Fra heltent til utbrent

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Hensikten med prosjektet “Fra heltent til utbrent” var å frambringe kunnskap om hvilke mekanismer som bidrar til at stadig fle

Hensikten med prosjektet “Fra heltent til utbrent” var å frambringe kunnskap om hvilke mekanismer som bidrar til at stadig flere arbeidstakere blir utbrent i dagens arbeidsliv. Risikogruppen har tradisjonelt omfattet personer innen omsorg, behandling og undervisning. Etter hvert har fokus dreid mot andre typer yrker med intens samhandling. Utbrenthet er et begrep som ofte blir brukt om tilstander som ”å møte veggen” eller være ”utladet”. I forskningen regnes emosjonell utmattelse som det sentrale aspektet ved utbrenthet. Det blir definert som en følgetilstand etter langvarig stress og overbelastning i en arbeidssituasjon preget av høye forventninger og krav.

 

I et utvalg av om lag tusen ansatte (hvorav 83 prosent kvinner) i varehandel, bank og kommunal pleie- og omsorgstjeneste, var 40 prosent middels eller i høy grad emosjonelt utmattet. For stor arbeidsmengde, tidspress og opplevelsen av at arbeidet belastet privatlivet ga størst utslag i de statistiske analysene. Følgende faktorer bidro også til emosjonell utmattelse: Økende alder, høy grad av kunde-/brukerkontakt, klager og negativ tilbakemelding fra kunder/brukere, manglende lederstøtte og ”nærværspress” hvor ansatte følte seg uunnværlige og det var vanskelig å skaffe vikar.

 

Oppfølgende analyser fra bank, butikk og sivil luftfart illustrerte dobbelheten i dagens arbeidsliv: Arbeidet gir ”påfyll” og er viktig for ens identitet, men ansatte kan bli ”spist med hud og hår”. Tidspress, for stor arbeidsmengde, tap av kontroll og en kropp i alarmberedskap går igjen i beretningene til de som var utladet. De som hadde utviklet gode mestringsstrategier, lyttet til kroppens signaler og ikke ”tøyde strikken for langt”, var mindre utsatt. Et viktig bidrag er hvordan overbelastning og utmattelse, ikke bare handler om det individuelle og personlige, men typer jobber og hvordan de er organisert. For å forebygge bedre, er det viktig at virksomheter åpner opp for større mulighet til at ansatte kan påvirke egne jobber. Prosjektet konkluderer med at situasjonsbestemte og strukturelle forhold er sentrale, og at utbrenthet sier like mye om samfunnet og arbeidslivet som individene som blir ”utstøtt”. Økt fokus på individuell grensesetting er viktig, men ikke tilstrekkelig. Arbeidsplassen kan gjøre mye for å bygge ”buffere” rundt de ansatte. Ansatte som opplever at deres arbeid blir verdsatt, at de blir hørt og sett, synes å være mindre utsatt for utbrenthet dersom de unngår rovdrift over lengre tid.

 

Publikasjoner:

Forseth U (2002) Faktaark nr. 62: Emosjonell utmattelse. Idébanken for sykefraværsarbeidet. Oslo: STAMI.

 

Forseth U (2003) “Individualization and “Incorporation” of Work in a Restructured Company”. Paper presentert på The Standing Conference on Organizational Symbolism (SCOS), July 9-12. Cambridge, England.

 

Forseth U & Dahl-Jørgensen C (2001) “From Clerk to Competitive Seller – Transformation of Interactive Service Work in Retail and Banking”, Paper presentert på Gender, Work and Organization Conference. Keele, England.

 

Forseth U & Dahl-Jørgensen C (2002) “Som Logo.” i Arbeid for livet, Forseth U & Rasmussen B (red.), Gyldendal, Oslo, s. 93-101.

Prosjektleder/forsker

Ulla Forseth

Hovedveileder

Bente Rasmussen

Detaljer
Program
Forskning (2000)
Prosjektnavn
Fra heltent til utbrent
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2001: kr 253 000, 2002: kr 263 000, 2003: kr 275 000
Startdato
30.03.2001
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet