Fra publikummet til scenen: Tegnspråkteater for døve barns

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Det finnes mange teatermuligheter for hørende barn som er allment tilgjengelige, men det må understrekes at disse samme mulighetene medfører betraktelige kommunikasjons- og holdningsbarrierer for døve/ hørselshemmede barn, som har behov for andre fremgangsmåter. Det finnes ingen institusjonelle rammer med sikte på å providere lokale teatermuligheter til døve barn med det formål å generere konsistente og optimale læringsresultater. Med tegnspråk teatermuligheter, hadde det vært et stort skritt i retning av å bekjempe fordommer i barnas omgivelser og oppfordre til en følelse av inkludering.

Målsetting for prosjektet

Døve/hørselshemmede elever skal gis mulighet til å utvikle sine teater- og skuespillertalent gjennom workshoper og forestillinger på skole og døveforening. Døve/hørselshemmede voksne skal opplæres hvordan å lede barneteater workshoper og forestillinger.

Målgruppe

Prosjektets primærmålgruppen er døve/hørselshemmede barn på grunnskole- og videregående nivå; 1. – 12. klasse.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

1500

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Det er to hovedmål som aktivitetene i dette prosjektet vil jobbe mot: 1) Øke teaterbudsjettet for døve/hørselshemmede barn: 1a) For å vise viktigheten og fordelen til det norske kulturdepartementet og andre viktige aktør av å øke Teater Manus budsjett for et fast teatertilbud for barn, vil teateraktivitetene, som er enten workshoper og forestillinger, gjennomføres i: a. Skoletiden på døve/hørselshemmede skoler, Statpeds opplæringstilbud for barna og i Ål folkehøyskoles barnetilbud for foreldre av døve/hørselshemmede barn b. Statpeds årlige «Kulturtreff»-arrangement c. Helger eller ukekveldstid på døveforeningers lokale d. Norges Døveforbund Ungdoms sommerleirer e. Norges Døveforbund «Kulturdager» Et høyt mål i prosjektet er å ha to workshoper per døveforening og skole hver måned fra 2022 til 2023, og 1 forestilling for hver aldersgruppe (f.eks. 6-8 år, 9-11 år, 12-14 år og 15-17 år) per skole fra september 2022 – juni 2023. 2) Øke antallet døve/hørselshemmede mennesker som kan lede teaterworkshoper og -forestillinger: 2a) For å øke antallet av døve som kan lede teaterworkshoper og -forestillinger vil dette prosjektet ha seminarer for å gi kurstilbud rundt hva som er viktig for en workshopsleder og teaterinstruktør.

Fremdriftsplan for prosjektet

Dette prosjektet har en tidsramme på to år fra september 2021 til august 2023. 1. Høst 2021 – Planlegging med skoler og døveforeninger – Helgeseminar (fokus: workshopleder) 2. Vår 2022 – Workshoper på skoler og døveforeninger – Helgeseminar (fokus: regissør) 3. Høst 2022 – Forestillinger på skoler (til 2023) – Workshoper på døveforeninger (til 2023) 4. Vår 2023 – Helgeseminar (fokus: teater som kultur- og språkaktør) – Avslutningsrapport

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Døve/hørselshemmede barn i Norge mangler et tilpasset teatertilbud der de kan utfolde seg på scenen med tegnspråk. Denne gruppen står overfor begrensede muligheter til å delta i teateraktiviteter, noe som påvirker deres identitetsutvikling og fellesskapsfølelse negativt. Teater kan bidra til å styrke deres selvtillit og kreativitet, samtidig som det fremmer inkludering og bekjemper fordommer. Målene var å øke teaterbudsjettet for døve og hørselshemmede barn og å utvide antallet døve og hørselshemmede teaterinstruktører. Konseptet «Manu Ung» ble etablert for å tydeliggjøre tilbudet for barn og ungdom. Prosjektets målgruppen var døve/hørselshemmede barn i alderen 7-17 år i Norge. Dette tilbudet skal tilpasses deres kommunikasjonsbehov og språklige bakgrunn, og skape et trygt miljø for utfoldelse. Delmålene inkluderer å rekruttere kvalifiserte workshopledere, tilby jevnlige øvelser og forestillinger, og fremme barnas skuespillertalenter og deltakelse i teaterproduksjoner.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Oppsatte effektmål ble i stor grad nådd i henhold til søknadsskjemaet. Evalueringene fra barna, foreldrene og deltakerne av seminarene bidro til å bygge et sterkt grunnlag for å vise det norske kulturdepartementet og andre viktige aktører verdien av å øke teaterbudsjettet hos Teater Manu for å videreutvikle prosjektet til et etablert årlig tilbud. Den økte støtten på 2 millioner kroner i 2023/2024 viser at de mange prosjektene som Teater Manu har gjennomført har fått anerkjennelse og ressurser til videre utvikling. Videre har flere døve/hørselshemmede meldt sin interesse som teaterinstruktører og fått muligheten til å gjennomføre workshops på døveforeninger og via Teater Manu-prosjekter. Dette støtter det andre hovedmålet om å øke antallet døve/hørselshemmede som kan jobbe som teaterinstruktører, og potensielt etablere tilbud til døve/hørselshemmede barn ved Oslo Kulturskole og Frilynt Norge.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

2500

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet strakte seg over flere arrangementer i løpet av to år, fra januar 2022 til desember 2023: I 2022 fokuserte vi på etablering av kontakt med skoler og organisasjoner og gjennomføring av seminarer og workshops på disse stedene. Planlegging av forestillingsprogram og deltakelse på sommerleirer og kulturfestivaler var også sentrale aktiviteter. I 2023 fortsatte vi med forestillingsprogrammer på Teater Manu og skoler med døve elever, samt workshops på døveforeninger og sommerleirer. Et nytt helgeseminar med fokus på regissør ble gjennomført. Endringer ble nødvendige underveis. Helgeseminarer ble omgjort til separate seminarer for lærere og døveforeningsansatte med fokus på teater som kultur- og språkaktør, workshopledelse og regi. Statpeds Kulturtreff-tilbud ble kuttet, og vi tilpasset oss ved å sende skuespillere til deres deltidsskurs. Planlegging av forestillingsprogram på skoler ble gjennomført av skolene selv. Til tross for disse endringene ble de fleste målene oppnådd med stor suksess, og prosjektet har bidratt betydelig til å styrke teatermiljøet for døve og hørselshemmede barn og unge.

Resultater og resultatvurdering

De ungdommene, skolelærerne og teaterworkshoplederne som deltok på teaterworkshops og seminarer, satte stor pris på opplevelsene. Lærerne delte selvrefleksjoner og kunnskap fra Teater Manu’s lærerseminar, samt sine erfaringer fra teaterworkshopene våre med elevene, som førte til at deres perspektiv på hvordan de underviser tegnspråkteater til elevene ble transformert. De døve unger som ble involvert synet at Manu Ung påfyllet til deres behov for å oppleve ulike teateraspekter og å utforske om de har teatergnist. Prosjektet har bidro til Teater Manu i samarbeid med skoler og døveforeninger å klare å bygge en viktig utviklingfase for et jevnlig teatertilbud i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Videre ser vi på hvordan disse workshopene har bidratt til å transformere lærernes tilnærming til undervisning av tegnspråkteater, med fokus på å styrke barnas selvfølelse og tegnspråkferdigheter.

Oppsummering og videre planer

Selv om prosjektet avsluttes, vil vi fortsette å være en ressurs for døve og hørselshemmede barn og ungdommer. Vi planlegger å styrke samarbeidet med skoler, organisasjoner og institusjoner for å sikre bærekraftige teatertilbud. Videre vil vi utvikle flere workshops, forestillinger og ressurser for å styrke teaterkompetansen og kreativiteten blant målgruppen. Vi vil også fortsette arbeidet med å søke finansiering og støtte for å realisere våre mål og visjoner, selv etter avslutningen av dette prosjektet.

Prosjektleder

Megan Matovich-Noddeland

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Fra publikummet til scenen: Tegnspråkteater for døve barns
Organisasjon
Norges Døveforbund
Org.ledd
Oslo kulturskole og Frilynt Norge (seminar)
Beløp Bevilget
2021: kr 560 000, 2022: kr 530 000
Startdato
01.09.2021
Sluttdato
31.12.2023
Status
Avsluttet