Aktivitetsmedisin for diabetes, digitalt for pasient og lege

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Fysisk aktivitet anbefales som en del av behandlingen for pasienter med diabetes type 2 og har stor betydning for blodsukkerregulering og risiko for hjerte-/karsykdom. Pasienter med diabetes synes det er vanskelig å være tilstrekkelig aktive i henhold til nasjonale retningslinjer for diabetesbehandling. Norske fastleger rapporterer at de mangler gode verktøy for å implementere fysisk aktivitet som del av behandlingen. Bruk av aktivitetsmålere er vist å kunne øke aktivitetsnivået. Et valid ikke-proprietært verktøy som kan brukes til dette formålet er tilgjengelig, men brukes lite i Norge i dag

Målsetting for prosjektet

Med prosjektet ønsker vi å avklare om bruk av PAI som aktivitetsmål for diabetespasienter vil oppleves nyttig for pasienter og leger. Om det vil styrke pasientens motivasjon for å være fysisk aktiv og legens motivasjon for å bruke fysisk aktivitet som en del av behandlingen.

Målgruppe

Primærmålgruppen er diabetes type 2 pasienter og dernest deres fastleger som er delaktig i intervensjonen

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

110

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Vi ønsker å utstyre diabetespasienter og deres fastleger med et verktøy for objektiv måling av fysisk aktivitet og ved hjelp av dette øke bruken av fysisk aktivitet i diabetesbehandlingen. I vårt prosjekt vil vi utstyre deltakerne med en aktivitetsmåler som, basert på pulsdata, beregner ukentlig “dose” fysisk aktivitet. Summen av fysisk aktivitet de siste sju dagene regnes om til en forskningsbasert og validert aktivitetsscore – PAI. Brukerne kan følge sin egen PAI-score på aktivitetsmåleren eller i mobilapp. PAI-systemet gir bruker et konkret mål å jobbe mot, og umiddelbar tilbakemelding på om aktivitetsnivået er høyt nok til å oppnå helsegevinst. Pasienten henter ut resultatene fra appen for å diskutere resultatene med legen og å sammenholde det med andre behandlingsmål. Vi vil rekruttere 4-5 fastlegepraksiser som igjen rekrutterer 15-25 pasienter hver til prosjektet. Fastlegene som deltar vil få opplæring i bruk av PAI og i motivasjonsarbeid basert på metoden motiverende intervju. Løsningen kvalitetssikres og breddes deretter i to piloteringsrunder hvor pasientene og legene kommer med tilbakemelding på funksjon. Tilslutt vil løsningen bli implementert i NOKLUS skjema og være nasjonalt dekkende, dersom løsningen blir akseptert.

Fremdriftsplan for prosjektet

År 1: 1: Førsteutkast av løsningen ferdigstilles og gjøres klar for første pilot 2: Rekruttering og opplæring av legekontorer innen bruk av app og motivasjon 3 & 4: Første pilotperiode med sluttevaluering/Andre pilotperiode med forbedret løsning År 2: (andre pilotperiode går inn i år 2) 5: Oppsummering av pilotene og fokusgrupper 6: Produksjon av veiledningsmateriell 7: Implementering av konseptet 8: Nasjonal ordning etableres via NOKLUS

Prosjektleder

Stian Ellingsen Lobben

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Aktivitetsmedisin for diabetes, digitalt for pasient og lege
Organisasjon
Diabetesforbundet
Org.ledd
Exercise is Medicine Norge
Beløp Bevilget
2022: kr 227 000, 2023: kr 128 000
Startdato
30.11.2022
Sluttdato
30.06.2025
Status
Under gjennomføring