Funkisdagen

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Funksjonshemmede deltar i liten grad i samfunnet, spesielt i det offentlige liv. Vi vil bidra til synlighet og økt deltakelse -vårt eget “Pride”. ”Funkisdagen” har vært gjennomført årlig, i bybildet i Bergen og Stavanger. Dagen er fylt med konserter, appeller, stands, politikertorg, hinderløyper for rullestoler, rullestolbasket og annen aktivitet. Ved å være synlige der folk er, bygger vi ned fordommer. Funksjonshemmede opplever fellesskap og stolthet. Folk blir engasjert i arbeidet for mangfold og deltakelse. Vi vet at slike dager gjør en forskjell og ønsker å videreutvikle og spre konseptet.

Målsetting for prosjektet

Gjennomføre “Funkisdagen” i Trondheim, Bergen og Stavanger i løpet av august 2019. Engasjere egne medlemmer, politikere og publikum. Bidra til at funksjonshemmede blir stolte og synlige, at politikere får innblikk i de forholdene de gjør vedtak om og bryte fordommer hos folk flest.

Målgruppe

Funksjonshemmede, politikere og folk flest.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

3000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

”Funkisdagen” er et storslått arrangement der funksjonshemmede inntar det offentlige bybildet og inviterer til konserter, appeller, stands, politikertorg, hinderløyper for rullestoler, rullestolbasket og mye mer. Hensikten er å skape engasjement og bryte fordommer, både blant funksjonshemmede selv, folk flest og politikere. Funksjonshemmedes er ofte usynlige i det offentlige rom. På Funkisdagen tar vi en synlig plass og skaper en mangfoldsarena der vi er sammen med andre. Funksjonshemmede opplever fellesskap, får kunnskap og selvrespekt, samtidig som vi bryter ned folks fordommer og bidrar med viktig kunnskap til politikere. Slik legger vi et viktig grunnlag for å fremme funksjonshemmedes deltakelse i samfunnet. Funkisdagen foregår i løpet av en dag, men det å arrangere Funkisdagen krever mange timers for- og etterarbeid, i tillegg til det å gjennomføre selve dagen. Vi må møtes for å planlegge et gjennomtenkt, innholdsrikt og engasjerende program som vil treffe publikum i ulike målgrupper. Vi må booke og briefe frivillige, gjester, underholdere, politikere og samarbeidspartnere. Materiell skal utvikles og produseres. Ikke minst skal alt arrangementsutstyret rigges opp og ned, og til slutt skal også regninger betales.

Fremdriftsplan for prosjektet

Arbeidsgruppen har begynt å planlegge arrangementene. April: Planlegge program Mai: Invitere gjester og samarbeidspartnere. Juni: Utvikle materiell. Lansere arramgenetens- og bedriftskonkurranser. 1.-15. august: Samle trådene og sikre at alt er på plass, evt. korrigere og justere. Medieinnsalg og lansering av fotokonkurranse. Trykke opp materiell 15.-30. august: Funkisdagene 2019. September: Evaluere og planlegge veien videre – Funkisdager 2020.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

”Funkisdagen” er et storslått arrangement der funksjonshemmede inntar det offentlige bybildet og inviterer til konserter, appeller, stands, politikertorg, hinderløyper for rullestoler, rullestolbasket og mye mer. Hensikten er å skape engasjement og bryte fordommer. På Funkisdagen tar vi en synlig plass og skaper en mangfoldsarena der vi er sammen med andre. Vi bygger stolthet hos våre egne, samtidig som vi bryter ned folks fordommer og bidrar med viktig kunnskap til politikere. Målgruppen er funksjonshemmede, politikere og folk flest. Målsetting: Gjennomføre “Funkisdagen” i Trondheim, Bergen og Stavanger i løpet av august 2019. Engasjere egne medlemmer, politikere og publikum. Bidra til at funksjonshemmede blir stolte og synlige, at politikere får innblikk i de forholdene de gjør vedtak om og bryte fordommer hos folk flest. Grad av måloppnåelse/effekt: Minimum 1000 besøkende per arrangement. Medieoppslag. Flere nyinnmeldinger, økonomiske bidrag og invitasjoner fra eksterne i etterkant.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Midlene fra DAM kom like før sommeren, og arrangementene skulle gjennomføres i august. Vi innså raskt at det ble krevenede å rigge arrangementer tre steder. I samråd med DAM bestemte vi oss for å skalere ned til to, og gjennomførte to svært gode arrangementer i Bergen og Trondheim. Vi har ikke tallfestet antall besøkende i Trondhim eller Bergen, men det var godt trykk gjennom hele dagenog vi mener å ha nådd målsettingene. Det samme gjelder medieoppslag, innmeldinger og eksternt samarbeid.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

3000

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet ble gjennomført med sentral koordinering og lokale arbeidsgrupper. Disse ble organisert noe forskjellig, men den sentrale koordineringen skapte den røde tråden som sikrer konseptet slik vi ønsket i søknaden. Funkisdagen er basert på dugnadsarbeid fra tillitsvalgte og frivillige, og vi har i Bergen/Stavanger opparbeidet oss et godt og dyktig team som stiller opp år etter år. For å lykkes her har det vært viktig å gjøre dugnadsarbeidet lystbetont, og som en påskjønnelse spanderer vi festmiddag etter vel gjennomført Funkisdag. Her var det også mulig for utstillerne å kjøpe seg inn til kostpris. Regionskontorene i Bergen og Trondheim, samt sentraladministrasjonen har bistått i hele prosessen, men i hovedsak er det frivillige som har både motivert, planlagt og gjennomført prosjektet. Erfaringene fra Bergen/Stavanger var til stor nytte for både gjennomføring og planlegging av Funkisdagen på Turne. Det var også svært nyttig at en av artistene delvis deltok i planleggingen i Trondheim. I gjennomføringen deltok flere nøkkelpersoner i begge byene, for å sikre erfaringsoverføringen.

Resultater og resultatvurdering

Funkisdagen skal være en mangfoldsarena der vi bruker mange ulike virkemidler til å vise at funksjonshemmede har en rettmessig plass i samfunnet og i bybildet og vil delta og kan bidra. Slik bygger vi stolthet hos våre egne, samtidig som vi endrer publikums holdninger og tilbyr politikere viktig kunnskap. Målet vårt er at de fleste som kommer innom vårt arrangement skal sitte igjen med et positivt inntrykk, og en økt forståelse av at mennesker kan være forskjellige, men likevel like. På begge Funkisdagene klarte vi å trekke mange besøkende, og det var god stemning gjennom hele dagen. Arrangementene ble gjennomført etter programmet, uten overraskelser. Prosjektet viste også at vi klarer å mobilisere mange frivillige til nye og ukjente oppgaver. Dette gir god erfaring og selvtillit både for enkeltmenneskene og NHF som organisasjon. Begge byer var godt besøkt av politikere, andre organisasjoner, egne medlemmer og publikum.

Oppsummering og videre planer

Begge Funkisdagene hadde felles hovedleverandører og relativt likt opplegg, slik at vi fikk bygget et gjenkjennbart konsept. I ettertid ser vi at det var krevende å legge arrangementet tidlig på høsten, spesielt når tilskuddet fra DAM kom så sent og vi fikk knapp tid å planlegge. Med bakgrunn i erfaringene fra 2019 har vi tilegnet oss kunnskap og evne til å kunne arrangere flere Funkisdager rundt om i landet. Det var spesielt tilfredsstillende å se at vi engasjerte rundt 40 medlemmer og tillitsvalgte som deltok i hele prosessen.

Prosjektleder

Karen Kvam

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Funkisdagen
Organisasjon
Norges Handikapforbund
Beløp Bevilget
2019: kr 500 000
Startdato
16.08.2019
Sluttdato
01.09.2020
Status
Avsluttet