Forprosjekt videoarkiv norsk tegnspråk

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet

Norsk tegnspråk er i dag anerkjent som et fullverdig språk i Norge, noe som kommer klart til uttrykk i st.meld 35 2007-2008 «Mål og mening».

Norsk tegnspråk lar seg ikke representere gjennom skrift, slik talespråk kan. For å lagre tegnspråk, må man bruke levende bilder, noe som betyr film eller video.

Det er en enorm forskjell på tilgangen til eget språk for talespråklige og tegnspråklige. I Norge kan hvem som helst gå inn i et bibliotek og ha direkte tilgang til mer lesestoff enn man klarer å lese i løpet av et liv. Litteratur og informasjon i tekstform er tilgjengelig overalt, og har vært produsert i hundrevis av år, og blitt tatt vare på. Det er enkelt å reprodusere bøker som er identiske med originalen. Men for tegnspråk har det bare vært mulig å arkivere så lenge vi har hatt mulighet for opptak av levende bilder.

Og det er langt fra like enkelt å ta vare på historisk filmmateriale. Bånd forvitrer, bildekvaliteten forringes over tid, opptaksformater blir utdaterte og kan ikke spilles av med film- eller videoutstyr

som er å få kjøpt i dag. Mens bøker trykkes i store antall og gjerne i flere opplag, finnes det ofte bare ett eksemplar av film med tegnspråkmateriale.

For døve i Norge, er tilgangen til eget språkmateriale svært begrenset. Det finnes ingen sentral samling av tegnspråkmateriale. Det som fins, er spredt og vanskelig tilgjengelig. Selv eierne av eldre videomateriale kan ikke spille av sine egne bånd. Det finnes heller ikke noen komplett oversikt over hvor man kan finne tegnspråkmateriale.

Bare en brøkdel av tegnspråkmaterialet som eksisterer er tilgjengelig via nett. Vi har i dag ikke noe system for å navigere eller søke etter tegnspråkmateriale, verken basert på metadata

eller innhold. Dette utgjør en meget stor forskjell sammenlignet med mulighetene hørende har for å søke i tekster og finne fram informasjon på eget språk, for eksempel ved hjelp av Google.

2. Prosjektets målsetting

Målet med dette forprosjektet er å finne ut hvordan man kan gjøre norsk tegnspråkmateriale tilgjengelig og sørge for at materialet blir ivaretatt for framtiden på en trygg måte, og lage et system som gjør det mulig å søke etter tegnspråkmateriale basert både på metadata og innhold.

Detaljert søknadstekst som er vedlagt beskriver prinsipper og konsepter vi tror bør ligge til grunn for å utvikle et videoarkiv for norsk tegnspråk, basert på databaseløsninger. På bakgrunn av dette vil vi gjennom forprosjektet finne ut hvordan det beskrevne videoarkivet kan realiseres, og estimere omfang og kostnadene for å utvikle selve arkivet.


3. Prosjektets målgruppe

Døve barn, unge, voksne og eldre. Alle som kan tegnspråk, eller ønsker å lære tegnspråk.

4. Beskrivelse av gjennomføring

Vi vil utrede spørsmål som må besvares for å kunne beregne omgang og kostnad for å utvikle videoarkiv for norsk tegnspråk. Se vedlagt søknadstekst for en oversikt over det som må utredes. For spesialiserte områder som krever spisskompetanse (feks DBMS, avansert lagringsteknologi, sikkerhet m.m.), hentes ekspertkunnskap inn.

Vi ønsker å ha nær samarbeid med Norges Døveforbund da prosjektet berører en felles verdi for en språklig og kulturell minoritet, og vil unngå at enkeltpersoner eller private interesser får for sterk styring i prosjektet. Vi vil derfor opprette en prosjektgruppe med 6 medlemmer inkludert prosjektleder. NDF får en fast plass i prosjektgruppa. Prosjektleder vil i samråd med NDF velge ut de øvrige medlemmer.

5. Prosjektets betydning

Prosjektet vil være et skritt framover for å utjevne en stor forskjell mellom hørende og døve hva tilgang til og bevaring av eget språk gjelder. At døve i dag har så liten tilgang og opplever så liten ivaretakelse av tegnspråkmateriale oppleves som diskriminerende. Prosjektet vil sette oss i stand til å kunne jobbe aktivt for å realisere et norsk videoarkiv for tegnspråk.

Vedlagt er 3 støtteskriv som underbygger behovet.

6. Framdriftsplan

Prosjektet estimeres til å kunne gjennomføres i løpet av et virkeår.
Det skrives sluttrapport som skal fullføres senest desember 2013, som vil bli fritt tilgjengelig for alle.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2012_3_0312.pdf

Sluttrapportsammendrag

Norsk tegnspråk er i dag anerkjent som et fullverdig språk og en del av den norske kulturarven. Tegnspråk må lagres og gjengis som levende bilder, det vil si video/film. Det er produsert mye tegnspråkvideo i Norge, men dette er utilgjengelig for publikum. Døve og andre tegnspråklige har dermed ikke tilgang til egen språk, kultur og historie. Dette er i sterk kontrast til situasjonen for hørende, som kan f.eks gå inn på et bibliotek og få tilgang til enorme mengder med norsk språk, historie og kultur.

Målet med forprosjektet er å finne ut hvordan man kan gjøre norsk tegnspråkmateriale tilgjengelig og sørge for at materialet blir ivaretatt for framtiden på en trygg måte, og lage et system som gjør det mulig å søke etter tegnspråkmateriale basert både på metadata og innhold.

Vi har hatt god kontakt med bl.a. NRK og Nasjonalbiblioteket, og på grunnlag av dette gjort grunnleggende valg av plattformer/teknologi og organisering for et norsk videoarkiv på tegnspråk. Vi har inngått intensjonsavtaler med de største tegnspråkprodusentene i Norge, samarbeidsavtale med Nasjonalbiblioteket og fått støtte fra Språkrådet og hele tegnspråkmiljøet.

Resultatene av forprosjektet foreligger i en 3-delt organisering av norsk videoarkiv på tegnspråk, som består av 1) lukket arkiv med login, rettighetshåndtering basert på en SQL database, 2) publikumsnettsted åpen og gratis for alle hvor man kan se tegnspråkvideo, basert på WordPress og YouTube, 3) sikker langtidslagring besørget av Nasjonalbiblioteket. Prosjektet har samarbeidet med en IKT-utviklingsfirma og laget en datamodell og teknisk skisse av database og publikumsnettsted. Vi har estimert kostnader og arbeidsomfang for å realisere hovedprosjekt.Vi har også samlet inn mye arkivdata, og har lagt ved 100 sider med utskrifter i sluttrapporten som gir et unikt innblikk i hvor mye historie og kultur som skjuler seg i videobåndene.

Konklusjonen vår er at vi er godt forberedt til å realisere et norsk videoarkiv for tegnspråk. Alle aktørene er klar til samarbeid. Det norske tegnspråkmiljøet venter spent på om dette kan bli en realitet, og vi vil søke om hovedprosjekt i 2014.

Prosjektleder/forsker

Eva Skovli

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Forprosjekt videoarkiv norsk tegnspråk
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Finn Thordarson AS
Beløp Bevilget
2013: kr 670 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet