Forebygging av type 2-diabetes

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn:

Forekomsten av type 2-diabetes (T2D) øker dramatisk i alle deler av verden, også i Norge.

Økningen skyldes i stor grad økning i forebyggbare risikofaktorer i befolkningen som overvekt og fysisk inaktivitet. De store Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT 1, 2 og 3). HUNT 1-2 viste mer enn en fordobling av forekomst av fedme. Den nå pågående HUNT 3 tyder på at andel voksne med fedme nå er langt over 20%. Fedme forklarer over 50% av nye tilfeller av T2D.

Det er klart vist at man kan forebygge type 2-diabetes gjennom økt fysisk aktivitet og sunnere kosthold.
Mål: 1. Identifisere personer i risikosonen for T2D i Nord-Trøndelag fylke. 2. Gjennom et samarbeid med fylket, kommunene og frivillige organisasjoner iverkstette forebyggende tiltak og evaluere effekten av disse.
Målgruppe:

Hele den voksne befolkningen i Nord-Trøndelag (93.600 >= 20 år).
Innhold/framdrift: Alle som deltar i HUNT 3 (okt. 2006-aug. 2008) får gjennom målinger og svar på spørreskjema kartlagt risiko for T2D. De med risiko over 30% de neste 10 år (så langt ca. 11%) får tatt sukkerbelastning for å finne de som alt har utviklet diabetes, og de som ikke har det inviteres til forebyggingsprosjektet. Risikopersoner i hver kommune inviteres til et kveldsmøte med informasjon om hvorfor forebygge, enkle tiltak for å bedre kost og fysisk aktivitet. Lokale frivillige org. og kommunen presenterer lokale tilbud om forebyggende aktiviteter. Et eget registreringsskjema for endringer er laget og deles ut. Egen oppfølging er planlagt etter 1/2, 1 og 2 år. Man vil engasjere en medarbeider

som gjennom utarbeidelse av infomateriell, kontakt pr. telefon, E-mail og post kan følge opp kontakten mellom disse samlingene. Prosjektet er rettet mot et sterkt voksende helseproblem som kan forebygges. Kartlegging av dette og utnytting av lokale ressurser

vil kunne ha meget stor overføringsverdi, også fordi fylkets befolkning er nær lik Norges og vil også sammenholdes med erfaringer fra andre sentra i Europa.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2007_1_0077.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag har vist at det i den landsrepresentative voksne befolkningen i fylket har vært en betydelig økning i forekomst av type 2-diabetes og i risikofaktorer for type 2-diabetes, i første rekke overvekt/fedme. 3/4 av voksne menn og 2/3 av voksne kvinner var overvektige ved HUNT3 (2006-8), og mellom 1/5 og 1/4 hadde fedme. For menn er dette nær en firedobling på 22 år. Dobbelt så mange menn hadde kjent diabetes ved HUNT3 som ved HUNT1 22 år tidligere. Så langt synes forebyggende tiltak å ha vært mislykkede.
Målsetting: 1. Å finne personer i høy risiko for diabetes, og 2. Gjennom enkle tiltak prøve å forebygge diabetesutvikling hos de i risiko.
Metode/praktisk gjennomføring: I samarbeid med Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT3) og en rekke europeiske samarbeidspartnere ble voksne nordtrønderes diabetesrisiko kartlagt ved hjelp av FINDRISC-skjemaet. Alle med en risiko >30% for å få diabetes de neste 10 år ble invitert til et 2 års forebyggingsprosjekt med 4 såkalte sukkerbelastninger og 4 kveldsmøter med undervisning i løpet av to år. Undervisningen omfattet hvorfor forebygging av diabetes er viktig, enkel kostveiledning og råd om mestring og fysisk aktivitet med presentasjon av lokale tilbud på disse områdene. Hensikten var at kombinasjonen av informasjon om målt risikonivå og enkle råd skulle motivere til tiltak. Vi har etablert et samarbeid med en rekke andre europeiske sentra gjennom det såkalte DE-PLAN-samarbeidet.
Resultater/erfaringer: Så mye som en av ti voksne hadde høy risiko for diabetes, dvs. ca. 5000 personer i HUNT3. Ca. 3200 av disse deltok i videre prøvetaking for å finne om de alt hadde diabetes eller enda høyere risiko. 30-40% møtte til møter/opplæring. De som møtte, både til prøvetaking og møter, var nesten udelt positive til opplegget. De enkelte kommunene hadde svært ulik oversikt over forebyggende tilbud i kommunen, og det var liten samordning mellom tilbud fra frivillige organisasjoner. Kommunene var positive til tilbud om opplæring i forebygging, og mange er nå godt i gang med å planlegge økt satsing på forebygging og organisering av mestringssentra som ledd i økt satsing på forebygging og rehabilitering i samsvar med Samhandlingsreformen og nye helselover.

Prosjektleder/forsker

Kristian Midthjell

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
Forebygging av type 2-diabetes
Organisasjon
Diabetesforbundet
Org.ledd
HUNT Forskningssenter, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Beløp Bevilget
2008: kr 544 000, 2009: kr 543 000, 2010: kr 200 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
01.07.2010
Status
Avsluttet