Fysisk aktivitet hos hjertesyke eldre

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Depresjon viser seg å utgjøre en selvstendig risikofaktor for utvikling av iskemisk hjertesykdom og tidlig død. En mulig forklaring til dette kan være at depresjon fører til redusert fysisk aktivitet, og motsatt, at fysisk inaktivitet øker risikoen for utvikling av depresjon.

Målsetting

Målet med prosjektet var å fremskaffe ny kunnskap om samspillet mellom fysisk aktivitet, depresjon, iskemisk hjertesykdom og tidlig død blant middelaldrende og eldre kvinner og menn.

Design, metode, materiale

Prosjektet bygget på data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), der data fra både HUNT1(1984-86), HUNT2(1995-97) og HUNT3(2006-08) ble benyttet. Ettersom studien omhandlet middelaldrende (unge eldre) og eldre, ble deltakere som hadde dødd før fylte 50 år ekskludert. Depresjon ble målt ved det validerte instrumentet The hospital, anxiety and depression scale (HADS). Fysisk aktivitet ble målt ved spørreskjemadata og kategorisert ut fra om deltakeren møtte dagens anbefalinger for fysisk aktivitet. Kondisjon ble målt ved hjelp en validert algoritme som bygger på spørreskjemadata og kliniske data fra HUNT. Data om første hjerteinfarkt ble hentet fra hjerteinfarktregisteret ved Sykehuset Levanger, Helse- Nord Trøndelag og data om kardiovaskulær død og totaldød ble hentet fra det norske Dødsårsaksregisteret. I artiklene er det benyttet prospektivt og longitudinelt design.

Gjennomføring

Den første artikkelen ble publisert i tråd med analyseplanen. Problemstillingen måtte endres for den andre artikkelen da det viste seg at den etablerte metoden for å måle mediering har møtt kritikk. Prosjektleder diskuterte problemstillingen med en av verdens fremste epidemiologer innen medieringsanalyser professor Tyler VanderWeele fra Harvard Medical School i USA, og det ble etter det besluttet å endre problemstilling til å studere langtidseffekten av endring i kondisjon og mentalt stress på totaldød. Artikkelen er akseptert og “In press”. Siste artikkel “Physical Activity and Mortality Risk in Middle-Aged and Older People with Ischemic Heart Disease and Diabetes Mellitus: the HUNT Study” er i review og forventes akseptert i løpet av 2018.

Resultater

Artikkel 1) Stabilt fysisk aktive ved HUNT1 og HUNT2 hadde signifikant lavere odds for å score høyt på depressive symptomer etter gjennomgått første hjerteinfarkt. Artikkel 2) Høy grad av mentalt stress og lav kondisjon ved både HUNT1 og HUNT2 gav signifikant økt risiko for tidlig død. Artikkel 3) Ukentlig fysisk aktivitet som gjør en svett og andpusten bidro til størst reduksjon i risiko for død blant pasienter med iskemisk hjertesykdom og diabetes.

Samarbeidspartnere

Professor Ulrik Wisløff, NTNU: mentor og medforfatter Professor Steven N. Blair, USA Førsteamanuensis Xumei Sui, USA Professor Carl J. Lavie, USA Førsteamanuensis Håvard Dalen, NTNU Professor Wendy Brown, Australia

Videre planer

I 2015 mottok prosjektleder en forskningspris fra American College of Sports Medicine som gjorde det mulig med et forskeropphold på tre måneder i USA (våren 2015). Publiserte resultater har fått oppmerksomhet gjennom blogger på internasjonale websider (pluss Twitter og Facebook) og blant ulike interesseorganisasjoner. Resultatene har også vært presentert på internasjonale og nasjonale konferanser. Forskningen videreføres nå gjennom to stipendiater og en postdoc som prosjektleder har søkt/fått midler til.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Det har vært et godt samarbeid med søkerorganisasjonen (Nasjonalforeningen) underveis i prosjektet. Med utgangpunkt i at prosjektet er forankret i et allerede etablert forskningsmiljø ved NTNU (egen kommunikasjonsansvarlig) blir det sendt ut pressemeldinger på publiserte artikler, det skrives blogg, og prosjektleder har etablert kontakt med en journalist i forskningsmagasinet GEMINI og en i Dagbladet. Prosjektleder betrakter i hovedsak ansvaret for forskningsformidling som prosjektleders ansvar.

Publikasjonsliste

Publikasjoner:
Ernstsen, L., Rangul, V., Nauman, J., Nes, B.M., Dalen, H., Krokstad, S., Lavie, C.J., Blair, S.N. & Wisløff, U. (2016). Protective Effect of Regular Physical Activity on Depression after Myocardial Infarction: the HUNT Study. The American Journal of Medicine, 129(1):82-88.
Doi:10.1038/pr.2013.79

Carlsen, T., Salvesen, Ø., Sui, X., Lavie, C.J., Blair, S.N., Steven, N., Wisløff, U. & Ernstsen, L. (under publisering) Long-term Changes in Depressive Symptoms and Estimated Cardiorespiratory Fitness and Risk of All-Cause Mortality. Mayo Clinic Proceeding.

Ernstsen, L., Brumpton, B., Lavie, C.J., Katzmarzyk, P.T. & Wisløff, U. (2018) Leisure-Time Physical Activity and Mortality Risk in Middle-Aged and Older People with Ischemic Heart Disease and Diabetes Mellitus: the HUNT Study. Manuskript innsendt for vurdering.

Populærvitenskapelig formidling av resultatene:
Greenbaum, R. (2015). Regular physical activity protects against depression after heart attack. 30.11.2015. http://www.theheart.co.uk/blog/regular-physical-ac…

clikiSaudNet (2015). Ejercicio evita depresión tras sufrir un ataque cardiac. 04.11.2015. http://www.clikisalud.net/ejercicio-evita-depresio…

Preidt, R. (2015).“The Physically Active Less Prone to Post-Heart Attack Depression”. HealthDay 6.november 2015 http://consumer.healthday.com/mental-health-inform…

Ernstsen, L. (2015). Atlas of Science (webside). Regular physical activity protects against depression after myocardial infarction. 28.11.2016. http://atlasofscience.org/regular-physical-activit…

Advanced Rehab & Medical (2015). Exercise: Keeping Physically Active Reduces Depression Risk After a Heart Attack. 28.12.2015. http://www.advancedrehabjackson.com/Blog/2015/Dece…

American Journal of Medicine Blog (2016). New Year’s Resolution: Only Exercise on the Days You Eat. 01.01.2016 (artikkel nummer tre i bloggen). http://amjmed.org/new-years-resolution-only-exerci…

Brandslett, S. (2016). Fysisk aktive tåler hjerteinfarkt bedre. GEMINI 6. januar 2016 (http://gemini.no/2016/01/fysisk-aktive-takler-hjer…)

Hovden, K. (2016). Fysisk aktivitet mot depresjon. Fysioterapeuten. 18.01.2016. http://fysioterapeuten.no/Aktuelt/Nyheter/Fysisk-a…

Ernstsen, L. (2016). The Physically Active Less Prone to Post-Heart Attack Depression. CERG Bloggen 26.01.2016. https://cergntnu.wordpress.com/2016/01/28/the-phys…

CERG Bloggen (2016). Fikk beste poster under forskningsrådskonferanse. 03.02.2016. https://cergntnu.wordpress.com/2016/02/03/beste-poster-norsk-forskningsrad-til-linda-ernstsen/

MedicalNews (2016). Study shows link between physical activity and depression in patients at risk for heart disease. 09.02.2016. http://www.news-medical.net/news/20151030/Study-sh…

Iran Daily (2016). Exercise, post-heart attack depression interlinked. 09.02.2016. http://www.iran-daily.com/News/130498.html?catid=1…

 

 

Sluttrapport/artikler (pdf)

2016_AJM Protective effect of physical activity on post MI depression.pdf

Sluttrapportsammendrag

Publikasjoner:
Ernstsen, L., Rangul, V., Nauman, J., Nes, B.M., Dalen, H., Krokstad, S., Lavie, C.J., Blair, S.N. & Wisløff, U. (2016). Protective Effect of Regular Physical Activity on Depression after Myocardial Infarction: the HUNT Study. The American Journal of Medicine, 129(1):82-88.
Doi:10.1038/pr.2013.79

Carlsen, T., Salvesen, Ø., Sui, X., Lavie, C.J., Blair, S.N., Steven, N., Wisløff, U. & Ernstsen, L. (under publisering) Long-term Changes in Depressive Symptoms and Estimated Cardiorespiratory Fitness and Risk of All-Cause Mortality. Mayo Clinic Proceeding.

Ernstsen, L., Brumpton, B., Lavie, C.J., Katzmarzyk, P.T. & Wisløff, U. (2018) Leisure-Time Physical Activity and Mortality Risk in Middle-Aged and Older People with Ischemic Heart Disease and Diabetes Mellitus: the HUNT Study. Manuskript innsendt for vurdering.

Populærvitenskapelig formidling av resultatene:
Greenbaum, R. (2015). Regular physical activity protects against depression after heart attack. 30.11.2015. http://www.theheart.co.uk/blog/regular-physical-ac…

clikiSaudNet (2015). Ejercicio evita depresión tras sufrir un ataque cardiac. 04.11.2015. http://www.clikisalud.net/ejercicio-evita-depresio…

Preidt, R. (2015).“The Physically Active Less Prone to Post-Heart Attack Depression”. HealthDay 6.november 2015 http://consumer.healthday.com/mental-health-inform…

Ernstsen, L. (2015). Atlas of Science (webside). Regular physical activity protects against depression after myocardial infarction. 28.11.2016. http://atlasofscience.org/regular-physical-activit…

Advanced Rehab & Medical (2015). Exercise: Keeping Physically Active Reduces Depression Risk After a Heart Attack. 28.12.2015. http://www.advancedrehabjackson.com/Blog/2015/Dece…

American Journal of Medicine Blog (2016). New Year’s Resolution: Only Exercise on the Days You Eat. 01.01.2016 (artikkel nummer tre i bloggen). http://amjmed.org/new-years-resolution-only-exerci…

Brandslett, S. (2016). Fysisk aktive tåler hjerteinfarkt bedre. GEMINI 6. januar 2016 (http://gemini.no/2016/01/fysisk-aktive-takler-hjer…)

Hovden, K. (2016). Fysisk aktivitet mot depresjon. Fysioterapeuten. 18.01.2016. http://fysioterapeuten.no/Aktuelt/Nyheter/Fysisk-a…

Ernstsen, L. (2016). The Physically Active Less Prone to Post-Heart Attack Depression. CERG Bloggen 26.01.2016. https://cergntnu.wordpress.com/2016/01/28/the-phys…

CERG Bloggen (2016). Fikk beste poster under forskningsrådskonferanse. 03.02.2016. https://cergntnu.wordpress.com/2016/02/03/beste-poster-norsk-forskningsrad-til-linda-ernstsen/

MedicalNews (2016). Study shows link between physical activity and depression in patients at risk for heart disease. 09.02.2016. http://www.news-medical.net/news/20151030/Study-sh…

Iran Daily (2016). Exercise, post-heart attack depression interlinked. 09.02.2016. http://www.iran-daily.com/News/130498.html?catid=1…

 

 

Prosjektleder/forsker

Linda Ernstsen

Hovedveileder

Ulrik Wisløff

Detaljer
Program
Forskning (2011)
Prosjektnavn
Fysisk aktivitet hos hjertesyke eldre
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avd. for sykepleie
Beløp Bevilget
2012: kr 750 000, 2013: kr 780 000, 2014: kr 800 000
Startdato
01.09.2012
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet