Friluftsløftet

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

De siste årene har en frilufts-bølge skylt over Norge. Den store interessen for friluftsliv er noe vi har sett tydelig blant MS-forbundets medlemmer. Dette har resultert i flere prosjekter og tiltak som blant annet «M/S Norge – fra motgang til Nordkapp» og «Trå til for MS». Disse prosjektene har bidratt til stort engasjement, igangsetting av lokale initiativ og ytterligere etterspørsel etter friluftstilbud blant våre frivillige. Vi ser derfor en unik mulighet til å starte ett NASJONALT FRILUFTSLØFT!

Målsetting for prosjektet

Friluftsløftets hovedmål er å tilby en aktivitet ved fire friluftsamlinger som skal gi en helsefremmende effekt i form av; 1. Redusert stressnivå. 2. Økt interesse for fysisk aktivitet i naturen. Friluftsløftet har videre et delmål om stor grad av brukermedvirkning blant personer med MS.

Målgruppe

Prosjektet vil rette seg mot alle personer i Norge med diagnosen MS.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

15000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Et nasjonalt friluftsløft skal bli til tre nasjonale friluftsamlinger og en nasjonal friluftsamling for unge med MS. Kampanjesiden www.friluftsloftet.no skal samle forslag fra privatpersoner og lokallag rundt om i Norges land. De fire beste forslagene kåres av en nasjonal prosjektgruppe. Hver vinner vil få økonomisk støtte, helse- og friluftsfaglig veiledning, samt bistand til gjennomføring av friluftsamlingen. Vi skal sammen med de frivilliges innsats gi alle MS-rammede i Norge et friluftstilbud hvor delaktighet for bedre helse og opplevelse av mestring i naturen skal stå i fokus!

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektet vil deles opp i 4 hovedfaser. Forberedende fase: des 16 – jan 17 Markedsføring og konkurransegjennomføring: feb 17 – mai 17 Gjennomføring av friluftsamlinger: aug 17 – okt 17 Etterarbeid og videreføring: nov 17 – des 17

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

De siste årene har en frilufts-bølge skylt over Norge. Den store interessen for friluftsliv er noe vi har sett tydelig blant MS-forbundets medlemmer. Dette har resultert i flere prosjekter og tiltak som blant annet «M/S Norge – fra motgang til Nordkapp» og «Trå til for MS». Disse prosjektene har bidratt til stort engasjement, igangsetting av lokale initiativ og ytterligere etterspørsel etter friluftstilbud blant våre frivillige. Vi så derfor en unik mulighet til å starte ett NASJONALT FRILUFTSLØFT! Friluftsløftets hovedmål var å tilby en aktivitet ved fire friluftsamlinger som skulle gi en helsefremmende effekt i form av; 1. Redusert stressnivå. 2. Økt interesse for fysisk aktivitet i naturen. Friluftsløftet hadde videre et delmål om stor grad av brukermedvirkning blant personer med MS. Målgruppen var satt til alle personer i Norge med MS.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Som følge av spørsmål fra alle samlingene kom det fram at majoriteten var svært fornøyd med samlingene. Vi ser dette i sammenheng med at alle samlingene traff en målgruppe hvor friluftslivsaktiviteter i utgangspunktet var kjent og at det viste seg at majoriteten av deltakerne hadde erfaring med friluftsliv. Men det var varierende erfaringsnivå og mange hadde aldri deltatt på lignende turer. Når det ble spurt om de ønsket å delta på en lignende samling senere svarte nesten samtlige at de ønsket det. Dette tyder på at tilbudet traff en viktig målgruppe blant MS-forbundet sine medlemmer. Å måle redusert stressnivå viste seg vanskelig. Men av deltagere som ble spurt om deres opplevelse av deltagelse på tiltakene ble det ved flere anledninger nevnt at de følte seg trygge og at det ga de en stor grad av mestring som følge av deltagelse på noe de kanskje ellers ikke ville deltatt på.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

82

Prosjektgjennomføring/Metode

Som følge av tildelte midler ble det satt i gang et arbeid om å etablere en kampanjeside. Det ble gjennom vinteren 2017 gjort et grundig arbeid i samarbeid med selskapet Minsk. Kampanjesiden www.friluftsløftet.no stod ferdig og klar til bruk mai 2017. Det ble så annonsert for å sende inn forslag på kampanjesiden i MS-forbundets medlemsblad og sosiale medier. 13 forslag kom inn og disse ble evaluert av MS-forbundets administrasjon og prosjektleder. Det ble så valgt ut fire forslag som fikk tildelt midler til gjennomføring. Fjelltreff i Rondane Mestringshelf for unge med MS Fjellvandring over Besseggen Padletur i Tønsbergs Skjærgård. Nettsiden www.friluftsløftet.no ble så brukt til å annonsere for påmelding til alle treffene. Det viste seg som det ofte gjør med tiltak i MS-forbundet at det ble krevende å få full påmelding. Men noen av turene ble fulltallige, mens 4. Padletur i Tønsbergs Skjærgård ble dessverre avlyst pga. for få påmeldinger. Som følge av dette ble det søkt om utsettelse av prosjektet for å få gjennomført en tur i 2018. Dette ble tildelt Ungutvalget i MS-forbundet til en samling for unge med MS våren 2018. Her ble det gjennomført en friluftsdag med tur og natursti.

Resultater og resultatvurdering

Dette var av stor verdi for prosjektets mål om å fremme økt interesse for friluftsliv. Prosjektleder mener at dette målet ble nådd som følge av prosjektets promotering og at det i etterkant av flere av samlingene ble skrevet om deltagernes opplevelser i MS-forbundets blad og det ble delt opplevelser fra deltagere gjennom sosiale medier.

Oppsummering og videre planer

Det er ikke planlagt noe lignende tiltak på nasjonalt nivå i dag, grunnet manglende ressurser i organisasjonen. Men man har sett flere tiltak som har blitt arrangert i etterkant av samlingene av deltagere. Dette på lokalt nivå. Dette mener prosjektleder må sees som et viktig argument for videreføring av prosjektets mål om økt interesse for fysisk aktivitet i naturen.

Prosjektleder

Steinar Årset

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Friluftsløftet
Organisasjon
Multippel Sklerose forbundet i Norge
Beløp Bevilget
2017: kr 370 000
Startdato
02.01.2017
Sluttdato
01.01.2019
Status
Avsluttet