Gangster Yoga

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet og prosjektets målsetting:

Stiftelsen «Yoga for Livet» er en ideell stiftelse som gjennom tilbud om yoga i fengsler, for tidligere soningsdømte, rusmisbrukere og unge på skråplanet ønsker å forbedre disse menneskenes psykiske helse. Vi ønsker gjennom yogaen å fremme positive holdninger og vekke større klarhet i sinnet.

Yogaklassene øker målgruppens mulighet til å mestre stress, aggresjon, passivitet og atferdsproblemer under og etter soning. Vi har lang erfaring med bruke av yogaen som et verktøy for å fremme menneskers psykiske helse og vi opplever meget gode resultater. Vi er politisk uavhengig og søker kun å berøre det innerste i mennesker for å fremme større hjelp til selvhjelp.

Prosjektets målgruppe:
Prosjektene retter seg mot innsatte i norske fengsler, tidligere soningsdømte, rusmisbrukere og unge på skråplanet.

Gjennomføring
Stiftelsen ble etablert i desember 2012, men siden 2010 har bidragsyterne i stiftelsen undervist på ideell basis i forskjellige fengsler, rehabiliteringssentre og omsorgsinstitusjoner i Norge. Vi holder ukentlige klasser på Ringerike Fengsel, Ila Forvaringsanstalt, Oslo Fengsel, Ullersmo Fengsel og Stavanger Fengsel. For mer informasjon vennligst se www.gangsteryoga.no. Vi ønsker å videreutvikle og øke omfanget av denne undervisningen. I tillegg ønsker vi på lengre sikt å kunne bidra til at deltagerne selv hjelper andre og underviser yoga til andre i liknende situasjoner.

Vi holder også ukentlige klasser på Natthjemmet, Holmen og Safir, som er forskjellige behandlingshjem for mennesker som sliter med rusproblematikk i Oslo. Her opplever vi et stort behov for økt omfang av undervisning og tilbud om hyppigere yogaklasser. For mer informasjon om disse steder og spørsmål rundt vår virksomhet vennligst ta kontakt med disse steder:

http://www.bymisjon.no/no/Virksomheter/Natthjemmet/
http://www.bymisjon.no/no/Virksomheter/Holmen/
http://www.bymisjon.no/no/Virksomheter/SAFIR/

I tillegg ønsker vi gjennom dokumentarfilm å øke kunnskapen om og forståelsen av yogaens innvirkning på psykisk helse, og vi vil i 2013/2014/2015 følge mennesker som sliter og kartlegge hvilken påvirkning en jevnlig yogapraksis kan ha i enkeltmenneskers liv.
Se vedlegg «Tilbake i Ringen» for mer informasjon om dette.

Prosjektets betydning:
Vi ønsker å lære våre deltagere å ta større ansvar for sin psykiske og fysiske helse gjennom å bli mer følsomme mennesker. De skal lære seg å skille mellom hva som skaper stabilitet og hva som gir ytterligere forvirring i sinnet. Til syvende og sist ønsker vi å hjelpe enkeltindividene med de grunnleggende ferdigheter som kreves for at de skal kunne bli et bidrag til vekst og velvære og ikke til større lidelse og frustrasjon for seg selv og andre.

Framdriftsplan
For øyeblikket drives stiftelsen kun på ideell basis og ingen av våre lærere får lønn. Verken for undervisning, reise eller forberedelser de legger ned på klasser og foredrag. Vi ønsker å opprettholde og videreutvikle arbeidet vi gjør, og samtisig fastholde de menneskelige verdiene stiftelsen vår representerer.

Vi søker derfor om midler fra ExtraStiftelsen til å kunne drive og utvikle dette prosjektet videre. Først og fremst ønsker vi å lønne våre profesjonelle lærere, utvikle vår hjemmeside, dokumentere hva vi holder på med og ha en grunnleggende administrasjon som kan ta seg av den årlige driften.
Vennligst se prosjektbeskrivelsen og vedlagt budsjett for en mer utfyllende beskrivelse.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Ved inngangen av 2014 hadde vi yoga undervisning kun på Ila Forvarings anstalt og i Ringerike fengsel. Etter noen måneder hadde vi faste ukentlige klasser i hele syv fengsel. Oslo, Ullersmo, Krogsrud, Berg og Bastøy kom også med på fast basis. I mange av fengslene hadde vi klasser to ganger i uken. Grunnet etterspørsel fra de innsatte på Ila, holdt vi også en grunnleggende yogalærer utdannelse over fem uker i sommer der 13 innsatte engasjerte seg i teoretiske, praktiske og filosofiske studier av yoga i seks timer hver dag. Dette ble et stort vendepunkt for mange innsatte så vel som ansatte på Ila. For Rusavhengige begynte vi med klasser i januar. Det var undervisning en gang i uken i Stavanger, og i Oslo på Holmen og Safir. På SRS i Oslo, et ettervern sted for rusavhengige hadde vi klasser tre ganger i uken. Alle disse klassene fortsatte fram til sommeren, og fra 23. Juni begynte vi i Tøyenkirken. Her var vi i ti uker og I tillegg til vanlige yogaklasser, fikk alle deltagerne lunsj hver dag. Vi hadde også samtale grupper og tok deltagerne med på helgeaktiviteter. Fra høsten av fortsatte klassene på Holmen og Safir og vi begynte på 8 Treasures 2 ggr i uken.

Antall personer i målgruppen

100

Oppsummering

Vi ser at yoga som virkemiddel har en positiv effekt på innsatte og rusavhengige. Våre deltagere er klare bevis på dette. Vi har fått enorm oppslutning i media for både ”Back in the Ring” og ”Gangster Yoga. Mange frivillige har bidratt med hjelp og støtte. Dessverre har vi ingen videre støtte for Gangster Yoga men fortsetter så godt vi kan. BITR fortsetter som vanlig med klasser og vi har også utøket til Bergen og Trondheim. Vi har nå leid en fjellstue for jevnlige møter med rusavhengige fra hele landet.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Gangster Yoga Final.pdf

Prosjektleder/forsker

Alexander Medin

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Gangster Yoga
Organisasjon
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Org.ledd
Stfitelsen Yoga for Livet
Beløp Bevilget
2014: kr 480 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet