Funksjonsbedring og jobbmestring for økt livskvalitet

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Det er ca. 11000 mennesker med MS i Norge. Ca. 80% av disse har balanse og gangeutfordringer samt er i mindre fysisk aktivitet enn anbefalt. Personer med MS faller ofte ut av jobb tidlig, ordinær oppfølging adresserer ikke arbeid systematisk og bare 20-40% går til fysioterapeut. Prosjektet vil prøve ut en systematisk, individualisert oppfølging som knytter sammen tverrfaglig oppfølging i spesialist og kommunehelsetjenesten, og adresserer funksjon, fysisk aktivitet og arbeid. Målet er å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og deltakelse i arbeid hos personer med MS.

Målsetting for prosjektet

1) Utprøving og utvikling av metoden/tiltakspakken 2) Undersøke erfaringer og foreløpige effekter 3) Forbedre tiltakspakke, utvikle digitale hjelpemiddel 4) Gi grunnlag for studie som undersøker effekt og erfaringer 5) Lang sikt: implementere ny tiltakspakke i ordinært tilbud til personer med MS

Målgruppe

Personer med MS som bor i Bodø,og har små funksjonsforstyrrelser (European Disability Status Scale mindre eller lik 3.5), og er i arbeid (10% -100%)

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

15

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Prosjektet vil prøve ut en ny oppfølging; CoreDISTparticipation, og evaluere den ved å måle foreløpige effekter av balanse, gange, fysisk aktivitet, livskvalitet og erfarte barrierer i arbeid (måles før, underveis og til slutt). Pasientenes erfaringer undersøkes ved intervju. Helsepersonell og arbeidsgivere gir feedback ved quest-back. Gjennomføring av CoreDISTparticipation (a,b,c): a) MS-poliklinikk: Dag 1 MS sykepleier og sosionom: Samtale om arbeid. Fysioterapeut: Funksjonsvurdering og utforsking av potensial for endring i balanse og gange. b) Oppfølging i kommunen uke 2-5: Fysioterapeut: Funksjonsvurdering fulgt av 60 minutter, 2 ganger per uke i 4 uker med individualisert, kjernestabilitet og balansetrening (GroupCoreDIST) i grupper på 3-5. Digitalt møte (pasient, arbeidsgiver, fysioterapeut, MS sykepleier) hvor barrierer ved arbeidsplassen tas opp og en plan for tilpasninger legges. c) Oppfølging i kommunen uke 7-10: Fysioterapeut og pasient: Utendørs individualisert gruppebasert kjernestabilitet, balanse, styrke og utholdenhetstrening (GroupCoreDIST´S (strength, stamina) 60 minutter, to ganger per uke i fire uker – også brukerstyrt Digitalt møte (pasient, arbeidsgiver, fysioterapeut og MS sykepleier) evaluere tilpasninger

Fremdriftsplan for prosjektet

Forberedelser, digitale redskaper (videobank) utvikles og rekruttering starter i juli 2021, deltakere testes i august, og oppstart i CoreDISTparticipation i september. Testene gjentas etter del b (uke 6) og c (uke 11). Deltakerne intervjues i uke 11-12 (okt-nov). Helsepersonell og arbeidsgivere får tilsendt questbacks. Analyse av resultatene følges av skriving av minst en artikkel. Resultatene formidles bredt og prosjektet evalueres vår 2022.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Multippel sklerose (MS) er en kronisk, nevrologisk sykdom som ofte medfører problemer med balanse, gange og fatigue, nedsatt fysisk aktivitet og redusert deltakelse i arbeid. Dette skjer også når funksjons-utfordringene, målt ved Expanded Disability Status Scale (EDSS), er små til moderate. Funksjon, fysisk aktivitet og arbeid adresseres ikke systematisk i spesialist- eller kommunehelsetjenesten. Vi har utviklet en tiltakspakke, kalt CoreDISTparticipation, som integrerer disse faktorene med mål om bedring. Målsetting for prosjektet: 1) Utprøving og utvikling av CoreDISTparticipation. 2) Undersøke erfaringer og foreløpige effekter av tiltakspakken 3) Forbedre tiltakspakken, utvikle digitale hjelpemiddel 4) Gi grunnlag for storskalastudie som undersøker effekt og erfaringer. 5) Lang sikt: forbedre tjenestetilbudet til personer med MS. Målgruppen var yrkesaktive (10-100%) personer med MS, menn og kvinner, over 18 år med små til moderate funksjonsutfordringer målt ved EDSS (≤4.5).

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Deltakerne gjennomførte tiltakspakken, en uteble fra siste del, og ingen uønskede hendelser er rapportert. Objektive målinger knyttet til balanse, gange, livskvalitet og barrièrer for deltakelse i arbeid ble gjennomført før start, etter del to av tiltakspakken og etter del tre . Strukturerte intervju ble gjennomført med deltakerne, helsepersonell og arbeidsgivere i prosjektet. Digitale treningsprogram (videoer) for personer med MS er tilgjengelig på Nord og MS-forbundets nettsider (www.nord.no/CoreDIST). Resultatene er publisert i en vitenskapelig artikkel (Fysioterapeuten), vitenskapelige kongresser i 2022 (Norsk fysioterapeut fagkongress, ECTRIMS, post-ECTRIMS), og artikkel på MS-forbundets nettsider, samt foredrag for allmennheten i Stormen, Bodø. Kombinasjonen av objektive mål og erfaringer gav et bredt kunnskapsgrunnlag for å evaluere intervensjonen og forberede en storskalastudie for å undersøke mulige effekter vitenskapelig.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

15

Prosjektgjennomføring/Metode

Et pre-posttest-design utfylt med intervju ble benyttet. Deltakerne fikk CoreDISTparticipation, 10 uker, som bestod av: 1) Funksjonsvurdering hos fysioterapeut på MS-poliklinikken og digital samtale om arbeid med MS-sykepleier v/NLSH; 2) Gruppetrening med fokus på underliggende aspekter ved balanse, innendørs med fysioterapeut i hjemkommunen, 60 minutter 2 ggr./uken i 4 uker. Et digitalt samarbeidsmøte med deltaker, MS-sykepleier, fysioterapeut og leder på jobb hvor arbeid og fysisk aktivitet tematiseres; 3) 4 uker ute-trening i grupper hvor balanse og fysisk aktivitet integreres, 60 minutter, 2 ggr./uken supplert med digitalt støttet egentrening. Målinger: baseline, uke 6 og uke 11. Måleredskaper: Barrierer i arbeid: MS Work Difficulties Questionnaire (MSWDQ-23); gange: 6 minutters gangtest (6MWT), MS Walking Scale-12 (MSWS-12); balanse: Mini-Balance Evaluation Systems Test (MiniBESTest), Trunk Impairment Scale modified Norwegian Version (TIS-modNV); livskvalitet: MS Impact Scale-29 Norwegian version (MSIS-29NV), EQ-5D-3L, fysisk aktivitet: ActiGraph wGT3x-BT monitors. Strukturerte intervju ble gjennomført med deltakerne, helsepersonell og lederne v/arbeidsplass til slutt.

Resultater og resultatvurdering

Spørreskjema MSWDQ-23 viste tendens til bedring, men ikke signifikant endring. 6MWT, Mini-BESTest, TIS-NV, MSIS-29NV, EQ-5D-3L viste signifikant bedring på 11 uker. Oppmøte var høyere på innetrening (77.5%) enn utetrening (53.3%) og de digitale møtene ble rapportert å ha moderat nytteverdi. CoreDISTparticipation indikerer bedring på gange, trunkus kontroll, balanse og livskvalitet, og er gjennomførbar med mindre endringer på digitale møter samt mengde og hyppighet på treningene. Både deltakerne, fagutøverne og arbeidsgiverne vurderte tiltakspakken som adekvat og nyttig. Ingen uønskede hendelser ble rapportert og videobanken ble vurdert som nyttig for egentrening. Prosjektet bidrar til videreutviklingen av en sammensatt oppfølging som knytter spesialist- og kommunehelsetjenesten sammen og integrerer arbeid, funksjon og fysisk aktivitet. Den gir grunnlag for storskala studie for å undersøke effekt vitenskapelig. Resultatene er formidlet både i fagmiljøet, brukerne og allmennheten.

Oppsummering og videre planer

Prosjektet har bidratt med viktig kunnskap til forbedret tiltakspakke på tvers av helsetjenestenivå og sektorer hvor funksjon, fysisk aktivitet og arbeids-tilpasning for økt livskvalitet er integrert. En randomisert kontrollert studie for undersøkelse av effekt av CoreDISTparticipation skal gjennomføres i regi av Nordlandssykehuset fra 2023-2026. Her skal 114 personer med MS fra 18 kommuner i Nord-Norge inkluderes. Studien skjer i samarbeid med brukerrepresentanter, sykehus, NAV, universitet og kommuner i regionen. Ulike funksjons-mål benyttes og analyse av helseøkonomiske effekter inngår.

Prosjektleder

Britt Normann

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Funksjonsbedring og jobbmestring for økt livskvalitet
Organisasjon
Multippel Sklerose forbundet i Norge
Org.ledd
Nordlandssykehuset HF, Bodø
Beløp Bevilget
2021: kr 871 000
Startdato
02.07.2021
Sluttdato
30.12.2022
Status
Avsluttet