Frisk hjerne i en sunn kropp

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

I 2015 tok Fjell og Sund kommune imot 125 flyktninger hvorav 62 var barn i målgruppen, og i 2016 tok de imot 37 barn bare i Fjell. I 2017 ble det bosatt over 60 barn, og i 2018 er kommunene blitt anmodet om å ta imot over 30. I tillegg opplever kommunene en økende tilvekst av barnefamilier. Fjell og Sund kommune har henvendt seg til Way Forward i forbindelse med den økte bosettingen av flyktninger. Disse barna kommer fra krigsområder og sliter psykisk så vel som fysisk. Med våre tiltak skal vi gi dem en følelse av mestring. Det vil forebygge og behandle helseproblemer.

Målsetting for prosjektet

Norsk Folkehjelp Bergen i samarbeid med Way Forward ønsker å gi flere barn med flyktningebakgrunn en arena til å oppleve økt mestring i en ny hverdag i Norge. Gjennom trening og aktivitet vil dette skape gode vaner og forebygge både mentale og fysiske helseproblemer også i tenårene.

Målgruppe

Barn med flyktningebakgrunn mellom 6 og 11 år.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

368

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Prosjektleder har det overordnede ansvaret for å koordinere de ulike prosjektdelene, og følge opp målsettingene. Som et ledd i dette vil prosjektleder gjennomføre samtaler med Street Motivators for best mulig å kunne følge opp hvert enkelt av barna. Prosjektleder skal være kontaktperson og bindeledd mellom foreldre, SM og idrettslag. SM skal være treningskontakt og skal hjelpe barna til der de skal gjennomføre aktiviteter. De skal gi oppfølging til hvert enkelt barn når de velger idrett og idrettslag. Videreføring; Way Forward skal fortsette samarbeidet med Norsk Folkehjelp etter prosjektperioden, og skal fortsette med prosjektet i Fjell og Sund etter prosjektperioden. Way Forward skal jobbe aktivt med å finne nye samarbeidspartnere, f. eks bedrifter eller å la prosjektet bli overført til kommunen. Fjell kommune har allerede tildelt Way Forward et aktivitetshus i Fjell. Vi skal rekruttere flere frivillige som fungerer som Street Motivators, som skal ta prosjektet videre gjennom frivillig arbeid Samarbeid: Alle partnere er kontaktet på forhånd. Skoler – Bidra med rekruttering. Kommer med bekymringsmeldinge om utsatte barn. Helsesøstre – Vi gir nødvendig informasjon til helsesøster slik at de blir i stand til å veilede barna.

Fremdriftsplan for prosjektet

August-Aug 2019: Kartlegging, etablering av samarbeider, rekruttere 30 barn, tilrettelegge idrettstilbudet sammen med idrettslag, foreldreforedrag, 7 foreldre involveres, arrangere forskjellige turer, ekstern evalueringsrapport, intern etter 6 mnd. August-Aug 2020: Rekruttere 40 barn, evaluere samarbeid med idrettslag, foreldreforedrag, 10 foreldre involveres, arrangerer forskjellige turer. ekstern evalueringsrapport, intern etter 6 mnd.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Prosjektets målsetting er å fremme god helse i tillegg til å forebygge både fysiske og psykiske helseproblemer blant barn og unge med flyktningbakgrunn, gjennom å rekruttere dem til organiserte aktiviteter – herunder idrett, dans og musikk. Dette fordi deltakelse i slike aktiviteter vil bidra til å fremme levekår, livskvalitet, økt sosial deltakelse og gi barn og unge i en utsatt gruppe mestringsopplevelser. Prosjektets målgruppe er barn og unge med flyktningbakgrunn mellom 6 og 11 år. Øygarden kommune har opplevd en sterk tilvekst av antall, og andelen flyktninger i forhold til totalbefolkningen. I 2014, utgjorde flyktninger henholdsvis 0,8 og 1,5 prosent av befolkningen i Fjell og Sund. I 2015 var tallene 2,6 og 1,3 prosent. Denne trenden fortsatte også i 2016 – og i 2016 bosatte Fjell kommune 53 flyktninger hvorav 26 var barn i målgruppen. Manglende kunnskap om tilbud, dårlig økonomi og lite kjennskap til støtte-/tilskuddsordninger innen det offentlige veier også inn.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Effektmålingen har blitt gjennomført og faglige vurderinger har blitt gjort. Way Forward har skrevet effektmålinger i løpet av prosjektperioden. Disse målingene og resultatene blir vist i avsnittet «Resultater og resultatvurdering». Gjennom prosjektet har navn på deltakere blitt nedskrevet, og listen har blitt oppdatert løpende. På leksehjelp har vi også krysset av for hvem som har deltatt, slik at vi kan se hvor mange og hvem nøyaktig som har vært til stede hver gang. Helsesøster har vært behjelpelig med rekruttering gjennom prosjektet med å tipse oss og sette oss i kontakt med dem som hadde behov for et slikt tilbud.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

276

Prosjektgjennomføring/Metode

Way Forward startet med oppsøkende fase. Her har organisasjonen søkt kontakt hvor barna oppholder seg. Dette har skjedd på skoler, flyktningmiljøer, mottakssenter eller i hjemmet. Etter denne fasen var gjennomført, satte organisasjonen opp samtaler og spørreskjemaer hos målgruppen sammen med deres familier, og fant slik ut hvilke fritidsaktiviteter som var ønsket hos målgruppen. Iverksetting og prosjektstart ble satt i gang med fritidstilbud som stemte overens med ønskede tilbud fra kartleggingen. Vi har også jobbet med å sette opp alternative tilbud til de allerede eksisterende tilbudene som finnes. Det største behovet var leksehjelp, som vi satte opp en gang i uken. Gjennom dette prosjektet har Way Forward brukt metoden «Ansikt til Ansikt, utviklet av Richard Kiwanuka. Dette vil si at prosjektleder sammen med Street Motivators oppsøker barn i hjemmet, på skoler og andre steder de oppholder seg. Som nevnt har Way forward også benyttet seg av det de kaller Street Motivators. Detter er unge voksene som har stått for direkte kontakt og oppfølging av målgruppen. Disse personene blir sett på som forbilder for barna, og mange av dem har opplevd å være i lik situasjon som målgruppen.

Resultater og resultatvurdering

Way Forward har i prosjektets 2 år rekruttert 109 barn med flerkulturell bakgrunn inn i eksisterende idrettslag, hvor de deltar regelmessig. 15 foreldre er blitt engasjert i barnas aktiviteter. For å få barna med i idrett må man gjerne møte opp på døren for å prate med foreldre, verger eller søsken. Det har hatt en effekt som gjør at ikke bare barna blir engasjerte, men også foreldrene og andre familiemedlemmer, enten som publikum, frivillige, trenere eller sjåfører. Grunnet kultur og religion har vi møtt problemer med rekruttering av jenter. Ofte vil foreldrene helst at jenter ikke skal delta i fysisk aktivitet. Dette problemet løste vi gjennom oppsøkende arbeid / hjemmebesøk sammen med våre Street Motivators som har samme kultur og snakker samme språk. Våre Street Motivators driver aktivt med idrett og har derfor klart å snakke med foreldre for å ufarliggjøre fysisk aktivitet for jenter og klargjort viktigheten med deltakelse i idrett. Se opplastet dokument for mer utfyllende del.

Oppsummering og videre planer

Etter støtten fra Extra-Stiftelsen har Etat for Boligforvaltning jobbet for å få dette prosjektet inn i kommunens nye satsingsområde for områdeløft. Dette skyldes de gode resultatene vi oppnådde i prosjektet. Vi fortsetter å samarbeide med Norsk Folkehjelp om leksehjelp, som har fortsatt etter prosjektslutt. Videre fortsetter vi å jobbe mot kommuner, fylker, stat, og andre frivillige organisasjoner for å vise hvilket fantastisk verktøy idretten er for å integrere, inkludere og utnytte på de store ressursene som finnes i det flerkulturelle miljøet.

Prosjektleder

Richard Kiwanuka

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Frisk hjerne i en sunn kropp
Organisasjon
Norsk Folkehjelp
Beløp Bevilget
2018: kr 575 000, 2019: kr 570 000
Startdato
31.07.2018
Sluttdato
31.07.2020
Status
Avsluttet