Førjulstreff for skadde veteraner og pårørende

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Vi ønsker å gjennomføre et flott førjulsopphold for fysisk/ psykisk skadde veteraner, eller veteraner med økonomiske utfordringer, og deres familiemedlemmer (ektefelle/samboer og barn). Mange har behov for rekreasjon, og opplevelser i samvær med andre likesinnede og fagpersoner. Vi skaper vi en flott vinteraktivitetsuke hvor deltakerne får innsikt i hverandres hverdagsliv, utfordringer og mestringsteknikker som skadde veteraner og pårørende, og det utvikles nye vennskap. Barna får også nye venner. Det er et godt miljø hvor skadde med deres familier kan føle seg trygge og senke skuldrene, og i tillegg åpne seg om sine utfordringer dersom de føler behov for det. For pårørende er det også en enestående mulighet til å lære hverandre å kjenne og å lære av hverandres erfaringer. Nytt i år er at spesialsykepleier Jannicke Voss vil samle pårørende for erfaringsutveksling og egentid hvor de kan åpne seg og ta opp felles problemstillinger i fellesskap. Mange opplever at terskelen er høy for dette, og at de ikke har noen å snakke med. I tillegg skal jurist Kjetil Bragstad, såret i strid i 2007, dele sin historie om sine erfaringer, og utfordringer i familiesituasjonen. Han kan også bistå enkelte med å forstå forvaltningsbyråkratiet, helse- og velferdssystemet og erstatningsregler.

Aktivitet/tiltak/metode

Innholdet i tiltaket består av planlegging og gjennomføring av et førjulsopphold for fysisk/ psykisk skadde veteraner og familiemedlemmer. Programmet er søndag-fredag med isfiskekurs, hundesledekjøring, isbading, langrenn, lavvo- og snøhulebygging, juleverksted, innendørs bading, og besøk av julenissen. SIOPS har en utstyrshenger som blir brukt ifm arrangementet. Målgruppen for aktivitetene er alle i veteranfamiliene, uavhengig av medlemskap i SIOPS. Vårt mål er å finne familier som vil ha stor glede/nytte av å delta – og som samtidig er gode ambassadører for norske veteraner. Også familier med veteraner i stadig tjeneste kan delta. Vi planlegger med totalt ca. 50+ personer. Prosjektet evalueres gjennom spørreundersøkelser, og måling av statistikk på antall henvendelser i forkant og etterkant av aktiviteten, og statistikk på antall besøk på facebook og vår nettside. Sikkerhet til deltagerne, personvernhensyn og andre etiske vurderinger vil ivaretas. Vi har instruktører med erfaring fra lignende aktiviteter tidligere og kjennskap til utstyret som brukes. Vi tar forhåndsregler på aktivitetene og bruker sikkerhetsutstyr iht. gjeldende regelverk og anbefalinger. Deltagerne registreres gjennom et registreringsskjema på Office 365 som er godkjent iht. personvernreglene. Vi ber deltagerne om samtykke før vi tar bilder etc. Vi har en spesialsykepleier med kjennskap til hvordan imøtekomme enkelte som kan være utagerende eller få reaksjoner. Noen av de forventede eller sannsynlige utfordringene er at deltagerne blir utagerende eller syke. Det kan også være usikkert om hotellet er tilgjengelig i ønsket tidsrom, kapasitet, at våre frivillige kan stille i oppgitt tidsrom, eller at prisen blir høyere. Vi kan imøtegå utfordringene med å planlegge i god tid i forveien, ta forhåndsregler på å takle situasjoner, se på hvilke andre hoteller og frivillige/bidragsytere vi kan benytte, og finne midler fra andre instanser eller egenkapital for å dekker over eventuelle ekstrakostnader.

Antall deltakere

50

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

På kort sikt vil virkningen og effekten av prosjektet være at 12-15 familier får et uforglemmelig førjulsopphold, hvor flere som kanskje ellers er/har vært i en vanskelig situasjon, får en god opplevelse og føler at de har det bedre i ettertid. Det vil vise en anerkjennelse og respekt overfor den enkelte veteran, deres familier og pårørende, gi dem bekreftelse på at de fortjener en anerkjennelse for sitt bidrag, har en egenverdi, og styrke deres selvfølelse. Det vil også kunne inspirere flere andre, spesielt unge veteraner, til å delta på lignende eller andre aktiviteter for skadde og de som er interessert i temaet. I et større bilde kan virkningen være at vi får mer oppmerksomhet knyttet til fagfeltet vi jobber innenfor, med flere medlemmer og tillitsvalgte, og større mulighet for å få gjennomslag for sakene vi jobber for i fremtiden. Forhåpentligvis vil det også kunne bidra til å bygge ned stigma knyttet til skader fra internasjonale operasjoner, og at flere vil se at de med skader fra internasjonale operasjoner har noen de kan henvende seg til, og at de kan bidra og få hjelp til tross for en skade. Det kan også bidra til et mer positivt bilde av veteraner, spesielt de som har skader og/eller andre utfordringer de må håndtere. Det kan også vise hvilke ressurser veteraner kan være, gjennom hva de mestrer og hvilke kompetanse de har.

Plan for gjennomføring

Første koordineringsmøte: 3.10. Fordele oppgaver og planlegge/koordinere gjennomføringen. Deltagere/ansvarlige: alle utenom Kjetil. Arbeidsoppgavene skal fordeles og aktivitetene/planen gjennomgås. Det skal avklares hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, til hvilke tidspunkter og hvordan de enkelte jobber for at det blir gjennomført. Det skal også avklares hvilke ordninger som skal gjelde for deltagelse, samt egenandel, dekning av reiseutgifter mv. Avklare og reservere hotell, samt spikre datoer: 11.10. Ansvar: Nils. Nils tar kontakt med det/de enkelte aktuelle hotellene og foretar reservasjon, og avklarer oppmøte, betaling mv. Legge ut informasjon om prosjektet/aktivitetstilbudet: 2.11. Ansvar: Njål i samarbeid med Nils. Nils informerer om hva som skal legges ut, og Njål legger til rette for bruk av riktige sosiale medier slik at vi når flest mulig. Nytt koordineringsmøte: 2.11. Samtlige deltar og samarbeider om praktiske avklaringer, kjøreplan og gjennomføring. Praktiske forberedelser til aktiviteten: uke 47. Ansvar: Nils, Stig og Terje. De går over og kontrollerer alt utstyret som skal benyttes. Dersom noe må kjøpes inn, repareres, endres eller lignende, anskaffes reservedeler eller nytt materiale. Gjennomføre aktiviteten: Uke 48 – 50. Ansvar: Samtlige. Personell fra administrasjonen møter 2 dager før, og er til stede 2 dager i etterkant for forberedelser og etterarbeid. Den enkelte tar ansvar for sine områder. Rapportering og etterarbeid: 18. – 20.12. Ansvar: Kjetil i samarbeid med Nils.

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

Vi ønsket å legge til rette for at familier som har vært gjennom – og stadig gjennomgår – utfordringer knyttet til deltakelse i internasjonale operasjoner kunne møtes på en arena der fokus skulle være på å skape gode minner og opplevelser sammen. Vi ønsket at samlingen i liten grad skulle ha fokus på psykisk uhelse, men heller være en arena for å finne tilbake til – eller utvikle – en sunn familiedynamikk, som rommer de utfordringer utenlandstjeneste kan føre med seg. Målgruppe for prosjektet var barnefamilier der én eller begge foreldre har deltatt i internasjonale operasjoner på vegne av Forsvaret.

Gjennomføring

Prosjektet ble gjennomført som beskrevet i søknaden, og arrangementet fant sted på Smuksjøseter i Rondane søndag 26. november – torsdag 30. november 2023.

Resultater og virkninger

Flere av deltakerne har gitt tilbakemeldinger om stor nytteverdi av å møte personer som har opplevd samme type utfordringer som dem selv knyttet til deltakelse i internasjonale operasjoner. Å få møtes i vakre naturomgivelser, og få bruke tiden på å pleie familieforhold samtidig som man kunne delta på aktiviteter som hundekjøring, ski, aking, bål, juleverksted m.m. genererte gode og verdifulle opplevelser for deltakerne. Videre var en stor andel av deltakerne lite kjent med vår organisasjon fra tidligere, noe som har generert større kjennskap til, og oppmerksomhet rundt, sakene vi til en hver tid jobber for.

Prosjektleder

Nils Jakob Hunstad

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Førjulstreff for skadde veteraner og pårørende
Organisasjon
Veteranforbundet SIOPS
Beløp Bevilget
2023: kr 300 000
Startdato
26.11.2023
Sluttdato
15.12.2023
Status
Avsluttet