Forebygge uønsket svangerskap og abort

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Vi har observert at kvinner blir uønsket gravide, får flere barn enn de ønsker og at kulturelt betingete holdninger og forestillinger, samt mangel på informasjon er noe av forklaringer. Våre observasjoner bekreftes av relevante forskningen på området. Forskerne Esperanza Diaz, Gry Omland ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB skriver: «Informasjon på eget språk ….., og aktivt tilbud fra helsesøstre, fastleger og jordmor i kontakt med disse gruppene er sannsynligvis blant de metodene som trengs. Ikke minst bør tiltakene utvikles sammen med innvandrerkvinner selv.»

Målsetting for prosjektet

-Økt kunnskap om uønsket svangerskap og abort -Økt kunnskap om kvinners seksualitet, familieplanlegging og seksuelle rettigheter, helseproblemer og (smittsomme) sykdommer og om helsetilbudet. -Påvirkning av kvinners kunnskaper, holdninger, holdninger noe som igjen kan bidra til å forebygge sykdom

Målgruppe

Innvandrerkvinner som mangler kunnskap om uønsket svangerskap og abort, rettigheter knyttet til helse og helsetilbud i Norge. Særlig kvinner med lav utdanning

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

490

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Prosjektet skal gjennomføre 14 seminarrekker om å forebygge uønsket svangerskap og abort, fremme forebyggende livsstil og annen relevant helseinformasjon. Hver seminarrekke innebærer gjennomføring av tre seminarer med ulike temaer. Hvert seminarrekke skal ha 30-35 deltakere i tre timer. Til sammen ca. 490 deltakere. Temaer: -Forebygge uønsket svangerskap. Familieplanlegging -Informasjon om og forebygging av abort -Kvinnens kropp, seksualitet og kroppslige og seksuelle utvikling, forebygging av seksuelt overførbare sykdommer -Kulturelle utfordringer knyttet til seksualitet, skam osv. -Rettigheter og lover knyttet til seksualitet og abort (menneskerettighetene, norsk lovverk, gode strategier for samhandling og samarbeid i kjærlighetsforhold og ekteskap) Hvert seminar: tre timer. Som innledere til seminarrekkene inviterer vi profesjonelle helsearbeidere. Metode Vår metode handler om bevisstgjøring. Med mange små skritt gjennom dialog. realitetsorientering og til slutt krav om aktivitet og presentasjon av muligheter som oppleves som reelle og oppnåelige, endrer vi sakte men sikkert deltakernes måte å se seg selv og sitt liv på. Dette er første skritt på veien mot selvtillit, bedret helse og etter hvert utdanning og/eller jobb.

Fremdriftsplan for prosjektet

Januar Samarbeiderpartner kontaktes. Planlegges seminarene sammen med dem. Sammmen med dem rekrutterer også vi deltakere. Vi kontakter også de faglige innlederne. Februar – juni Gjennomføres åtte seminarerrekke August Samarbeiderpartner kontaktes. Planlegges seminarene sammen med dem. Sammmen med dem rekrutterer også vi deltakere. Vi kontakter også de faglige innlederne. September – desember Gjennomføres seks seminarerrekke

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsetting for prosjektet Målsetting er å øke kunnskap hos målgruppen om uønsket svangerskap og abort. Det skal gjennomføres 14 seminarrekker om å forebygge uønsket svangerskap og abort, fremme forebyggende livsstil og andre helse informasjon. Hver seminarrekke innebærer gjennomføring av tre seminarer (sesjoner) med ulike temaer. Hvert seminarrekke skal ha tre timer, med 30-35 deltakere. Ca. 490 deltakere. Målgruppe for prosjektet Kvinner med innvandrerbakgrunn som mangler kunnskap om uønsket svangerskap og abort, rettigheter knyttet til helse og helsetilbud i Norge. Særlig kvinner med lav utdanning/lav inntekt.” Bakgrunn for prosjektet «Kvinner med fremmedkulturell bakgrunn er overrepresentert både blant abortsøkende og fødende kvinner i Oslo. Den store andelen medfører språklige og kulturelle utfordringer i den forebyggende og kurative helsetjenesten. Dette har i liten grad vært erkjent,» heter det i en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening fra 2002.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi kan si at vi har klart å frembringe i svært høy grad forventende resultater som vi har skrevet på søknaden. Vi kan oppsummerer slik: Generelle resultater Vi har observert økt kunnskap og økt bevissthet om uønsket svangerskap og abort blant deltakere. Kvinnene har opplevde økt innsikt i hvor viktig kvinners helse er for at familien skal fungere godt. Spesifikke resultater: – Økt kunnskap om forebygging av uønskede graviditeter og seksuelt overførbare sykdommer – Økt kunnskap om abort – Økt kunnskap om psykisk helse og psykiske helseproblemer, sykdommer og hjelpetilbud – Seminarrekkene har skapt bevissthet og refleksjon om livsstilsendring hos høyrisikogrupper, og på denne måte påvirke deres holdninger og atferd – Seminarrekkene har bidratt til å styrke motivasjon og muligheter til å handle helsefremmede – Seminarrekkene har bidratt til at helse og helsefremmende livsstil blir en positiv ressurs i hverdagslivet

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

171

Prosjektgjennomføring/Metode

Gjennomført seminarrekke på følgende steder: GRÜNERLØKKA tre seminarrekker med 15-25 deltakere per seminarrekke Vi har her samarbeidet med: Oslo Voksenopplæring, Rosenhof BJERKE tre seminarrekker med 15-25 deltakere per seminarrekke Vi har her samarbeidet med NAVs kurs leverandør GAMLE OSLO – to seminarrekker med 44 deltakere tilsammen. Vi har samarbeidet med Senter for Flyktninger og innvandrere og unge voksen i Bydel Gamle Oslo. Program som ble gjennomført på hver seminarrekke: Første sesjon: – Norsk Folkehjelp Oslo, OASEN, MSO og gruppediskusjoner tre og halv timer Andre sesjon: – Norsk Folkehjelp Oslo, OASEN , MSO tre timer Tredje sesjon: – Norsk Folkehjelp Oslo, OASEN , Politi En og halv timer Fjerde sesjon: – Norsk Folkehjelp Oslo, OASEN i, Barnevern to og halv timer Temaet som ble tatt opp : ● Forebygge uønsket svangerskap. ● Informasjon om og forebygging av abort ● Kvinnens kropp, seksualitet og kroppslige og seksuelle utvikling, forebygging av seksuelt overførbare sykdommer ● Kulturelle utfordringer knyttet til seksualitet ● Homofili, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse. ● Rettigheter og lover knyttet til seksualitet og abort

Resultater og resultatvurdering

Vi har gjennomført 8 seminarrekker (24 sesjoner), 1 og 1/2 til 3 og 1/2 time pr sesjon. Der deltok det 15-40 innvandrerkvinner pr seminarrrekke, rundt 171 til sammen. Deltakere har vært innvandrerkvinner i Oslo i alderen 23-45 år med lav inntekt/utdanning eller liten tilknytning til storsamfunnet spesielt fra land som Somalia, Pakistan, Tyrkia osv Alt i alt har deltakerne tilegnet seg mye sentral kunnskap om seksualitet, reproduksjon og seksuelle rettigheter. Dette hjelper kvinnene både i eget liv og i barneoppdragelsen. Vi vet av erfaring at barn og unge i familiene vil ha informasjon, men kvinnene vet i utgangspunktet for lite og føler seg begrenset av kulturelle tradisjoner og religion når de skal snakke med barna sine om seksualitet og relaterte temaer. Etter at de har deltatt på seminar hos oss, får de større selvtillit når det gjelder å snakke om disse temaene med barna sine. Dette vet vi har god forebyggende effekt, f eks hva gjelder kjønnssykdommer og uønskete graviditeter.

Oppsummering og videre planer

Tema er meget viktig for nye landsmenn. De blir kjent med regler og normer i Norge og med myndigheter, som er der for å hjelpe. Dette har en klar forebyggende effekt. Videre blir tilliten deltakerne har overfor myndighetene forsterket, særlig fordi mange får opplysninger på hva finnes av helse hjelpetilbud i Norge. Mange opplever at myndighetene er skumle, og derfor er det viktig at tilliten til det offentlige apparatet blir bedre. Deltakerne har kommentert at dette burde ha blitt gjennomført da de ankom i Norge, mange vil formidle kunnskapen de har tilegnet seg, videre til sine landsmenn.

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Forebygge uønsket svangerskap og abort
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2017: kr 275 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
30.12.2017
Status
Avsluttet