Frisklivssatsning blant innvandrere

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Innledning
Diabetes, hjerte- og karsykdommer og kols er sykdommer som rammer mange. Diabetes type 2 og kols er i sterk vekst. Sykdomsgruppene har felles risikofaktorer – tobakk, usunt kosthold, fysisk inaktivitet og alkohol. Dermed vil også de samme forebyggingsstrategiene være virksomme for alle sykdommene. Innvandrerbefolkningen viser seg å være mer utsatt for enkelte livsstilssykdommer som diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer enn befolkningen for øvrig. Diabetes type 2 er i seg selv en risikofaktor for senere hjerte-karlidelse. Det er mye som tyder på at denne kunnskapen ikke har nådd ut i like stor grad til innvandrerbefolkningen. Det er viktig med målrettet og tilpasset informasjon. Vi vil gjennom samarbeid med frisklivssentralene i Groruddalen skape en mulighet til å nå frem med viktig forebyggende informasjon.

Prosjektets målsetting er å øke kunnskapen om risikofaktorer og muligheter for å forebygge sykdommer som diabetes type 2, hjerte- og karsykdom og kols blant personer med innvandrerbakgrunn i Oslo.

Målgruppen er personer med innvandrerbakgrunn i Oslo, hovedsakelig i Groruddalen. Tiltaket retter seg inn mot de største språkgruppene i Oslo; urdu/ punjabi, somali, tyrkisk, kurdisk og arabisk.

Gjennomføring
Prosjektet skal nå ut med informasjon om livsstilssykdommer og forebygging av disse til personer med innvandrerbakgrunn. For å nå våre mål må vi jobbe oppsøkende og komme i direkte kontakt med målgruppen.

Vi har etablert et samarbeid med frisklivsentraler i Groruddalen, og skal utvikle informasjonsopplegg tilpasset ulike grupper, avhengig av kunnskapsnivå i norsk, utdanningsnivå etc. Opplegget tar form i dialog med frisklivssentralene, og at vi både skal bruke en del av det materialet som organisasjonene har fra før, samt at det er behov for noe skreddersøm av informasjonsmateriell.

Da må vi benytte både fagpersoner i organisasjonene, og representanter fra de ulike kulturene. Formen på tilbudet (i hvilken grad man skal ha større infomøter, møter i mindre grupper, en til en dialog etc) skal utvikles gjennom en pilotperiode der vi bruker en fokusgruppe som referanse. Verbal kommunikasjon blir viktigst men i tillegg skal det utvikles enkelt informasjonsmateriell både skriftlig og lest inn på cd-er slik at de som ikke er lesekyndige kan få noe som er tilpasset dem. Innholdet utvikles i samarbeid med fokusgruppa. Dette materiellet vil også bli tilgjengelige på nettsider brukere kjenner til, og til de ulike organisasjonene slik at det er tilgjengelig for flere, og distribuert til aktuelle eksterne aktører.

Betydning
Vi ønsker å drive forebyggende helsearbeid blant innvandrere ved frisklivssentraler i Oslo.

Vi vet at frisklivssentralene er et lavterskeltilbud som har til hensikt å nå utsatte grupper. Mange innvandrere som er bosatt i Oslo Øst har større sosiale utfordringer sammenliknet med Oslos øvrige befolkning, Bedre tilgang til helseinformasjon vil føre til at den enkelte har bedre forutsetninger for å ta vare på og forbedre egen helse.

Evaluering og videreføring
Det er vanskelig å evaluere forebyggende tiltak i form av bedret helsetilstand hos enkeltindivider. Ved prosjektslutt vil ressursgruppa ha et evalueringsmøte hvor de diskuterer blant annet gjennomføringen av prosjektet, samt muligheter for videreføring. En mulig videreutvikling av prosjektet kan være å jobbe mot arbeidsplasser med en høy andel ikke-vestlige ansatte. Vi har vært i dialog med Ruter, og de er positive til et samarbeid. Dette vil imidlertid ta noe tid å etablere, og vi ser derfor for oss en mulig søknad til ExtraStiftelsen om dette i 2014.Fremdriftsplan
Videreutvikle vårt samarbeid med frisklivssentraler
Sette sammen de ulike grupper
Kartlegging av behov
Bygge nettverk med samarbeidspartnere
Lage aktiviteter og starte på frisklivssentralen
Utvikle materiell
Markedsføring av tilbud
Arrangere aktiviteter
Evaluere tilbud og forberede veien videre

Se prosjektbeskrivelsen for mer detaljert fremdriftsplan

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

MLS Extra sluttrapport 2016.pdf

Prosjektleder/forsker

Tore Amundøy

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Frisklivssatsning blant innvandrere
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2014: kr 605 000
Startdato
17.03.2014
Sluttdato
16.06.2015
Status
Avsluttet