Forberedt når liv og helse er truet

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

NF Follo ble i 2018 varslet ved 78 redningsaksjoner. Vi har vært involvert ved mange funn av savnede. Vi har bistått med livreddende innsats, og har også vært involvert ved flere funn av omkomne. Både eldre, voksne og unge. Dette er krevende innsats med høye krav til mannskapenes evne til å fungere og mestre sterke inntrykk. For å gjøre mannskapene enda bedre rustet til å utføre slik innsats ønsker vi å innføre en ny måte å øve på, kjent som medisinsk simulering. Dette er en pedagogisk metode, som sammen med realistisk utstyr/dukker, gir mannskapene erfaring som likner på virkeligheten.

Målsetting

Innføre metoden medisinsk simulering for å gjøre opplæring mer realistisk. Vi vil utdanne instruktører, utarbeide opplæringskonsept og anskaffe utstyr. Deretter gjennomføre opplæring i eget lokallag (15 timer i året), tilby trening til omkringliggende lokallag, og bidra ved nasjonale arrangementer.

Målgruppe

Vår viktigste målgruppe er de vi leter etter og redder. For at de skal få god hjelp er det viktig at mannskapene er godt trent og forberedt.

Antall personer i målgruppen

500

Beskrivelse av gjennomføring

To frivillige instruktører tilbys plass på kurs i medisinsk simulering ved enten SAFER eller NTNU Gjøvik. Det vil sikre kompetanse til å gjennomføre opplæring, også ut over prosjektperioden. Sammen med prosjektleder vil disse og andre ressurspersoner utarbeide øvingsopplegg, etter innspill fra øvrige mannskaper. For å gjøre treningen så realistisk som mulig ønsker vi å anskaffe en øvingsdukke av typen «simbodies». Dette er dukker som ser meget realistiske ut, og som gjør det mulig å gi mannskapene erfaringer som likner svært mye på virkeligheten, men under kontrollerte forhold og med rom for å øve. Vi vil gjennomføre opplæring fem ganger i løpet av det første året. Kompetansen og utstyret som erverves gjennom prosjektet gjør det mulig å fortsette opplæring utover prosjektperioden og vi ser for oss samme øvingsfrekvens i årene fremover. I tillegg vil vi tilby en øvingshelg for mannskaper fra andre lokallag og organisasjoner. Vi vil også bidra på nasjonale kurs og samlinger slik at utstyr og kompetanse får enda større nytteverdi.

Fremdriftsplan

Prosjektet starter i juli og det rekrutteres instruktører som går kurs så snart dette gjennomføres. Det er innhentet tilbud på simuleringsdukke og nødvendig tilbehør, og anskaffes i august. I august og september utarbeides undervisningsopplegg etter innspill. Lokal opplæring i perioden oktober til april. Bidrag på nasjonal fagkonferanse i april. Regional samling i mai. Evaluering i juni. Tilsvarende faglig aktivitet fortsetter i årene fremover.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Tre av våre instruktører deltok på kurs i medisinsk simulering ved NTNU på Gjøvik vinteren 2020. Disse har bidratt i å utvikle og gjennomføre ulike fagkvelder og kurs. Kurset opplevdes som svært nyttig og tilførte viktig kompetanse om den pedagogiske metoden. Det var planlagt en rekke øvelser i 2020, men man rakk bare å gjennomføre en av disse før koronapandemien medførte en fullstendig nedstengning. Det har i perioder der smittepresset har tillatt det vært gjennomført øvelser, og da med mye fokus på pasienthåndtering og medisinsk simulering. Den regionale øvingshelgen som skulle gjennomføres våren 2020 var planlagt, men måtte nedskaleres og utsettes. Det ble gjennomført en øvingshelg høsten 2020. Opplegget måtte endres til dels betydelig i forhold til det som var skissert og ønsket. Det har i perioden ikke vært gjennomført nasjonale arrangementer på grunn av koronapandemien. Det har derfor ikke vært mulig å presentere erfaringer fra prosjektet på denne måten. Vi håper at dette vil la seg gjøre når pandemien er over. På den positive siden har prosjektet tilgjengeliggjort både utstyr og kompetanse som lar oss gjennomføre flere av tiltakene etter at selve prosjektet er sluttført.

Antall personer i målgruppen

40

Oppsummering

Prosjektperioden har som tidligere nevnt vært sterkt preget av koronapandemien. Situasjonen har gjort det svært krevende å gjennomføre den aktiviteten som var ønsket og beskrevet. Samtidig har prosjektet bidratt med å tilføre kompetanse og materiell som har blitt benyttet ved de øvelsene som har latt seg gjennomføre, samt etablert en nødvendig plattform for å fortsette med slike øvelser i årene som kommer. Prosjektet har bidratt med et viktig løft for våre mannskaper og deres evne til å ivareta pasienter i akutte og stressende situasjoner. Både utstyr og kompetanse vil brukes i årene fremover

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport n��r liv og helse er truet.pdf

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Forberedt når liv og helse er truet
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2019: kr 381 000
Startdato
01.07.2019
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring