Fra barn til voksen. Mind the gap

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Spiseforstyrrelser hos ungdom starter ofte i tidlig pubertet og har varighet langt inn i voksen alder. Anoreksi er en slik sykdom. I mange velstående land er det å være tynn et symbol på vellykkethet. Lav selvfølelse, fokus på mat og vekt kan føre til utvikling av spiseforstyrrelse. Anoreksibehandling kan strekke seg over lang tid, og overgangen fra barne- og ungdomspsykiatri (BUP) til voksenpsykiatri (VOP) er ofte en kritisk periode hvor mange dropper ut.

I dette doktorgradsstudiet ønsker å få forståelse for hvilke erfaringer brukere med anoreksi, pårørende og behandlere har med overganger fra barn og ungdomsbehandling til voksen behandling i Oslo. Forskning viser at det er viktig med kontinuitet i behandlingen for at tilfriskningsprosessen skal bli best mulig. Kontrollen over kropp og mat blir ofte så omfattende at den får store konsekvenser for ungdommen selv, hverdagslig og familie. Anoreksi forbindes med høy dødelighet og er ofte sammensatt av tvang og angst og kan føre suicid. Mange unnlater å ta kontakt med helsevesenet selv om en i dag vet at nesten alle har behov for behandling. De som har anoreksi bruker sykdommen for å undertrykke de vanskelige følelsene. I behandlingen konfronteres de med egne følelser som kan oppleves som krevende. Å bli frisk er derfor forbundet med ambivalens, på den ene siden ønsker man å bli frisk, på den andre siden ønsker man å beholde anoreksien. I dag anbefales Family Based Treatment (FBT) som en poliklinisk behandlingsform for barn og unge. I behandling av voksne tilbys som regel individualterapi og i liten grad familieterapi. Et slikt gap mellom behandlingsformer kan oppleves som utfordrende. Og mange vegrer seg, utsetter eller avbryter behandlingen. Doktorgradsstudiet er en kvalitativ studie hvor brukermedvirkning er sentral i hele forskningsprosessen. Ide og utforming er utviklet av en pårørende med erfaring med spiseforstyrrelser, som har arbeidet i en årrekke med pårørende grupper for brukerorganisasjonen ROS, Rådgivning om spiseforstyrrelser. Bakgrunn for dette initiativet er en jevnlig rapportering fra pårørende og ungdommene selv om at overgangen fra BUP til VOP fungerer dårlig. Studien er utviklet i et samarbeidsprosjekt mellom bruker og forsker. Forskningsmetoden er handlingsorientert forskningsarbeid, og data hentes inn gjennom flerstegs fokusgruppeintervjuer. Flersteg- fokusgruppeintervju er en metode som har vist seg å være særlig gunstig når medforskere deltar aktivt i studier. Hensikten med flerestegs fokusgruppe intervju er å forstå forskningsspørsmålet gjennom dialog, refleksjon og rundebordssamtaler hvor pasient, pårørende og behandlere, fastlege og helsesøster, medforskere og stipendiat deltar. Resultater fra studien kan bidra til økt kunnskap om hvilke erfaringer brukere, pårørende og behandlere har med overgangen, og være utgangspunkt for videre praksis nær forskning. Studien vil også gi kunnskap om et forskningssamarbeid som er likeverdig mellom bruker og forsker.

Prosjektleder/forsker

Veronica Lockertsen

Hovedveileder

Jan Ivar Røssberg

Detaljer
Program
Forskning (2017)
Prosjektnavn
Fra barn til voksen. Mind the gap
Organisasjon
Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Org.ledd
Oslo universitetssykehus, Klinikk for psykisk helse og avhengighet
Beløp Bevilget
2018, 2019, 2020
Startdato
01.02.2018
Sluttdato
01.08.2021
Status
Avsluttet