Gammel kunnskap i ny drakt

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

NRF Trøndelag Sør har veiledningstjeneste på Revmatologisk Avdeling, men veilederne føler seg ikke kompetente nok, og det er nødvendig med kursing og oppfølging. Pasientgruppen på avdelingen er blitt mer sammensatt, og har ofte flere revmatiske diagnoser, i tillegg til at innlagte pasienter er svært dårlige. Dette krever mer av veilederne, og de trenger kompetanseheving i kommunikasjonsteknikker og psykologi. Veilederne trenger også å bli ivaretatt på en bedre måte, da mye av jobben de gjør er krevende og av og til belastende. Pasientene trenger gode og velutdannede veiledere på avdelingen.

Målsetting for prosjektet

Våre veiledere skal være trygge og kompetente i møte med alle pasienter på Revmatologisk avdeling. Veilederne skal utøve sin rolle respekt- og tillitsfullt, og pasientene skal oppleve å få god støtte og hjelp.

Målgruppe

Primærmålgruppen er alle veiledere i NRF Trøndelag Sør, over 50 veiledere. 7 er unge veiledere, og hører inn under vår Barne- og Ungdomsrevmatikergruppe, BURG.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

54

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

NRF Trøndelag Sør vil arrangere et 2-årig prosjekt med kurs og samlinger for våre veiledere, med tilsammen to 3-dagerskurs, samt grundig opplæring og oppfølging på Revmatologisk Avdeling på St. Olavs Hospital i Trondheim. Alle veilederne skal ha vakter og oppfølging på avdelingen, og gjennom hele prosjektperioden (hver 2. måned) skal det være samling/refleksjonsgrupper på et seminarrom på avdelingen, for å gå igjennom veiledernes opplevelser av vaktene de har, samt evaluering. Kurs del 1 skal avholdes på nyåret 2021, og Kurs del 2 på våren 2022. I mellom de to kursene, skal det være opplæringsvakter på Revmatologisk Avdeling, med påfølgende refleksjonsgrupper på samlinger. Etter Kurs del 2 skal vi ha en fast møteplass på Revmatologisk Avdeling, og slik kunne ivareta alle veilederne og deres opplevelser/erfaringer i sine pasientmøter. Det skal også forsøkes oppstart av veiledning på Barne-Revmatologisk Avdeling, med våre yngre veiledere og de som har pårørendeerfaring. Fra og med oppstart av prosjektet skal også veilederne være delaktige i å belyse hva som er nødvendig kunnskap for veiledere på sykehus, sammen med prosjektgruppen.

Fremdriftsplan for prosjektet

Arbeidet med dette prosjektet starter opp umiddelbart etter svar på økonomisk støtte sommeren 2020. Januar 2021:Kurs del 1. Fra 1. februar 2021 til 1. juli: Opplæring av veiledere på sykehusavdeling med to og to veiledere, sammen med fylkesveileder og sykepleier. August 2021 til mars 2022: Delta i vakttjenesten på avdelingen. Hver 2. måned skal det være refleksgrupper på seminarrom, med evaluering. Mars 2022: Kurs del 2, og evaluering.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målet med prosjektet var at våre Likepersoner skulle bli tryggere i møtet med pasientene, at de skulle vite hva som ble forventet av dem og hvordan de skulle opptre på sykehuset. Målgruppen var Likepersoner i NRF Trøndelag Sør som allerede hadde gjennomført grunnkurs Likeperson i regi av NRF. Bakgrunn for prosjektet var at Likepersonstjenesten på Revmatologisk avdeling trenger kontinuerlig kompetanseheving for at våre Likepersoner skal kunne føle seg trygg i utførelsen av denne tjenesten. Det som er mest spesielt med denne tjenesten vi tilbyr er at det er her vi møter flest ny-diagnostiserte og også folk som ikke enda har fått diagnose. Dette krever god kompetanse på mellommenneskelige relasjoner, god kommunikasjonsevne, gode kunnskaper om Revmatologisk avdeling, kunnskap om tjenester fra NAV og man må være en god lytter.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Ut ifra evalueringer både underveis og slutt-oppsummeringer som er gjort, så vurderer vi at målet med prosjektet er oppnådd. Hele kurset var oppbygd som en opplærings-arena der deltakerne måtte være delaktige i alle deler av prosessene underveis. Våre Likepersoner som utfører tjenester ved Revmatologisk avdeling sier at de føler seg tryggere i sin rolle, de har gitt tilbakemelding om at de har klart å omgjøre det de lærte på kurset til praktisk utførelse av tjenesten og de har gitt tilbakemelding om at de har fått kompetanseheving på alle de berørte punktene som kurset inneholdt.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

12

Prosjektgjennomføring/Metode

NRF Trøndelag Sør gjennomførte dette prosjektet ved å arrangere et årskurs bestående av 2 helgekurs (32 timer), ett dagskurs (7 timer) og min. to opplæringsvakter Revmatologisk Avdeling. Prosjektgruppa har lagt stor vekt på læring og mestring gjennom aktiv deltakelse og evaluering underveis. Helgekurs 1 handlet først om å gjøre deltakerne trygge og kjente. Deretter innledet sykepleier fra Kompetansesenter for svangerskap og revmatisk sykdom med info om senteret og pasientforløp for barn og unge. Helgen fortsatte med praktiske øvelser i ulike samtaleteknikker gjennom å veilede en ny-diagnostisert og en erfaren pasient – alle var aktivite. Avslutningsvis dro en psykologspesialist oss inn i den gode samtalen. Helgekurs 2 innledet seniorrådgiver fra NAV om muligheter og støtte. Deretter var det rollespill/samtaleteknikk om Likepersonen sin rolle både i forhold til utfordringer i NAV (sammen med ekstern NAV-bruker) og i forhold til pårørende. Dagskurset med psykologspeialisten inneholdt foredrag og rollespill om mellommenneskelige relasjoner, grensesetting, å tolke et budskap, Mental Helse mm. Opplæringsvaktene på Revmatologisk avdeling var under veiledning av en erfaren Likeperson.

Resultater og resultatvurdering

Resultatet av prosjektet er at NRF Trøndelag Sør har fått utdannet kompetente, gode og sikre Likepersoner som står støtt i sin gjerning i utøvelse av NRFs Likepersonstjeneste på Revmatologisk avdeling. Fokuset på delaktighet og til dels utfordrende metoder underveis har gitt deltakerne et mye bedre utgangspunkt og en solid plattform for å kunne utføre sitt verv. Prosjektet hadde økonomi til å tåle både flere deltakere på kurset i 2022 og også til å arrangere et tilsvarende kurs i 2023. Imidlertid er deltakerne pasienter selv med til dels ustabile sykdomsforløp og de må forholde seg til uforutsigbare hendelser (som innvilgelse av statens behandlingsreise, planlegging av operasjoner og annet). Derfor er vi godt fornøyd med at 12 deltakere forpliktet seg til og klarte å gjennomføre et kurs som gikk over et helt år.

Oppsummering og videre planer

Vi oppsummerer prosjektet som vellykket. Prosjektet ble endret i forhold til den opprinnelige søknaden og endringer ble godkjent av Dam. Etter endringene var planen å kjøre to likelydende kurs, hvert over ett år. Imidlertid fikk vi ikke nok deltakere i 2023 til å gjennomføre kurs nr. 2. Vi ser at et kursløp over ett år er for lenge, særlig fordi våre deltakere er pasienter med til dels alvorlige diagnoser. Likevel er vi godt fornøyd med planleggingen, gjennomføringen og kurset i seg selv. Vi har fått 12 kompetente Likepersoner som kan betjene vaktordningen vår på Revmatologisk avdeling.

Prosjektleder

Irma Sletvold Strøm

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Gammel kunnskap i ny drakt
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Beløp Bevilget
2020: kr 330 000, 2021: kr 370 000
Startdato
31.08.2021
Sluttdato
30.12.2023
Status
Avsluttet