Fysisk aktivitet og overlevelse av kreft

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Fysisk aktivitet før og etter diagnose har potensialer for å forebygge og øke overlevelse av kreftsykdom. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig vitenskapelig dokumentert i hvilken grad risiko og overlevelse av kreft er knyttet opp mot modifiserbare livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet.

Målsetting

Hensikten med prosjektet er å undersøke i hvilken grad fysisk aktivitet før og etter diagnose påvirker overlevelsesraten av kreft hos norske kvinner. I tillegg undersøke endringer i fysisk aktivitetsnivå over tid og kreftoverlevelse. Kreftformene som undersøkes er bryst, endometrie (indre overflate av livmoren) og lunge kreft.

Design, metode, materiale

Data for denne studien vil ta utgangspunkt i den nasjonale Kvinner og Kreft-studien, som siden 1991 har samlet inn opplysninger fra kvinner via spørreskjema. Det foreligger 2 oppfølginger med repeterte målinger etter baseline 1991 på 60 % av datamaterialet som muliggjør undersøkelse av endringer i eksponering. Hele kohorten består i dag totalt av 172.000 norske kvinner som representerer hele landet geografisk. Spørreskjemaet inneholder blant annet opplysninger om alder, høyde, vekt, fysisk aktivitet, reproduktive faktorer, sosioøkonomiske forhold, røyk og alkohol vaner og selvrapporterte sykdommer. Problemstillingene søkes belyst med statistiske overlevelse analyser presentert som relativ risiko, 95 % konfidensintervall og signifikans nivå. Vi har benyttet fordelen med repeterte målinger og brukt imputasjoner for å møte mulige svakheter med studiene.

Gjennomføring

Prosjektet er gjennomført med 3 artikler. Den første artikkelen undersøkte hvilken betydning fysisk aktivitet før og etter diagnose hadde for overlevelse, samt hvordan endring av fysisk aktivitetsnivå før til etter diagnose påvirket overlevelse av brystkreft. Tematisk ble det gjort endringer på de 2 neste artiklene fra overlevelse til risiko for kreft. Hovedårsaken var at vi ønsket bedre statistisk styrke for å kunne gjøre subgruppe analyser, og at det ikke tidligere er undersøkt i en norsk befolkning. Vi undersøkte risiko for endometriekreft og fysisk aktivitet over tid hos kvinner med ulik kroppsmasse profil. I tillegg undersøkte vi populasjonens tilskrivbare risiko for endometrie kreft da våre data er spesielt godt egnet til slike beregninger. Den siste artikkelen omhandlet risiko for lungekreft (ulike histologiske subtyper) og fysisk aktivitet over tid, kroppsmasse og røyking.

Resultater

Fysisk aktivitet etter brystkreft diagnose og opprettholdelse av fysisk aktivitetsnivå før til etter diagnose har en dose-respons assosiasjon med økt overlevelse hos kvinner med brystkreft som dødsårsak og annen dødsårsak. Fysisk aktivitet reduserer risiko for endometriekreft. 22% av alle endometriekreft tilfellene kunne vært unngått hvis kvinner med lavt fysisk aktivitetsnivå økte aktivitetsnivået. Fysisk aktivitet reduserer risikoen for lungekreft.

Samarbeidspartnere

Eiliv Lund (veileder for prosjektet, medforfatter) Elisabete Weiderpass (utforming av prosjektet og medforfatter) Idlir Licaj (statistiker og medforfatter) Tonje Braaten (statistiker og medforfatter)

Videre planer

Alle arbeidene er presentert på internasjonale konferanser, både muntlig og med poster. Det har også vært oppslag i media på enkeltartikler og det planlegges en artikkel til UiT sin blogg på det Helsevitenskapelige fakultet. Arbeidet skal presenteres på konferanse for fysioterapeuter i klinikk med onkologi som spesialitet. Jeg underviser fysioterapistudenter i tema fysisk aktivitet, trening og kreft som bygger på egne arbeid. Jeg har holdt foredrag for Aktiv Mot Kreft instruktører.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Jeg har deltatt på workshop sammen med Kreftforeningen lokalt og brukerrepresentanter fra ulike diagnosespesifikke foreninger.

Publikasjonsliste

Publikasjoner:
Borch, K. B., Braaten, T., Lund, E. & Weiderpass, E. (2015) Physical activity before and after breast cancer diagnosis and survival – the Norwegian women and cancer cohort study. BMC Cancer, 15:967.
DOI:10.1186/s12885-015-1971-9

Borch, K. B., Weiderpass, E., Braaten, T., Jareid, M., Gavrilyuk, O. A. & Licaj, I. (2017) Physical activity and risk of endometrial cancer in the Norwegian Women and Cancer (NOWAC) study. International Journal of Cancer, 140(8):1809-1818.
DOI:10.1002/ijc.30610

Borch, K. B., Weiderpass, E., Braaten, T., Hansen, M. S. & Licaj, I. (2018) Risk of lung cancer and physical activity by smoking status and body mass index, the Norwegian Women and Cancer Study. European Journal of Epidemiology. 
https://doi.org/10.1007/s10654-018-0446-0.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Borch et al 2015.pdf

Sluttrapportsammendrag

Publikasjoner:
Borch, K. B., Braaten, T., Lund, E. & Weiderpass, E. (2015) Physical activity before and after breast cancer diagnosis and survival – the Norwegian women and cancer cohort study. BMC Cancer, 15:967.
DOI:10.1186/s12885-015-1971-9

Borch, K. B., Weiderpass, E., Braaten, T., Jareid, M., Gavrilyuk, O. A. & Licaj, I. (2017) Physical activity and risk of endometrial cancer in the Norwegian Women and Cancer (NOWAC) study. International Journal of Cancer, 140(8):1809-1818.
DOI:10.1002/ijc.30610

Borch, K. B., Weiderpass, E., Braaten, T., Hansen, M. S. & Licaj, I. (2018) Risk of lung cancer and physical activity by smoking status and body mass index, the Norwegian Women and Cancer Study. European Journal of Epidemiology. 
https://doi.org/10.1007/s10654-018-0446-0.

Prosjektleder/forsker

Kristin Benjaminsen Borch

Hovedveileder

Eiliv Lund

Detaljer
Program
Forskning (2012)
Prosjektnavn
Fysisk aktivitet og overlevelse av kreft
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
UiTø, Helsefak., Inst. for samf.med
Beløp Bevilget
2013: kr 780 000, 2014: kr 800 000, 2015: kr 815 000
Startdato
01.04.2013
Sluttdato
31.03.2016
Status
Avsluttet