Fysisk aktivitet for personer med demens

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1)Bakgrunn for prosjektet
Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker å fremme fysisk aktivitet for alle aldersgrupper. Våre helselag har hatt dette på sin agenda i mange tiår. Nå ønsker vi å gjøre dette til et satsingsfelt innen våre demensforeninger. Det har vært for lite fokus på hvor viktig det er for personer med demens å få anledning til å være fysisk aktive. Det må arbeides kontinuerlig med en bevisstgjøring om at personer med demenssykdommer er enkeltindivider med en hjernesykdom, og ikke kun en stor gruppe ressurskrevende personer. Vi tror at fysisk aktivitet for personer med demens kan være et viktig og positivt bidrag til å se de syke som enkeltmennesker. Forskningsprosjekter om fysisk aktivitet for personer med demenssykdom viser at vi kan oppnå gevinster som vil øke livskvaliteten for den syke.

2) Prosjektets målsetting
Hovedmålet er å skape et godt og stimulerende tilbud til personer med demenssykdom. Våre demensforeninger etterspør kunnskap om hvordan de kan bidra til at den demenssyke får en meningsfull hverdag. Det er et stort potensial i de pårørendes engasjement for den demenssyke. Vi ønsker gjennom prosjektet å dyktiggjøre våre frivillige og pårørende til personer med demens slik at de kan sette i gang grupper med fysisk aktivitet.
Vi vil etablere lokale nettverk som består av pårørende, representanter fra våre lokallag og ansatte i pleie- og omsorgssektoren. Det må etableres avtaler og felles forståelse for hva som er de ansattes fagområde, og hva de frivillige kan bidra med. Dette er et viktig moment for at pasientenes sikkerhet og gode rutiner ved avdelingene / dagsentrene skal ivaretas.3) Prosjektets målgruppe
Våre demensforeninger er en naturlig målgruppe. Det er deres engasjement og interesse for å bidra til at personer med demens skal få et bedre tilbud i sin kommune som ligger til grunn for prosjektet. Siden personer med demens ikke kan følge opp et treningsopplegg på egenhånd, er det nødvendig å trekke inn nettverket rundt som likeverdige målgrupper.
De pårørende blir spesielt viktig siden de kjenner den syke godt, og tiden på døgnet de syke trenger ekstra stimulering sammenfaller med tidspunktet de mest sannsynlig har tid til å ta seg av den demenssyke.
Det er også viktig å nå ansatte innen demensomsorgen, både administrasjon og i pleiesektoren. Det er viktig at de ikke opplever prosjektet som en kritikk av jobben de gjør, men at dette er et bidrag for å lette deres og de sykes hverdag.

4) Prosjektets betydning
De fleste av Nasjonalforeningens demensforeninger har et nært forhold til pleie og omsorgsektoren i sitt nærmiljø eller de har et ønske om å etablere et slikt forhold. Selv om foreningene kan være kritiske til kommunenes prioriteringer av begrensete ressurser, er det likevel et felles ønske om best mulig omsorg. Engasjementet som våre frivillige viser, mener vi, vil sørge for at lokallagene blir en naturlig samarbeidspartner og pådriver for å bedre demensomsorgen i sin(e) kommune(r). Vi tror at gode tiltak fremmet av frivillige skaper større aksept og vil være en innfallsvinkel for at Nasjonalforeningen vil bli en naturlig påvirker og samarbeidspartner i kommunene videre. Vi tror at dette prosjektet vil legge grunnlag for en metode for etablering av annen type aktivitet i sykehjem og dagsentre. Vi vil utvide begrepet “god demensomsorg”.

5) Fremdriftsplan
År 1 Oppstart prosjekt medio 2010, ansette en prosjektmedarbeider. Gjennomføre to pilotkurs, ett i hvert fylke. Oppfølging av de første kursdeltakernes arbeid for å etablere trimgrupper. Gi praktisk hjelp til nettverksgruppen. Motivere og veilede dem i nettverksgruppen som har spesielle oppgaver. Evaluere pilotkursene. Arrangere nye kurs. Evaluere og videreutvikle strategier for år 2.År 2

I det andre året vil vi gjennomføre de resterende kursene i regionene og motivere for etablering av flere trimgrupper. Finne suksesskriteriene for gruppene og markedsføre dette ut til de lokallagene som deltar i prosjektet, til resten av vår organisasjon og til media.
Lage et veiledningshefte som fokusere på suksesskriteriene.
Kontinuerlig oppfølging av tidligere kursdeltakere.
Sluttrapport.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0393.pdf

Sluttrapportsammendrag

Nasjonalforeningen for folkehelsen har som målsetting å fremme fysisk aktivitet for alle grupper i samfunnet. Mange av våre lokale helselag har hatt åpne tilbud om trimaktivitet i mange år. I de senere år har også våre demensforeninger fattet interesse for fysisk aktivitet, da spesielt rettet mot personer med demens.
På Nasjonalforeningen for folkehelsen, Hordaland og Sogn og Fjordane sine fylkesvise samlinger har man trukket frem erfaringer som er gjort rundt systematisk trening hos eldre. Når vi nå har satt fokus på aktivitet for personer med en demenssykdom, ser vi at mange lokallag ønsker å bidra med tiltak i sitt eget nærmiljø, slik at trimtilbudet blir bedre for denne pasientgruppen. Vi er opptatt av at det må arbeides kontinuerlig med en bevisstgjøring om at personer med demenssykdommer er enkeltindivider med en hjernesykdom, og ikke kun en stor ressurskrevende pasientgruppe. Vi mener at tiltak som fysisk aktivitet for personer med demens kan være et viktig og positivt bidrag til å se den syke som enkeltmenneske, og at fysisk aktivitet er god demensomsorg. Gjennom enkle gjennomtenkte øvelser, kan en bidra til økt selvstendighet for den enkelte.
Studier og erfaring viser at personer med demens har like stort behov for fysisk aktivitet som friske, men at de ikke klarer å gjennomføre en treningsøkt på egenhånd. Det rapporteres om god effekt når det gjelder økt balanse, bevegelighet muskelstyrke og utholdenhet. Andre studier gir tilbakemeldinger om bedre hukommelse, kommunikasjonsevne, oppmerksomhet og evne til å utføre praktiske oppgaver, knyttet til daglige aktiviteter. Forskning viser også at resultatene blir bedre og mer virkningsfulle dersom man legger vekt på hyppighet mer enn mengde trening. Uansett hvordan man rapporterer gevinst av fysisk aktivitet, registrerer vi at dette er effekt som vil øke den enkeltes selvstendighet og livskvalitet for den demenssyke.      

Prosjektleder/forsker

Alfhild Karlsen

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Fysisk aktivitet for personer med demens
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2010: kr 620 000, 2011: kr 620 000
Startdato
01.05.2010
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet