehevingen for fastleger og personer med artrose, sammen med strategipakken for fysioterapeuter, vil bidra til å øke og heve kvaliteten på grunnbehandlingen for artrose i kommunehelsetjenesten. Riktig behandling for artrose kan bedre både helse og livskvalitet for den enkelte. Det kan også forebygge unødvendig kirurgi og gjennom det bidra til at samfunnet sparer penger ved å forebygge sykefravær og hindre at folk slutter tidlig i arbeidslivet.

Resultatene skal ved prosjektslutt offentliggjøres gjennom en prosjektrapport skrevet på norsk og en vitenskapelig artikkel publisert i et anerkjent tidsskrift.

Videre vil resultatene bli formidlet gjennom NKRR og NRF sine nettsider og sosiale medier, samt relevante møteplasser, konferanser og seminarer for helsepersonell og brukere. Målet er å gjøre oppsummeringen av anbefalingene for artrosebehandling tilgjengelig for hele befolkningen.

Prosjektet i tall

innvilget støtte1.976.000 kr
prosjektlengde2 år
forventet ferdig i2022

Sammendrag

Tidligere forskning har vist at det eksisterer et gap mellom kunnskap og praksis når det gjelder behandlingen som tilbys personer med hofte- og kneartrose. Anbefalt grunnbehandlingen ved artroseplager er pasientinformasjon (om sykdommen, behandlingsalternativer og egenmestring), vektreduksjon (ved overvekt) og trening. Prosjektet, «ForBedre Artrosebehandling», har som overordnet mål at alle personer med hofte- eller kneartrose skal få behandling i tråd med disse behandlingsanbefalingene. Delmålene er å: 1) øke kvaliteten på behandlingen som tilbys (dvs. behandling mer i tråd med anbefalingene), 2) øke kjennskapen til behandlingsanbefalingene blant personer med hofte- og kneartrose, 3) øke antallet fysioterapeuter som tilbyr artrosekurs og trening i sin praksis (dvs. bedret tilgang til grunnbehandlingen for personer med hofte- og kneartrose), og 4) øke antallet fastleger som har fått tilgang til en oppsummering av behandlingsanbefalingene. Målgruppene i dette prosjektet er medlemmer i Norsk Revmatikerforbund med hofte- og kneartrose, fysioterapeuter og fastleger i kommunehelsetjenesten. Norsk Revmatikerforbund sine medlemmer og organisasjonens nettverk vil bli benyttet til å spre kunnskap om anbefalt artrosebehandling til personer med artrose og til fastleger. Fysioterapeuter vil bli intervjuet om barrierer og mulige strategier for komme i gang med å tilby artroseskole og trening. Videre vil prosjektgruppen utvikle og implementere en «strategi-pakke» med mål om å redusere barrierene rundt igangsetting av artrosekurs og gruppetrening blant fysioterapeuter. Dette vil bidra til å øke tilgangen til og heve kvaliteten på grunnbehandlingen for artrose i kommunehelsetjenesten. Prosjektet er et toårig utviklingsprosjektet bestående av fire faser: forarbeid (7 måneder), implementering (11 måneder), evaluering (1 måned) og formidling (5 måneder). Riktig behandling for artrose kan gi økt mestring, bedre helse og livskvalitet for personer med hofte- og kneartrose. Dette kan videre forebygge unødvendig kirurgi og bidra til samfunnsøkonomiske besparelser ved å forebygge sykefravær og tidlig avgang fra arbeidslivet.

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

Tidligere forskning har vist at det eksisterer et gap mellom kunnskap og praksis når det gjelder behandlingen som tilbys personer med hofte- og kneartrose. Anbefalt grunnbehandlingen ved artroseplager er pasientinformasjon (om sykdommen, behandlingsalternativer og egenmestring), vektreduksjon (ved overvekt) og trening. Prosjektet, «ForBedre Artrosebehandling», har som overordnet mål at alle personer med hofte- eller kneartrose skal få behandling i tråd med disse behandlingsanbefalingene. Delmålene er å: 1) øke kvaliteten på behandlingen som tilbys (dvs. behandling mer i tråd med anbefalingene), 2) øke kjennskapen til behandlingsanbefalingene blant personer med hofte- og kneartrose, 3) øke antallet fysioterapeuter som tilbyr artrosekurs og trening i sin praksis (dvs. bedret tilgang til grunnbehandlingen for personer med hofte- og kneartrose), og 4) øke antallet fastleger som har fått tilgang til en oppsummering av behandlingsanbefalingene. Målgruppene i dette prosjektet er medlemmer i Norsk Revmatikerforbund med hofte- og kneartrose, fysioterapeuter og fastleger i kommunehelsetjenesten. Norsk Revmatikerforbund sine medlemmer og organisasjonens nettverk vil bli benyttet til å spre kunnskap om anbefalt artrosebehandling til personer med artrose og til fastleger. Fysioterapeuter vil bli intervjuet om barrierer og mulige strategier for komme i gang med å tilby artroseskole og trening. Videre vil prosjektgruppen utvikle og implementere en «strategi-pakke» med mål om å redusere barrierene rundt igangsetting av artrosekurs og gruppetrening blant fysioterapeuter. Dette vil bidra til å øke tilgangen til og heve kvaliteten på grunnbehandlingen for artrose i kommunehelsetjenesten. Prosjektet er et toårig utviklingsprosjektet bestående av fire faser: forarbeid (7 måneder), implementering (11 måneder), evaluering (1 måned) og formidling (5 måneder). Riktig behandling for artrose kan gi økt mestring, bedre helse og livskvalitet for personer med hofte- og kneartrose. Dette kan videre forebygge unødvendig kirurgi og bidra til samfunnsøkonomiske besparelser ved å forebygge sykefravær og tidlig avgang fra arbeidslivet.

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

Artrose er en kronisk leddsykdom som kan gi smerter, stivhet og problemer med å utføre dagligdagse gjøremål. Sykdommen rammer en stor andel av den voksne befolkningen. Det finnes ingen kur for artrose, men det er godt dokumentert at informasjon om sykdommen, trening og vektreduksjon (ved overvekt) kan bidra til å redusere smerter og bedre fysisk funksjon. Personer med artrose skal primært få sin behandling i kommunehelsetjenesten. Det innebærer at fastleger og fysioterapeuter bør være kjent med gjeldende behandlingsanbefalinger og tilby dette til personer med hofte- og kneartrose. Norske studier har vist at behandling kan bli mer i tråd med anbefalingene ved å bistå fysioterapeuter i å tilby gruppebaserte artrosekurs etterfulgt av trening, samt å gi fastleger en kompetanseoppdatering. Prosjektet, «ForBedre Artrosebehandling», har hatt som mål å redusere gapet mellom kunnskap og praksis slik at flere med hofte- eller kneartrose skal få tilbud om behandling som er i tråd med anbefalinger. Prosjektet har rettet seg mot personer med artrose, fysioterapeuter og fastleger i kommunehelsetjenesten. Prosjektet har blitt gjennomført i fire faser (forarbeid, implementering, evaluering og formidling). Målet har vært å: øke kvalitet behandling av kne- og hofteartrose; øke kjennskap til behandlingsanbefalingene; øke antall fysioterapeuter som tilbyr artroseskole og trening i sin praksis; og øke antall fastleger som har fått tilgang til en oppsummering av behandlingsanbefalingene.

Sammendrag

Prosjektet startet opp i oktober 2020 og aktivitetene ble i hovedsakelig gjennomført i tråd med planene, men det ble behov for å gjøre justeringer på grunn av Covid-19 pandemien og nedstengingene. En av de planlagte hovedaktivitetene var å arrangere lokale workshops for fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten for å diskutere hemmere, fremmere og løsninger for å tilby gruppebaserte behandlingstilbud (artroseskole og treningsgrupper). Pandemien tillot imidlertid i svært liten grad at helsepersonell var samlet til fysiske møter. I tillegg var gruppebaserte behandlingstilbud for pasienter ikke spesielt relevant under pandemien. Antallet workshops ble dermed redusert fra 10-15 møter til 7 fysiske og ett digitalt møte. Sammenfattede behandlingsanbefalinger ble sendt på epost til alle medlemmene og presentert på medlemsmøter i tre lokallag av Norsk Revmatikerforbund (NRF). De ble også lagt til som informasjon under beskrivelsen av kne- og hofteartrose på nettsidene til Norsk elektronisk legehåndbok (legehandboka.no), et mye benyttet oppslagsverk for fastleger. Brukermedvirkerne deltok aktivt på regelmessige prosjektmøter og i utarbeidelse av pasient-versjonen av behandlingsanbefalingene.

Resultater og virkninger

Spørreundersøkelsen til medlemmer i NRF viste at personer med artrose rapporterte stor variasjon i kvalitet på mottatt behandling for kne- og hofteartrose. Det ble arrangert workshops i 7 kommuner der 46 fysioterapeuter deltok og fikk en oppdatering på gjeldene behandlingsanbefalinger, praktiske råd og diskusjon om lokal organisering av praksis. I tillegg fikk de tilgang til oppsummerte behandlingsanbefalinger (1 A4 side), informasjonsfilmer de kunne tilby sine pasienter som supplement til artroseskolen. En pasientversjon av de oppsummerte behandlingsanbefalingene ble sendt til medlemmer av NRF. De fikk også med en helsepersonell-versjon med oppmuntring om å ta med denne til fastlegen. Oppsummeringene ble tilgjengeliggjort avNRF, Diakonhjemmet sykehus og legehandboka.no og de ble presentert på tre lokallagsmøter i NRF. Prosjektet bidro til å spre oppdatert informasjon om artrose til pasienter, fysioterapeuter og fastleger. Flere fysioterapeuter kom i gang med å arrangere artroseskole og treningsgrupper slik at flere pasienter fikk tilgang til anbefalt behandling. Evalueringen etter at prosjektet var gjennomført viste ingen endring i pasientrapportert behandlingskvalitet.

Prosjektleder

Nina Østerås

Detaljer
Program
Pilot Utvikling (2020)
Prosjektnavn
ForBedre Artrosebehandling
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Beløp Bevilget
2020: kr 991 000, 2021: kr 985 000
Startdato
01.07.2020
Sluttdato
30.04.2023
Status
Avsluttet