Førstehjelpskurs og livredning i vann

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Det har i flere år vært oppmerksomhet rundt den generelle befolkningens manglende førstehjelpsferdigheter, men også spesifikt rundt unges og innvandreres manglende kunnskaper på dette feltet. Det er gjennomført en rekke kurs lokalt rundt om i landet. Likevel er behovet fortsatt stort. Som nevnt mangler befolkningen generelt og innvandrere og unge spesielt kunnskaper om førstehjelp. Innvandrere – etterkommere, har gjennomsnittlig lavere inntekt enn befolkningen i sin helhet. Det er derfor rimelig å anta, ikke minst i Oslo, at befolkning har et stort behov for gratis kursing i førstehjelp.

Målsetting for prosjektet

Prosjektet skal gjennomføre 14 tilrettelaget førstehjelpskurs, antallet deltakere per kurs vil være inntil 15 ungdommer. Kurset varer i 6 timer. Total ca. 210 deltakere. Prosjektet skal også gjennomføre to livredningskurs i vann, fire timer per kurs, 15 deltakere, til sammen ca. 30 ungdommer.

Målgruppe

Prosjektet er i første rekke rettet mot ungdommer som ikke har tilstrekkelig kunnskap om førstehjelp og som ikke har fått mulighet til livredning i vann kurs.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

240

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Prosjektet skal gjennomføre 14 tilrettelagte førstehjelpskurs, til 15 deltakere. Kurset varer i 6 timer. Prosjektet skal også gjennomføre to livredningskurs i vann til 15 deltakere. Rekruttering: Vi rekrutterer i dag allerede gjennom vårt nettverk og i nærmiljøene. I vår nettverket har vi innvandrerorganisasjoner, uformelle innvandrergrupper , større frivillige organisasjoner, frivillighetssentraler osv. Vi samarbeider med bydelene og med kurssteder som tilbyr kurs til innvandrere. I mange nærmiljøene er vi selv tilstede. Vi deltar på lokale arenaer og kjenner også mange enkeltpersoner som sprer informasjonen om OASEN gjennom uformelle veier («jungeltelegrafen»). Vi vil bruke de samme kanalene i dette prosjektet. Gjennom vårt utstrakte nettverk blant kvinner og kvinneorganisasjoner har vi mulighet til å nå ungdommer som trenger disse kursene. Førstehjelpskursene Dette er et 6 timers kurs som er utarbeidet av Norsk Førstehjelpsråd og som gir grunnleggende kunnskap om førstehjelp. Etter endt kurs vil deltakerne kunne gripe inn i en situasjon, kunne forstå hva som har skjedd og vite hva som skal gjøres slik at det skapes trygghet på arbeidsplassen, hjemme og i fritiden. Kursene vil inneholde følgende elementer: (se søknad)

Fremdriftsplan for prosjektet

Januar Prosjektet etablerer avtaler med samarbeidspartner. Det avklares med Norsk Folkehjelp Oslo sanitets avdelingen om instruktører som skal være ansvarlige for kurs, samt hvilke metoder som egner seg for undervisning i førstehjelp for ungdom. Februar-juni Det skal gjennomføres 8 førstehjelpskurs To livredninger i vann kurs August (Samme forberedende plan som i januar) September-desember Det skal gjennomføres 6 førstehjelpskurs

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Prosjektet skal gjennomføre 14 tilrettelaget førstehjelpskurs, antallet deltakere per kurs vil være inntil 15 ungdommer. Kurset varer i 6 timer. Total ca. 210 deltakere. Prosjektet skal også gjennomføre to livredningskurs i vann, fire timer per kurs, 15 deltakere, til sammen ca. 30 ungdommer. Det har i flere år vært oppmerksomhet rundt den generelle befolkningens manglende førstehjelpsferdigheter, men også spesifikt rundt unges og innvandreres manglende kunnskaper på dette feltet. Det er gjennomført en rekke kurs lokalt rundt om i landet. Likevel er behovet fortsatt stort. Som nevnt mangler befolkningen generelt og innvandrere og unge spesielt kunnskaper om førstehjelp. Innvandrere – etterkommere, har gjennomsnittlig lavere inntekt enn befolkningen i sin helhet. Det er derfor rimelig å anta, ikke minst i Oslo, at befolkning har et stort behov for gratis kursing i førstehjelp.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Mange ungdommer uttrykte også at det kan være traumatisk både fysisk og psykisk å oppleve en akutt situasjonen særlig der man ikke mestrer førstehjelp, men etter førstehjelpskurset opplever de at de .har mer kunnskap om hvordan takle ulike situasjoner relatert til førstehjelp. Derfor er det å ha gjennomført førstehjelpskurs vært nyttig. Av erfaringer med målgruppen, som er ungdommer, at de har færre kunnskaper og ferdigheter om førstehjelp. Derfor har samarbeidet med instruktører, samarbeidspartnere(kursleverandører)og deltakere vært verdifulle i den forstand på at vi har brukt mye tid på å tilrettelegge for lett norsk, god stemning eksempelvis har deltakere fått felles lunsj sammen med instruktører. Deltakerne har hatt dialog med instruktører hvor de har utvekslet erfaringer om ulykker. Forskningsmessig vet vi at en av nøklene til god helse er utdanning herunder kompetanseheving og arbeid gir god helse. Noen av ungdommer har fått tilbud om å jobbe hos oss som ungdomsaktivitører 2022

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

135

Prosjektgjennomføring/Metode

I 2020- 2021 har prosjektet gjennomført 9 gratis førstehjelpskurs, 12- 15 deltakere per kurs, inntil 135 ungdommer total i 2020-2021. Deltakerne har vært ungdommer i Oslo i alder 13 – 18 år. Fem førstehjelpskurs og to livredningskurs kunne ikke gjennomføres på grunn av mangel på instruktører, koronavirus pandemien- smittevernrestriksjoner. P.g.a covid-19 og alle restriksjoner som ble satt på og tatt av, var det vanskelig å få gjennomført prosjektet i angitt tidsperiode. Vi ba derfor om utsatt frist for gjennomføring. I stor grad har vi fulgt den samme modellen for motivering til deltakelse og dialog som vi bruker i våre øvrige prosjekter. Denne modellen går kort fortalt ut på å bruke de erfaringene vi har bygget seg opp gjennom de siste 21 års organisasjonsarbeid og mobilisering av befolkning på grasrota. Instruktørene har lagd tilrettelagte kurs for ungdommer. Det vil si at språket forenkles nokså mye. Også enkle fagbegreper må forklares, og noen ungdommer har behov for informasjon som andre ungdommer gjerne har tilegnet seg andre steder (telefonnummer til ambulanse, , hvordan helsepersonell forholder seg til pasienter mm, hva medisiner heter, hvordan de brukes osv).

Resultater og resultatvurdering

Gjennomført 2 gratis førstehjelpkurs i bydel Alna, 5 gratis førstehjelpskurs i bydel Søndre Nordstrand og 2 gratis førstehjelpskurs i bydel Nordstrand. •Mer enn halvparten av ungdommer viser interesse for å vite mer om førstehjelp og helserelaterte emner. •Mange har fått styrket sin kompetanse i nødssituasjoner. •Mange organisasjoner, institusjoner og ressurspersoner har visst interesse for initiativet Vurdering av resultatene Det finnes ikke så mye erfaring i frivillige og offentlige institusjoner om førstehjelpskurs rettet til ungdommer. Rekrutteringen av ungdommer har foregått via et stadig større nettverk i ulike lokalmiljøer og samarbeid med ulike bydeler. Både ungdommer og samarbeidspartnerne sier de er svært fornøyde med kursene. Ungdommer hadde ikke hatt lignende kurs før og innholdet ble en øyneåpner for dem. Kursene har hatt en god balanse mellom teori og praksis, ifølge ungdommer.

Oppsummering og videre planer

Førstehjelpskurset er meget viktig og nyttig for ungdommer. Ungdommer kan etter endt kurs er mestret i å gå inn i en situasjon hvor det kreves førstehjelp, de kan forstå også hva som har skjedd, og automatisk vite hva som skal gjøres slik at det skapes trygghet på fritid og i hjemmet. Gjennom førstehjelpskursene spres ikke bare info. og kunnskaper, men det skapes også bedre forståelse og tillit mellom ungdommer og helsemyndighetene i Norge. I 2021 har eksempelvis Helsedirektoratets arbeidsgruppe har bedt og gjennomført et møte med Norsk Folkehjelp Oslo, Oasen for å lære av våres erfaringer.

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Førstehjelpskurs og livredning i vann
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2020: kr 393 000
Startdato
06.01.2020
Sluttdato
31.12.2021
Status
Avsluttet