Fysisk aktivitet, kost og innvandrere

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Rundt 23 % av Oslos befolkning har ikke-vestlig bakgrunn og den største gruppen er pakistanere. Det kan se ut til at denne store og voksende gruppen har stor risiko for å utvikle livsstilssykdommer som metabolsk syndrom, type 2 diabetes og hjerte- og karsykdommer, der mangel på fysisk aktivitet og dårlig kosthold står sentralt. I Norge er det de siste årene blitt satt i gang tiltak for å redusere opptreden av livsstilssykdommer, men få av tiltakene er rettet mot fysisk aktivitet og kost blant innvandrergrupper. Det er derfor spesielt viktig å utarbeide og gjennomføre intervensjonsstrategier angående fysisk aktivitet og kost, som er kulturelt tilpasset.
Formålet med prosjektet er å utvikle en kulturelt tilpasset og effektiv metode med sikte på å øke det fysisk aktivitetsnivået og bedre kostholdet blant pakistanske innvandrermenn i Oslo, for derved å redusere risikoen for ”det metabolske syndrom” og type 2 diabetes.
Deltakere i prosjektet forutsettes å være etnisk pakistanske menn bosatt i Oslo, dvs. født i Pakistan, eller i Norge av pakistanske foreldre. Ved rekrutteringen må de som skal delta være sedate. To ganger i uken i seks måneder vil gruppen få et kulturelt tilpasset treningsprogram og organisert fysisk aktivitet, samt veiledning og kostholdsråd. Deltakerne vil også få informasjon om mulige helsegevinster av fysisk aktivitet og et bedret kosthold. Prosjektet vil belyse i hvilken grad et kulturelt tilpasset intervensjonsprogram med fokus på fysisk aktivitet og kost kan bidra til at målgruppen virkelig blir mer fysisk aktiv og endrer kostholdet, og derved på en gunstig måte påvirker risikofaktorer som inngår i det metabolske syndrom, som blant annet blodtrykk, (sentral) fedme, blodglukose og blodlipidprofil.
Rekruttering av deltakere vil starte opp høsten 2007 og de første gruppene vil starte opp i begynnelsen av januar 2008. Nye grupper settes sammen fortløpende etter hvert som vi rekrutterer.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2007_1_0076.pdf

Sluttrapportsammendrag

Stadig flere i det norske samfunnet får diagnosen Type 2-diabetes (T2D), og spesielt stor forekomst finner vi blant dem med Pakistansk bakgrunn. En av årsakene kan være et lavt fysisk aktivitetsnivå. Det er tidligere vist at T2D kan forebygges hos mennesker som har stor risiko for å utvikle sykdommen. Formålet med denne studien var derfor å forsøke å få menn med pakistansk bakgrunn mer fysisk aktive, slik at risikoen for å utvikle T2D reduseres. METODE: Hundreogfemti fysisk lite aktive menn (37 ±7,7år) med pakistansk bakgrunn ble inkludert. Mennene ble randomisert til enten en kontroll- (n=61) eller intervensjonsgruppe (n=89). Intervensjonen hadde en varighet på fem mnd og alle ble testet før og etter intervensjonen. Intervensjonen besto av organisert trening to ganger i uken, gruppeundervisning, individuelle samtaler og telefonoppfølging. Fysisk aktivitetsnivå ble målt objektivt ved bruk av akselerometere (MTI 7164). Diabetesrisiko ble vurdert med insulin og glukose, målt fastende og 2t etter en oral glukosetoleransetest. Både uavhengig og paret t-test ble benyttet. RESULTAT: Intervensjonsgruppen økte sitt fysiske aktivitetsnivå fra 330 ±138 (middelverdi ±SD) til 407 ±148 tellinger/min (p<0,05). Gjennomsnittlig antall min. med fysisk aktivitet av moderat og hard intensitet økte fra 35 ±21 til 46 ±23 (p<0,05). Fastende og 2t verdier for insulin ble redusert med henholdsvis 16,0 ±53,4 pmol/l (p=0,65) og 257,7 ±547,9 pmol/l (p<0,05). Små, men signifikante reduksjoner i intervensjonsgruppen ble målt for fastende og 2t glukose. KONKLUSJON: Ved organisert trening, tilpassede råd og undervisning er det mulig å oppnå et økt aktivitetsnivå også hos den aktuelle gruppen, selv om det har tidligere vist seg vanskelig å få innvandrere med liten fysisk aktivitet til å bli mer aktive. Økt aktivitetsnivå vil betinge reduserte glukose- og insulinnivåer i blodet.
VIDERE PLANER: Etter at resultatene er blitt publisert i internasjonale tidsskrift, er intensjonen å overføre vunnet kunnskap til helsetjenesten. Forutsatt finansiering vil vi teste deltagerne igjen om noen år.

Prosjektleder/forsker

Eivind Andersen

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
Fysisk aktivitet, kost og innvandrere
Organisasjon
Diabetesforbundet
Org.ledd
Norges idrettshøgskole
Beløp Bevilget
2008: kr 511 000, 2009: kr 369 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet