Gåfotball for personer med demens i Tønsberg

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

I 2050 antas det at 238 000 nordmenn vil ha en demenssykdom. Utfordringer knyttet til sykdommen påvirker denne gruppens mulighet til å delta i aktiviteter. Forskning viser at meningsfulle og stimulerende aktiviteter kan bidra til å bremse sykdomsutviklingen, særlig i tidlig fase. Demensplan 2025 slår fast at aktiviteter og tilbud for personer med demens er viktig og at disse må fungere som avlastning for pårørende. Gåfotball for personer med demens gir fysisk vinning, bedre humør og sosialt liv for personer med demens, og kan være et viktig bidrag for å utsette sykdomsforløp og behov for innleggelse på sykehjem. Hovedmålet er å etablere gåfotball som aktivitet for personer med demens, hvor treningen ledes av frivillige trenere og en sosial møteplass tilrettelegges av øvrig lokal frivillighet. Pilot i Tønsberg danner grunnlag for utvikling av konsept og veiledere som kan tas i bruk andre steder i fylket og landet. – I prosjektet ønsker vi å rekruttere deltagere til to lag med 5-6 på hvert lag, og etablere bærekraftig aktivitet i frivillig regi som samarbeid mellom FLINT fotball og Tønsberg og Færder demensforening. – Det opprettes inkluderende sosiale møteplasser for målgruppen og deres pårørende. – Det utvikles veiledere som kan lette oppstart av slik aktivitet andre steder.

Aktivitet/tiltak/metode

Prosjektet vil rekruttere deltagere til gåfotball-trening og sosial samling etter treningene. Aktiviteten blir ledet av trenere i FLINT Gåfotball med støtte fra Norges fotballforbund, mens demenskoordinator i kommunen vil gi nødvendig opplæring i demenssykdommer. Vi ønsker å bygge på erfaringer fra tilsvarende prosjekter i Europa og tilpasse gåfotball som aktivitet for personer med demens. Målgruppen for selve tiltaket er hjemmeboende personer med demens/kognitiv svikt som ønsker å delta på en inkluderende sosial møteplass. Ved å spille Gåfotball økes deltagerens mestringsfølelse og tiltro til egen kropp, som igjen kan føre til mer aktivitet i hverdagen. Dette fremmer helse og velvære, og bidrar til at behovet for tyngre hjelpetiltak utsettes og at flere kan bo hjemme og ha god livskvalitet lenger. Sosial samling etter treningen arrangeres med frivillige fra Tønsberg og Færder demensforening og FLINT fotball, der sistnevnte har lokaler til samlingen. Gjennom prosjektet får pårørende muligheten til å delta i sosialt samvær med andre i samme situasjon, og vil bli tilbudt pårørendetreff hvor ulike tema kan diskuteres sammen med for eksempel demenskoordinator. I forkant av første trening skal det avklares i samråd med pårørende når treningen skal foregå, og hva de selv ønsker mens treningen foregår. Vi ser for oss to gåfotballlag, med 5-6 deltagere på hvert lag, totalt 10-12 deltakere i gåfotball-aktiviteten. Hver deltager i gåfotball-aktiviteten vil ha en til to pårørende som vil ha tilbud om annen aktivitet i samme tidsrom. I tillegg rekrutteres det frivillige til å bidra i gåfotball-aktiviteten, pårørendetilbudet og til den sosiale møteplassen, til sammen 6-8 frivillige hver gang. Frivillige trenere vil undertegne taushetsplikterklæring under opplæringen, i forkant av oppstart med aktiviteten.

Antall deltakere

12

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Prosjektet har som mål å etablere gåfotball som en helsefremmende og forebyggende fast aktivitet for personer med demens og deres pårørende i Tønsberg, for på den måten å øke fysisk aktivitet og sosial omgang i trygge omgivelser. På kort sikt vil deltakerne få mulighet til å delta i fast aktivitet med fysisk trening og sosialt samvær, som i seg selv bidrar til økt livskvalitet og glede i hverdagen. For pårørende vil tilbudet gi en mulighet til å komme sammen med andre i samme situasjon, dele erfaringer og hjelpe hverandre – og om ønskelig være en mulighet for en fristund fra omsorgsforpliktelsene. En etablert gåfotball-aktivitet for personer med demens vil gi en fast møteplass for deltakerne som bidrar til bedre helse, fysisk og psykisk, og vil være et bidrag til å minske og/eller utsette behov for tyngre offentlige helsetjenester. Ved å trene Gåfotball der både styrke, bevegelighet, balanse og utholdenhet inkluderes kan trening bidra til å forebygge fall blant eldre, og også muligens føre til en reduksjon i behov for medisinsk tilsyn etter fall. Prosjektet vil også kartlegge deltagerne og pårørende sine interesser i idretten. Dette kan for eksempel være favorittklubber, eventuelt tidligere klubbtilhørighet, favorittspillere og lignende. Svarene på spørsmålene vil bearbeides og inngå i både utformingen av deltakerdrakt (spillerdrakt) og den sosiale delen av samlingen. Spørsmålene vil være både lokalt, nasjonalt og internasjonalt knyttet mot lag og spillere. Medvirkning fra frivillige, personer med demens, pårørende og arbeidsgruppen blir prioritert i under alle fasene i prosjektet slik at vi identifiserer hvilke behov og forventninger de ulike målgruppene har.

Plan for gjennomføring

2.kvartal 2023: – Opprette og etablere arbeidsgruppe: FLINT fotallklubb, bedriftsidretten og Nasjonalforeningen for folkehelsen oppretter arbeidsgruppe og styringsgruppe. Utnevne prosjektleder. – Finansiere prosjektet : søke midler og utforme prosjektbeskrivelse, ansvarlig er prosjektleder. – Utvikling av tiltak og aktivitet: ansvarlige er FLINT og bedriftsidretten – Rekruttering av deltagere og frivillige: Ansvarlige er FLINT , Tønsberg og Færder demensforening og demenskoordinator. – Opplæring av frivillige: I god tid før oppstart av treningene blir det arrangert opplæring av frivillige. Ansvarlig er demenskoordinator. 3.kvartal 2023: – Oppstart av aktivitet/treninger: ansvarlig er FLINT, med Tønsberg og Færder demensforening og prosjektleder. 4. kvartal 2023: – Fortsette påbegynte aktiviteter: ansvarlig er FLINT, med Tønsberg og Færder demensforening og prosjektleder. – Midtveis vurdering/ evaluering av pågående aktiviteter. Eventuelle justeringer kan gjøres. Ansvarlig er prosjektleder, i samarbeid med Tønsberg og Færder demensforening, FLINT og bedriftsidretten 1. kvartal 2024: – Fortsette påbegynte aktiviteter: ansvarlig er FLINT, med Tønsberg og Færder demensforening og prosjektleder. – Begynne med å utvikle veileder/materiell: Ansvarlig er prosjektleder, i samarbeid med Tønsberg og Færder demensforening, FLINT og bedriftsidretten 2.kvartal 2024: – Fortsette påbegynte aktiviteter: ansvarlig er FLINT, med Tønsberg og Færder demensforening og prosjektleder. – Ferdigstille materiell/ veileder: ansvarlig er prosjektleder, i samarbeid med Tønsberg og Færder demensforening, FLINT og bedriftsidretten – Evaluering av prosjekt med rapportskriving: utarbeides av alle i prosjektgruppen, ansvarlig er prosjektleder.

Prosjektleder

Kurt Henning Johnsen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Gåfotball for personer med demens i Tønsberg
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000
Startdato
22.05.2023
Sluttdato
30.06.2024
Status
Under gjennomføring