Forebyggende turer for innvandrere

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Prosjektet

”Utflukter til fjorden og skogen til fordel for innvandreres helse” er utarbeidet med basis i erfaringer gjort av OASEN Kvinner krysser grenser og Norsk Folkehjelp Oslo sanitets avdeling.

Vår erfaring er at flyktninger og innvandrere ofte opplever sterk sosial isolasjon og har helseproblemer. En del av disse problemene kan motvirkes og/eller forebygges ved å styrke kunnskapen om muligheter for bruk av naturen til rekreasjon og trening. Vi har utviklet våre aktiviteter nettopp med tanke å motvirke isolasjon gjennom organisering, motivering og aktivisering av flyktninger og innvandrere. Dette prosjektet er en videreføring av dette arbeidet.

Et glimrende eksempel er våre årlige utflukter til Malmøya der 200 personer deltar (se vedlegg).

Målsetting
Hovedmålsetningen for prosjektet er forebygging og bedring av innvandreres fysiske og psykiske helse gjennom deltakelse på turaktiviteter.

Viktig delmål blir følgelig:


– Motivere til å delta i tur utflukter som en del av forebyggende helsearbeid.
– Styrke kunnskapen om muligheter som ligger i bruk av naturområder i bynære områder.
– Motvirke sosial og kulturell isolasjon fra familier med eksempel i norske vaner.
– Fremme kontakt, solidaritet og nettverk mellom innvandrere og nordmenn (som deltar som frivillige koordinatorer på turer).
– Skape fellesskap og nettverk mellom personer med ulik etnisk bakgrunn.
– Motivere kvinner til å bruke det norske språket gjennom aktiviteter de mestrer godt, som matlaging og andre kulturaktiviteter (dans, sang).

Målgruppe
OASENs kulturaktiviteter og kulturkvelder er i første rekke rettet mot innvandrerkvinner (pr. i dag i aldersgruppa 18-60 år), men retter seg også mot innvandrermenn og nordmenn.

Hvordan prosjektet skal gjennomføres blant annet med framdriftsplan og budsjett

Gjennomføring
Prosjektet skal bruke to dagsverk per måned til å finne lokaler, rekruttere frivillige til hver tur og kulturaktiviteter og planlegge aktiviteter sammen med deltakere og frivillige turledere. Gjennom vårt nettverk, jungeltelegrafen og våre samarbeidspartnere skal det samles deltakere. En viktig del av arbeidet vil være å rekruttere nordmenn som skal fungere som turledere.

I 2010 skal vi gjennomføre til sammen 10 utflukter med kulturaktiviteter, deltakere skal organiseres etter tilhørighet til bydeler, men skal det også organiseres turer der folk fra hele Oslo kan delta. 5 turer skal gjennomføres i vårhalvåret og 5 til høsten. Totalt antall deltakere er rundt 350 – 500 personer.

Hver tur vil

ha et tema som turlederne er ansvarlige for (se under


Tema for turene i 2010 vil være:

Vår- og sommerhalvåret:

Østmarkas hytter/Serveringssteder og overnattingsmuligheter/
Bademuligheter i fjorden/svømmekurs for nybegynnere
Markas vann/Bademuligheter i marka/svømmekurs for nybegynnere
Markas flora og fauna
Regler og forholdsregler for bruk av marka

Høst- og vinterhalvåret:

Treningsmuligheter
Sopplukking/Norsk mat
Bærplukking/Norsk mat
Skøytekurs for nybegynnere
Langrennskurs for nybegynnereFor de to neste årene vil temaene være:

2011
Vår- og sommerhalvåret:

Nordmarkas hytter/Serveringssteder og overnatting/Bygging av gapahuk
Fiske i fjorden
Bademuligheter i marka og fjorden/Markas naturhistorie
Fiske i marka

Høst- og vinterhalvåret:
Enkel orientering, grunnleggende bruk av kart og kompass
Soppkurs for nybegynnere og noe viderekommende/Norsk mat
Skøytekurs for nybegynnere og noe viderekommende
Langrennskurs for nybegynnere og noe viderekommende
Slalom, snowboard og telemark for nybegynnere

2012
Vår- og sommerhalvåret

Markas kulturhistorie


Overnatting i marka. Innføring i telting
Kanokurs/Padlemuligheter i marka/livredningskurs
Jegerprøvekurs
Sykkelturer i marka

Høst- og vinterhalvåret:

Orientering for noe viderekommende
Soppkurs for noe viderekommende og viderekommende/Norsk mat
Skøytekurs for nybegynnere og noe viderekommende
Langrennskurs noe viderekommende og viderekommende
Slalom, snowboard og telemark for nybegynnere og noe viderekommende

Den viktigste verdien for prosjektet er muligheten innvandrere får til å kunne st

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0224.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: I 2001 ble det administrative ansvaret for OASENs integreringsprogram underlagt Norsk Folkehjelp Oslo (NFO), som et ledd i arbeidet med å ta i mot og skape integrerings- og rehabiliteringsaktiviteter for flyktninge- og innvandrerfamilier i Oslo.
Gjennom vår erfaring har vi sett at flyktninger og innvandrere ofte opplever sterk sosial isolasjon og har helseproblemer på grunn av manglende fysisk aktivitet. En del av disse problemene kan motvirkes og/eller forebygges ved å styrke kunnskapen om muligheter for bruk av naturen til trening og rekreasjon. Derfor utviklet vi våre aktiviteter nettopp med tanke på å motvirke isolasjon gjennom organisering, motivering og aktivisering av flyktninger og innvandrere.
Tiltaket turer eller organiserte utflukter til fjorden og marka er en videreføring av dette arbeidet. Norsk Folkehjelp Oslo disponerer hytter i Østmarka og ved Malmøya. Det er kulturelle og økonomiske årsaker til at innvandrere i liten grad tar i bruk de mange mulighetene som finnes i Oslo og omegn. Av erfaring vet vi at innvandrere trenger en ekstra motivasjon eller dytt i riktig retning for at de skal tilegne seg nye vaner – i dette tilfelle vaner som er relatert til god helse.
Prosjektets målsetting: Hovedmålsettingen for tiltaket er å forebygge og forbedre innvandreres fysiske og psykiske helse gjennom deltakelse på turaktiviteter. Turene foregår både vinter og sommer og er kombinert med et program med dans og andre kulturinnslag som deltakerne selv står for. Turene har norske turledere med god kunnskap om områdene som besøkes og om temaene som styrer innholdet i hver tur/utflukt, for eksempel sopp, fugler, blomster osv.
Oppnådde resultater i 2011: I 2010 gjennomførte vi 21 turer med en gjennomsnittlig deltakelse på 35 personer per tur, som gir totalt ca 735 deltakere. I 2011 har vi gjennomført 26 turer med en gjennomsnittlig deltakelse på 30 personer per tur som gir totalt ca. 780 deltakere..
Videre planer: Vi skal forsette med turer med midler fra Oslo kommune eller andre, fordi det er nødvendig for å forebygge fysiske og psykisk problemer hos folk som i liten grad er fysisk aktive. De er ofte inaktive på grunn av de ikke kjenner mulighetene som finnes og ikke vet hvordan de best kan benytte seg av dem.

Prosjektleder/forsker

Erlinda Munoz

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Forebyggende turer for innvandrere
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2010: kr 210 000, 2011: kr 210 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet