Fra latter til tårer – og hjem igjen

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Barn sørger over tap av nære personer og lever ut sin sorg og krise i hverdagslivet, gjennom kjente og konkrete situasjoner. Skolesituasjonen er en slik konkret situasjon hvor sorg kan komme til uttrykk på ulike måter. LUB ønsker å bidra til at skolen kan gi rom for også denne delen av elevers livserfaring. Landsforeningen uventet barnedød (LUB) søker derfor om midler til å utvikle en annerledes temaforestilling for skolebarn om sorg, savn og barns undring over vanskelige livssituasjoner i samarbeid med barnekulturgruppa LYRIAKA. LYRIAKA, har lang erfaring med å jobbe med barn i skolen gjennom å ha turnert skoler med sine workshops og konserter i regi av Rikskonsertene i over 7 år.

Målsetting:
Målsettingen med prosjektet LYRIAKA, fra latter til tårer – og hjem igjen er å lage en original forestilling om barns refleksjoner om sorg, savn og andre vonde opplevelser i samarbeid med LYRIAKA. Dette skal gjøres ved
• Å arrangere workshops på 10 skoler (i Akershus/tilgrensende fylker) der barn gis mulighet til å uttrykke tanker, følelser og erfaringer knyttet til sorg, død og vonde opplevelser gjennom kreativt verksted ledet av LYRIAKA
• Workshopen danner grunnlaget for en LYRIAKA-konsert med varierte uttrykksformer som presenteres på den enkelte skole
Gjennom LYRIAKA, fra latter til tårer – og hjem igjen får skolen et verktøy for å sette barns sorg på dagsorden i skolehverdagen. Et overordnet formål er å bidra til at barns sorg tas på alvor og økt kompetanse omkring sorg hos barn og voksne generelt, og elever og lærere spesielt. Slik kan vi bidra til bedre livskvalitet og fremme trivsel hos skolebarn.

Målgruppe
Barn i skolealder (6-12 år) og deres lærere.
Gjennomføring: Prosjektet vil bestå av fem faser: a) Forberedelse og invitasjon (januar 2010), b) workshop på skolene (mars 2010), c) bearbeidelse av materialet (april 2010), d) forestilling (mai 2010) og e) evaluering/etterarbeid (juni 2010). LYRIAKA ved Øyvind Gravdal er prosjektleder og LUB ved Trine Giving Kalstad vil bidra med erfaring, ved tilrettelegging og gjennomføring, samt evaluering av prosjektet.
LYRIAKA vil invitere 10 skoler til et samarbeid der barns erfaringer og tanker knyttet til sorg og død skal tematiseres på nye, kreative måter. Flere skoler har allerede sagt ja til å delta. LYRIAKAs innarbeidede arbeidsform vil bli brukt: Utvalgte klasser/elever ved de 10 skolene inviteres til en workshop med LYRIAKA der elevene beskriver tanker og erfaringer knyttet til sorg, død og vanskelige eller vonde ting i livene deres gjennom å lage dikt, sangtekster, dans og lignende. Dette materialet danner utgangspunktet for en forestilling som LYRIAKA sammen med noen av barna fra skolen vil fremføre på egen skole kort tid etter første skolebesøk.

Prosjektets betydning
LYRIAKA, fra latter til tårer – og hjem igjen gir 10 skoler mulighet til å ta barns sorg tas på alvor på en ny og annerledes måte. Barna som selv er rammet av dødsfall blir gitt mulighet til å bearbeide egne erfaringer. Barn som ikke har erfaringer med død eller utpregede vonde opplevelser kan lære mer om hvordan dette kan oppleves og kanskje terskelen blir lavere for å spørre klassekamerater om hvordan man har det?

Ikke minst gir LYRIAKA elevene mulighet til å bruke humor inn i et alvorlig og krevende tema. Sorg og død og andre vanskelige situasjoner og hendelser er del av mange barns hverdag. Vi håper at dette prosjektet vil bidra til at barns refleksjoner settes på dagsorden i skolehverdagen og at elever og lærere blir tryggere i å skulle snakke om slike hendelser og erfaringer og dermed bidra til at dette blir mindre tabubelagt og mer normalisert. Slik kan dette prosjektet ha en verdi både for enkeltmenneske og for samfunnet generelt: Åpenhet omkring vonde og vanskelige hendelser bidrar til å forbygge isolasjon og virker positivt inn på livskvaliteten for enkeltmennesker. Å bruke kunstneriske uttrykksformer er helsefremmende og skaper trivsel!

Søkt beløp fra HR 2010: Kr.

210 131,-


Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0482.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Barn sørger! Og barn preges av vonde opplevelser og erfaringer på ulike måter, akkurat som voksne gjør det. Barn lever ut sin sorg og krise i hverdagslivet, gjennom kjente og konkrete situasjoner. Skolesituasjonen er en slik situasjon. Derfor har Landsforeningen uventet barnedød (LUB) utviklet en temaforestilling for skolebarn om sorg, savn og barns undring over vanskelige livssituasjoner i samarbeid med barnekulturgruppa LYRIAKA. LYRIAKA, som i mange år har turnert skoler med sine workshops og konserter i regi av Rikskonsertene, har lang erfaring med å jobbe med barn og i skolen. Målsetting: Å lage en original forestilling om barns refleksjoner om sorg, savn og andre vonde opplevelser, slik at skolen får et verktøy til å sette barns sorg på dagsorden i skolehverdagen. Et overordnet formål er å bidra til å ta barns sorg tas på alvor og bidra til økt kompetanse omkring sorg hos barn og voksne generelt, og elever og lærere spesielt. Slik kan vi bidra til bedre livskvalitet og fremme trivsel hos skolebarn. Gjennomføring: 10 utvalgte skoler ble invitert til en inspirasjonskonsert med LYRIAKA, før en av skoleklassene gjennomførte en workshop der de gjennom dikt og tekster fikk beskrive tanker og erfaringer knyttet til sorg, død og vanskelige erfaringer. Dette materialet dannet så utgangspunktet for en stor forestilling som LYRIAKA sammen med noen av barna fra klassen fremførte for resten av skolen.
Resultater: Prosjektet har tatt barns sorg tas på alvor på en ny og annerledes måte. Barna som selv er rammet av dødsfall har fått muligheten til å bearbeide egne erfaringer og barn som ikke har slike erfaringer har lært om hvordan dette kan oppleves og hva de kan gjøre for å hjelpe. Prosjektet har satt barns refleksjoner på dagsorden og latt barna få ta en aktiv del i hele prosessen. Barn har fått uttrykke seg gjennom tekst og tone om ting som er viktig i deres liv, og de har erfart at det er ok å snakke om vanskelige ting og at de ikke er alene om disse opplevelsene. Videre planer: Vi jobber med å lage en forestilling som Dyreparken i Kristiansand er interesser i å vise. Forestillingen skal baseres på prosjektet. I den forbindelse er LYRIAKA bla. i dialog med NRK og et produksjonsselskap på Hamar. LUB vurderer også å tilby et lignende konsept til nye skoler rundt om i landet. Alle de nye sangene fra skolekonsertene skal spilles inn på en CD. Prosjektet lever også videre ved at mange av elementene fra konsertene nå er tatt inn i LYRIAKA-konseptet.

Prosjektleder/forsker

Øyvind Gravdal

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Fra latter til tårer – og hjem igjen
Organisasjon
Landsforeningen uventet barnedød
Beløp Bevilget
2010: kr 210 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.01.2010
Status
Avsluttet